ATT-prosessi Kareliassa

Helena Puhakka-Tarvainen

Opetus- ja kulttuuriministeriön lanseeraama ATT eli Avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämisprosessi (www.avointiede.fi) on edennyt jo pitkälle suomalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, ja myös Kareliassa päästään vähitellen tiedonkeruuvaiheesta kohti konkreettisia toimenpiteitä. Prosessin tavoitteena on jokaisen tutkimussyklin osa-alueen (kuva 1) avaamisen kautta lisätä tutkimuksen ja tieteen vaikuttavuutta sekä innovaatioiden syntymistä yhteiskunnassa.

Kuva_Puhakka

Kuva 1: Kokonaiskuva Avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueista (www.avointiede.fi)

Ammattikorkeakoulujen osalta yhteisiä raameja ATT-kehittämistyölle on rakentanut Seinäjoen ammattikorkeakoulun johtama kehittämishanke Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä ekosysteemissä. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen saadaan tuotua kaikkien halukkaiden hyödynnettäväksi. Hankkeessa on mm. selvitetty ammattikorkeakoulujen tutkimusinfrastruktuurien rakennetta ja avoimuutta, koottu ohjeet avoimeen julkaisemiseen, järjestetty erilaisia työpajoja ja osaajakoulutuksia, sekä työstetty yhdessä lakiasiantuntijoiden kanssa pohjaa ammattikorkeakoulujen datapolitiikalle. Kehittämishankkeen tulokset ovat kaikkien ammattikorkeakoulujen hyödynnettävissä vuoden 2016 loppuun mennessä ja edelleen sovellettavissa kunkin ammattikorkeakoulun käyttöön.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen konkretia ammattikorkeakouluympäristössä kulminoituu kolmeen keskeiseen teemaan: (1) avoimuus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, (2) avoimuuden edistäminen julkaisutoiminnassa, sekä (3) avointa tiedettä ja tutkimusta tukevat palvelut ja tietojärjestelmät. Näitä teemoja pohditaan käytännön tasolla myös Kareliassa tulevan lukuvuoden aikana kaikille avoimissa kehittämistyöpajoissa. Ensimmäisessä työpajassa 10.11. keskitytään erityisesti avoimuuden mahdollisuuksiin ja rajoituksiin yritysyhteistyössä sekä Karelian opetus-, tutkimus- ja palveluympäristöissä. Toisessa työpajassa 8.12. pohditaan avoimen julkaisemisen haasteita ja kommentoidaan Karelian avoimen julkaisutoiminnan ohjeistuksia. Kolmannessa työpajassa 26.1.2017 keskitytään avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollistaviin tietojärjestelmiin ja siihen, miten tukipalveluita tulisi kehittää.

Karelia-ammattikorkeakoulu on asettanut tavoitteekseen pyrkiä aktiivisesti avoimeen toimintakulttuuriin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Konkreettisena tavoitteena on saavuttaa toimintakulttuurin kypsyystaso neljä vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuonna 2015 julkaistussa Avoin tiede ja tutkimus Suomessa – Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa -raportissa Karelia arvioitiin korkeakoulujen keskikastiin kypsyystasolle kaksi yhteensä viisiportaisella arviointiasteikolla. Tasolle neljä pääseminen edellyttää avoimuuden asettamista yhdeksi organisaation keskeisistä päämääristä sekä periaatteiden noudattamista, johtamista, mittaamista, analysointia ja heikkojen kohtien aktiivista korjaamista. Kypsyystasoarvion pisteytettävät osa-alueet ovat (1) strateginen ohjaus, (2) politiikat ja periaatteet, (3) avoimuuden tukeminen, sekä (4) osaamisen vahvistaminen.

Hallitsetko sinä avoimuuden periaatteet? Mitä avoimen tieteen toimintatavoilla tarkoitetaan? Käy tekemässä Avoimuuden tietotesti ja olet jo askeleen lähempänä avointa toimintakulttuuria! http://avointiede.fi/avoimuuden-tietotesti

Helena Puhakka-Tarvainen
projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 463 Artikkelin näyttökerrat