Radikaalisti parempaa uniterveyttä muotoilun keinoin

Päivi Franssila & Pirjo Vesa

Sleep Well – Work Well -hankkeen aloitusseminaari pidettiin 26.8.2019. Seminaarin avasi professori  Markku Partinen Tutkimuskeskus Vitalmedista esittelemällä  uusinta tutkimustietoa unen merkityksestä. Partisen esityksessä kuultiin myös tuloksia hankkeen kumppaniorganisaatioiden henkilöstölle keväällä 2019 toteutetun uniterveyskyselyn alustavista tuloksista. Seminaarin toisessa asiantuntijapuheenvuorossa työpäivämuotoilija ja kirjailija Aku Varamäki Workday Designers Oy:stä perehdytti kuulijoita muotoiluajattelun hyödyntämiseen organisaatioiden uniterveyden edistämisessä.

Nukkumalla terveyttä ja toimintakykyä

Helsingin Uniklinikka – Tutkimuskeskus Vitalmedin tutkimusjohtaja Markku Partinen esitti Sleep Well – Work Well -hankkeen aloitusseminaarissa tuoreimpia tutkimustietoja unesta ja unen tärkeydestä. Partinen on laajasti tunnustettu suomalaisen unilääketieteen edelläkävijä ja kansainvälisesti arvostettu asiantuntija. Partisen mielenkiintoinen, paljon ajatuksia herättävä ja persoonallinen esitys herätti ajattelemaan, kuinka äärimmäisen tärkeä merkitys unella onkaan ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Nukkuessa aivot mm. puhdistuvat kuona-aineista ja täydentävän energiavarastojaan, aivojen toiminta järjestyy uudelleen, muodostuu uusia yhteyksiä hermosolujen välillä, ja edellisen päivän aikana opitut asiat ”painuvat muistiin”. Unella on oma tärkeä merkityksensä myös vastustuskyvyn ylläpitämisessä sekä ruokahalun ja mielialan hallinnassa.

Kuva. Professori Markku Partisen esitelmä herätti paljon keskustelua Sleep Well – Work Well -hankkeen seminaarissa. Kuva Eija Partanen-Kivinen.

Mutta mitä pitäisi tehdä, jos uni ei tule, ja työpäivät alkavat tuntua ylivoimaisilta? Pinna kiristyy ja kärsimättömyys kasvaa, muisti pätkii ja virheet lisääntyvät. Kroonisen univajeen vaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn ovat Partisen mukaan merkittäviä.  Univaje vaikuttaa mm. sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan, mielenterveyteen, moniin vakaviin kroonisiin neurologisiin sairauksiin sekä aineenvaihduntaan. Kuulijan mielessä risteili kysymyksiä. Osaammeko arvostaa unta riittävästi? Pitäisikö unta ryhtyä priorisoimaan? Olisiko hyvin nukkuva esimies parempi esimies? Miten jatkuva univaje vaikuttaa työni tuloksiin ja jaksamiseen työssä? Partisen mukaan riski sairastua työuupumukseen pienenee, jos ihminen nukkuu riittävästi. Myös hyvä fyysinen kunto suojaa työuupumukselta.

Unikysely toi tietoa uniterveydestä

Keväällä 2019 Sleep Well – Work Well hankkeessa toteutettiin Vitalmedin laatima hankkeen kumppaniorganisaatioiden henkilöstölle suunnattu uniterveydentilaa kartoittava kysely. Professori Partinen esitteli kyselyn ensimmäisen vaiheen tuloksia, joista nousi useita kiinnostavia havaintoja. Organisaatioiden välillä löytyi mm. eroja siinä, millaiset unen haasteet olivat kullekin tyypillisimpiä. Kyselyyn vastanneet saivat myös uniasiantuntijan laatiman henkilökohtaisen palautteen kyselyn tuloksista. Palautteen avulla henkilö sai tietoa omasta riskistään sairastua unihäiriöön ja tarvittaessa hänet ohjattiin lääketieteellisen avun piiriin. Kyselyn perusteella tunnistettiin myös ne henkilöt, jotka todennäköisimmin hyötyisivät hankkeen uniterveyttä edistävistä ryhmävalmennuksista. Syksyllä 2019 alkaviin ryhmävalmennuksiin osallistujat valittiin satunnaisesti näistä henkilöistä.

