AMK+ näytöllä sujuvuutta opintopolkuun

Niina Pennanen

Karelia-ammattikorkeakoulu ja toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta vastaava Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY) ovat tehneet merkittävää yhteistyötä opiskelijan opintopolkujen sujuvoittamiseksi toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Yhteistyön tavoitteena on mm. tarjota opiskelijalle mahdollisuus tutustua amk-opintoihin ja antaa opiskelijalle mahdollisuus suorittaa amk-opintoja jo toisella asteella. Yhteistyönä toteutettu AMK+ -kehittämistoiminta on keskittynyt ammattitutkintojen näyttöjen kehittämiseen. Se on ollut luonteva jatko oppilaitosten Sujuva väylä -yhteistyöhankkeelle.

Amk+ näyttö lyhentää opiskeluaikaa

AMK+ kehittämistoiminta on osa Karelian ja PKKY:n Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään –yhteistyöhanketta. Toimintaan on osallistunut noin kolmekymmentä opettajaa, jotka ovat yhteistyössä suunnitelleet omille koulutusaloilleen soveltuvia AMK+ näyttöjä. Tavoitteena on ollut suunnitella amk-tutkinnon kriteerit täyttävä näyttö, jolla opiskelijan on mahdollista osoittaa korkeakoulutasoista osaamistaan jo ammatillisella toisella asteella opiskellessaan. Opiskelijan siirtyessä Karelia-ammattikorkeakouluun AMK+ näytöllä osoitettu osaaminen hyväksytään osaksi amk-tutkintoa.

Tähän mennessä opiskelijan aiempaa osaamista on todennettu ns. AHOT-menettelyllä eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisella. AHOT-menettelyä on sovellettu lähinnä yksittäisiin opintojaksoihin kun taas AMK+ näytöillä opiskelija saa osoitettua laajempia osaamiskokonaisuuksia. Ammattiopistossa annetun laajan AMK+ näytön ansiosta opiskelijan opiskeluaika ammattikorkeakoulussa voi lyhentyä jopa lukukaudella tai peräti vuodella alasta riippuen.

Miten amk+ näyttö toteutetaan?

Eri koulutusaloille on syntynyt erilaisia AMK+ näyttösuunnitelmia ja kehittämistoiminta aloilla on eri vaiheissa. Niillä aloilla, joissa suunnittelussa on päästy pisimmälle, AMK+ näyttökäytäntö on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2015. Esimerkiksi keväällä pilotoitu sosiaali- ja terveysalan AMK+ näyttö on suunniteltu lähihoitajaopiskelijoille sairaanhoitajaopintoja ajatellen. AMK+ näyttöä varten lähihoitajaopiskelija opiskelee itsenäisesti tarvittavan lisätiedon ja hänellä on mahdollisuus harjoitella ohjatusti ennen näyttöä. AMK+ näyttö annetaan ammattiopistossa sovittuna näyttöpäivänä, jolloin siihen voi osallistua useita opiskelijoita yhtä aikaa. Lähihoitajaopiskelijan antama AMK+ näyttö vastaa ensimmäisen lukukauden hoitotyön opintoja Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Media-alan AMK+ näyttö toteutetaan portfoliotyöskentelynä. Esimerkiksi radio – ja TV-tuotannon media-assistenttiopiskelija kerää opintojensa aikana portfolioonsa työnäytteitä. Hän täydentää osaamistaan kirjallisesti käyttäen ammattikorkeakoulun kirjallisuutta ja reflektoiden omaa oppimistaan. AMK+ näytöllä voidaan välttää tutkinnoissa olevia, mahdollisesti opiskelijaa turhauttaviakin päällekkäisyyksiä, kun opiskelijalla on jo tarvittavia taitoja ja valmiuksia mennä opinnoissa eteenpäin. Media-alan AMK+ näyttö lyhentää Kareliassa medianomiopiskelijan opiskeluaikaa parhaimmillaan jopa vuodella.

Hyötyä opiskelijalle ja opettajalle

Opiskelijalle AMK+ näyttö merkitsee mahdollisuutta kokeilla korkeakouluopintoja jo ammattiopistossa opiskellessaan. Opiskelija saa tuntumaa korkeakouluopintoihin, varmuutta opiskeluvalintaansa ja osviittaa omasta oppimisestaan, mikä voi madaltaa kynnystä hakeutua jatkossa korkeakouluopintoihin. Opiskelijan etu on myös se, että hänen kokonaisopiskeluaikansa lyhenee. Karelia-ammattikorkeakoulu puolestaan saa motivoituneen, osaavan opiskelijan. ”Myös se on kaikkien etu, jos opiskelija AMK+ näyttöä kokeiltuaan huomaa, että korkeakouluopinnot eivät olekaan hänelle sopiva juttu”, toteaa Karelia-ammattikorkeakoulussa opinto-ohjaajana toimiva Sanna Kukkasniemi.

Karelia-ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtoreiden Riitta Muhosen ja Merja Nuutisen mukaan hoitotyön AMK+ näyttö säästää myös opettajien aikaa ja resurssia. Se korvaa tähän asti käytössä olleen ns. AHOT-päivän, jolloin sairaanhoitajaopiskelija on voinut näyttää aiemmista opinnoista kertyneen osaamisensa. Riitta Muhonen ja Merja Nuutinen kertovat, että hoitoalalla AMK+ näyttö liittyy sairaanhoitajan perusosaamiseen, jota opiskellaan ammattikorkeakoulun opintojen alusta alkaen. Näitä taitoja kerrataan ja syvennetään opintojen aikana useaan kertaan, joten ammattitaidon kehittäminen ei jää ammattiopistossa annetun AMK+ näytön varaan.

Kehittämisyhteistyön kokemukset positiivisia

Eri alojen opettajatyöryhmät ovat suunnitelleet AMK+ näyttöjä marraskuusta 2014 alkaen. Kehittämistyön tueksi opettajille on järjestetty yhteistä koulutusta ja työpajoja. Opettajat ovat osallistuneet mm. visuaaliseen ajattelun valmennukseen ja tutustuneet tiimioppimiseen. Yleisesti ottaen oppilaitosyhteistyö ja kehittämistoiminta on koettu positiiviseksi. Toisen oppilaitoksen opintoihin ja toimintatapoihin tutustuminen on koettu mielekkääksi ja kiinnostavaksi. Osallistujien mukaan opettajien on hyödyllistä tietää oman alansa koulutuksesta eri koulutusasteilla, tunnistaa opinnoissa olevia yhteneväisyyksiä ja eroja sekä tuntea toisen oppilaitoksen toimintakulttuuria. Yhteistyössä ilmenneet haasteet ovat johtuneet lähinnä käytännön järjestelyistä, koska aikataulujen yhteensovittaminen on välillä ollut hankalaa.

AMK+ kehittämistoiminta on poikinut innostusta oman työn kehittämiseen laajemminkin. Esimerkiksi Karelian sosiaali- ja terveysalan opettajat ovat innostuneita opetuksen pedagogisesta kehittämisestä tiimioppimisen suuntaan. Mukana ollut Karelian hoitotyön lehtori Riitta Muhonen esittääkin toiveen: ”Juuri nyt pitäisi antaa mahdollisuus kehittämistyölle, kun innostus on syttymässä, ja jo vähän syttynyt, eikä puhaltaa sitä sammuksiin.”

Niina Pennanen, projektisuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

886 Artikkelin näyttökerrat