Pienillä asioilla enemmän osallisuutta

Paavo Raappana

Osallisuuden lisääminen korkeakouluyhteisössä on helpompaa kuin syrjäytyneisyyden vähentäminen. Valmentavasta valmiiksi -hanke on kartoittanut sekä kehittää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuutta edistäviä toimintamalleja, jotka ovat mahdollista toteuttaa myös pienillä resursseilla.

Sosiaaliset kontaktit syrjäytymisen jarruna

Osallisuudella tarkoitetaan mukanaoloa ja kuulumista johonkin yhteisöön. Vastakohtana osallisuudelle on syrjäytyminen, jonka vähentämiseksi myös korkeakouluyhteisöissä on tehtävä töitä. Uudelle paikkakunnalle muutto, uudet ihmiset tai epävarmuus tehdystä opiskeluvalinnasta voivat altistaa osattomuudelle ja lisätä syrjäytymisen uhkaa. Mahdollisuudet syrjäytymiselle kasvavat, jos opiskelija on muuttanut Suomeen toisesta maasta. Vieras kulttuuri, uusi kieli ja esimerkiksi turvapaikanhakijoina saapuneiden kotoutumisen kesto tai epätietoisuus lähtömaahan jääneiden läheisten turvallisuudesta saattavat hämmentää ja pelottaa. Tällöin ympäröivän yhteisön on tarjottava riittävästi virikkeitä, yhteenkuuluvuutta ja oikeanlaisia sosiaalisia kontakteja, jotka ovat paras vaihtoehto asioiden märehtimiselle yksin erossa muista.

Hyviä esimerkkejä muista korkeakouluista

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana kansallisessa Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa. Hankkeessa yhtenäistetään maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten toteutuksia sekä kehitetään toimintamalleja, jotka edistävät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuutta korkeakouluyhteisössä.

Hankkeessa on kevään aikana kartoitettu eri ammattikorkeakoulujen osallisuutta edistäviä käytänteitä, joilla ulkomaalaisten opiskelijoiden integraatiota muun korkeakouluyhteisön kanssa on lisätty. Kyselyssä saaduista esimerkeistä useat ovat vakiintuneet pysyvästi yksittäisten ammattikorkeakoulujen toimintaan. Monikansalliset ja -kulttuuriset opintototeutukset, kulttuurikahvilat, kansainvälisyysviikot, ystäväperhetoiminta tai yhteiset liikuntavuorot ovat vain muutamia esimerkkejä saaduista vastauksista. Teemallisesti käytänteet voivat osallisuuden lisäksi edistää myös kotikansainvälistymistä, kulttuuriosaamista ja kielitaitoa. Yleinen ilmapiiri vastauksissa oli se, että toimenpiteet koettiin pieniksi, mutta vaikutuksiltaan suuriksi.

Kuva: [untld:6] Matt Laskowski. (CC BY-SA 2.0)

Tuutorit osallisuuden edistäjinä

Yksi toimivimmista osallisuutta lisäävistä menetelmistä on tuutoritoiminta. Karelia-ammattikorkeakoulussa tuutoritoimintaa organisoi opiskelijakunta POKA, joka on mukana yhteistyökumppanina myös Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa. Yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa kehitetään kummiopiskelijatoimintaa eli kokonaan uutta vertaistuutoroinnin mallia, jolla helpotetaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integroitumista korkeakouluyhteisöön. Kehittämistyön osana opiskelijakunta POKAn tuutorikoulutuksessa toukokuussa järjestettiin työpaja, jonka teemana oli ideoida opiskelupäivän aikana toteutettava osallisuutta, kotikansainvälistymistä sekä monikulttuurisuutta edistävä tapahtuma. Aikaa ideoinnille oli vain kymmenen minuuttia ryhmää kohden, mutta ryhmät saivat aikaan useita toteutuskelpoisia suunnitelmia, joissa muun muassa ruoan, aktiviteettien ja keskustelun varjolla edistetään monikansallisten verkostojen syntymistä hyödyttämään maakunnan ulkomailla toimivien yritysten rekrytointeja ja Karelia-ammattikorkeakoulun kansainvälistymistä

Asenne on merkittävin resurssi

Opiskelijakunta POKAn tuutorikoulutuksen työpajan sekä kartoittavan kyselyn tulokset osoittavat, että osallisuutta edistävät toiminnot voivat olla erittäin edullisia sekä nopeita toteuttaa ja suunnitella. Merkittävin resurssin osallisuuden edistämisessä on omien asenteiden muuttaminen. Osallisuutta, kotikansainvälistymistä tai monikulttuurisuutta parantavat työmenetelmät ovat oltava jokaiselle työntekijälle arkipäivää. Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa tullaan julkaisemaan yksinkertaisia toimenpide-ehdotuksia tukemaan osallisuuden lisäämistä ammattikorkeakouluissa.

Paavo Raappana, projektisuunnittelija
Valmentavasta valmiiksi -hanke
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: [untld:6] Matt Laskowski.  (CC BY-SA 2.0)

1 077 Artikkelin näyttökerrat