Muotoiluajattelun avulla kohti ihmislähtöistä esimiestyötä

Sleep Well – Work Well hankkeen esimiesvalmennuksissa hyödynnetään palvelumuotoilun ajatusta asiakkaan tarpeiden asettamisesta palvelun kehittämisen lähtökohdaksi. Tällöin palvelevan esimiestyön ”asiakkaana” ovat työntekijät ja työyhteisö, ja kehittämisen lähtökohdaksi otetaan heidän johtamistarpeidensa tunnistaminen ja huomioiminen. Seminaarin toisena puhujana työpäivämuotoilija Aku Varamäki valaisi ajatusta siitä, miten muotoiluajattelun avulla voidaan lähteä edistämään organisaatioiden uniterveyttä.

Aku Varamäki Workday Designers Oy:stä esitteli esimiesvalmennusten viitekehyksenä toimivaa muotoiluajattelua. Kuva Eija Partanen-Kivinen.

Työelämässä jatkuva muutos on uusi normaali ja uudet sukupolvet tuovat työyhteisöön uudenalaisia arvoja ja toimintatapoja. Samalla myös esimiestyön vaatimukset ja haasteet muuttuvat. On tunnistettava moninaisten arvomaailmojen, elämänvaiheiden ja -tilanteiden tuomia tarpeita työssä jaksamiselle ja työkyvylle. Nykypäivänä haasteena onkin tunnistaa erilaisuutta ja yksilöllisyyttä työyhteisössä sekä osata vastata siihen asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Uniterveyden edistämiseen tähtäävässä esimiestyössä muotoiluajattelusta haetaan menetelmä, joka ohjaa työntekijälähtöiseen johtamiseen. Se tarkoittaa vahvaa empaattista suhtautumista kehittämistyön lähtökohtana, luovuuden hyödyntämistä ratkaisujen ideoinnissa, pienimuotoisista kokeiluista oppimista, radikaalia yhteistyötä ja työntekijöiden toimijuuden vahvistamista.

Kehittämistiimi ohjaa valmennusten suunnittelua

Esimiesvalmennuksia suunnitellaan ja kehitetään monialaisessa, eri aloja ja organisaatioita edustavista asiantuntijoista koostuvassa kehittämistiimissä. Tiimiä sparraa erityisesti muotoiluajattelun hyödyntämiseen Aku Varamäki. Kehittämistiimin asiantuntijoiden vahvan työelämätuntemuksen kautta halutaan varmistaa, että valmennuksessa kohdataan ja otetaan käsittelyyn esimiesten käytännön haasteita. Tiimin tavoitteena on toimia myös luovana ja hedelmällisenä alustana organisaatiorajat ylittävälle yhteiskehittämiselle.

Pieniä kokeiluja kehiin

Seminaarin esitysten jälkeen virisi erittäin vilkas keskustelu. Keskustelua käytiin mm. siitä, miten työntekijälähtöinen johtaminen muuttaa esimiestyötä? Mitä tarkoittaa yksilöllisyyden huomioiminen esimiestyössä? Lisääntyykö esimiesten kuormittuminen työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita huomioivassa johtamiskulttuurissa vai voisiko valmennus esimiesten osaamista lisäämällä vahvistaa työn hallinnan tunnetta ja jopa voimauttaa heitä? Myös valmennukseen liittyviin työyhteisössä tehtäviin kokeiluihin kaivattiin tarkennusta. Valmennusprosessissa pienimuotoisten kokeilujen myötä tutustutaan johonkin työpaikalla havaittuun haasteeseen vaikkapa vain yhden työntekijän tilanteeseen paneutuen ja vasta sen jälkeen voidaan kokeiluja laajentaa kulloinkin tarkoituksenmukaiseksi katsotulla tavalla.

Esimiesvalmennukset jatkuvat keväälle 2020

Sleep well – Work well -hankkeessa esimiesten työtä tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta – miten työoloilla ja johtamisella, kuten joustavilla työajoilla, vaikuttamismahdollisuuksilla omaan työhön, palautekäytännöillä, osaamisen tukemisella, oikeudenmukaiseksi koetuilla käytännöillä, työyhteisön toimintatavoilla ja varhaisella tuella voidaan edistää työntekijän uniterveyttä, vireystilaa, työn iloa, motivaatiota ja työn tuottavuutta. Jos ja kun työntekijän ongelmaan liittyy jo ehkä krooniseksi muuttunut  univaje tai muu unihäiriö tai niiden uhka,  tarvitaan lääketieteellistä hoitoa. Toimenpiteet suunnitellaan silloin yhteistyössä työterveyshuollon, työntekijän ja esimiehen kanssa.

Voimaa uniterveydestä -seminaari käynnisti Sleep Well – Work Well -hankkeessa yhteistyökumppaneille toteutettavat uniterveyttä edistävät esimiesvalmennukset.

Päivi Franssila, projektipäällikkö, Sleep Well – Work Well -hanke
Pirjo Vesa, yliopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 071 Artikkelin näyttökerrat