Yritysyhteistyöllä sisältöä biotalouden osaamiskokonaisuuksiin

Mervi Lätti

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana AVOT-projektisssa, jossa kehitetään työelämälähtöisesi avointa korkeakouluopetusta. Tavoitteena on rakentaa rakennemuutos- ja kasvualoille uudenlaisia, työelämän osaamistarpeisiin vastaavia opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuudet muodostuvat pääsääntöisesti olemassa olevista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen avoimen korkeakouluopetuksen opinnoista, joita yhdistelemällä syntyy uudenlaisia kokonaisuuksia. Niiden rakentumista mallinnetaan ja pilotoidaan seuraavilla aloilla: ICT-ala, sosiaali- ja terveysala sekä biotalous- ja ympäristöala. Jotta opinnot ovat saavutettavissa eri puolilta Suomea ne toteutetaan verkko-opintoina.

Olen itse ollut tiiviisti mukana Karelian koordinoimassa biotalous- ja ympäristöalan pilottiryhmässä. Karelian lisäksi ryhmässä on jäseniä Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston avoimista yliopistoista. Ryhmän jäsenten asiantuntijuus on vahvaa sekä biotalouteen että koulutussuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Oma roolini liittyykin avoimen ammattikorkeakouluopetuksen kehittämiseen.

Tehtävämme on projektin tavoitteen mukaisesti rakentaa opintokokonaisuuksia, jotka tuottavat biotalousalalla toimivien yritysten ja yhteisöjen tarvitsemaa osaamista. Tavoitteemme on peilata sitä, miten alan osaamistarpeet ja avoimen korkeakoulun opintotarjonta kohtaavat ja/tai miten ne voisivat kohdata aikaisempaa paremmin. Tämän takia yhteistyön ja vuorovaikutuksen rakentaminen työelämätahojen kanssa on olennaista unohtamatta korkeakoulujen olemassa olevia tapoja tehdä työelämäyhteistyötä ja rakentaa kumppanuuksia.

Miten selvittää työelämässä tarvittavaa osaamista?

Yksi ratkaistava kysymyksemme on ollut, millaista osaamista biotaloudessa tarvitaan 2020-luvulla. Olemme selvittäneet osaamistarpeita monella eri tavalla saadaksemme vastauksia esittämäämme kysymykseen ja löytääksemme signaaleja tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Alla olevaan kuvioon on koottu käyttämämme tavat tuottaa tietoa tarvittavasta osaamisesta.

Hyvän yleiskuvan osaamistarpeista ja tulevaisuuden näkymistä saa hyödyntämällä jo olemassa olevaa ja koottua tietoa. Erilaisia ennakointeja, koulutustarveselvityksiä ja raportteja on paljon olemassa jo valmiina. Tämän lisäksi suora vuorovaikutus työelämätahojen kanssa on olennaista.

latti_kuvio

Pilottiryhmämme on järjestänyt alueelliset työpajat Joensuussa, Lahdessa ja Turussa. Työpajoihin on kutsuttu paikallisia yrityksiä ja biotalousalan toimijoita. He ovat kertoneet näkemyksiä tarvittavasta osaamisesta ja siitä, kuinka korkeakoulut vastaavat tämänhetkisiin tarpeisiin sekä arvioineet avoimen korkeakouluopetuksen mahdollisuuksia vastata tarvittavan osaamisen kehittymiseen.

Pilottiryhmän jäsenet ovat kontaktoineet oman alueensa yrityksiä ja tehneet yrityshaastatteluja yhteisesti laaditun haastattelurungon mukaisesti. Haastattelut ovat tuoneet tietoa yritysten tämänhetkisistä koulutustarpeista. Lisäksi verkostoitumalla ja osallistumalla erilaisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmätapaamisiin on saatu myös hyvää tuntumaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Miten osaamistarpeisiin vastataan?

Työelämäyhteistyöstä nousseet osaamistarpeet ovat ymmärrettävästi hyvin moninaiset. Toisaalta tarvitaan alaan liittyvää perusosaamisen vahvistamista ja toisaalta hyvinkin spesifin asiantuntijuuden syventämistä. Lisäksi on paikannettavissa biotalousalan sisällöllisten kysymysten ulkopuolelle meneviä ja yleisiä koulutustarpeita. Miten avoin korkeakouluopetus ja pilottimme vastaa tarpeisiin?

Ratkaisuksi tarjoamme uudenlaista tapaa kehittää osaamista eli Biotalousasiantuntijan osaamissalkkua. Osaamissalkkuun on koottu opintojaksoja usean avoimen korkeakoulun tarjonnasta. Osaamissalkun perustan muodostaa biotalouden kokonaisuuteen perehdyttävä ja Karelia-amk:n toteuttama Näkökulmia biotalouteen -opintojakso. Opintojakson aikana osallistujat tarkentavat omia osaamistavoitteitaan ja suunnittelevat, mitä muita opintoja he ottavat osaamissalkun tarjonnasta. Jatkossa osaamissalkun sisältöä kehitetään ja monipuolistetaan edelleen. Osaamissalkun sisältöihin voi tutustua tarkemmin biotalousasiantuntijalle.wordpress.com

Käynnissä oleva projekti antaa myös avoimen korkeakouluopetuksen toimijoille hyvän mahdollisuuden luoda yhteyksiä yrityksiin ja työelämätahoille sekä arvioida avoimen korkeakoulun mahdollisuuksia tarjota osaamistarpeita vastaavia opintoja. Voimme paikantaa ja verrata koulutustarpeita korkeakoulujen tämänhetkiseen opetustarjontaan sekä mahdollisiin kehittämissuuntiin. Osaamistarpeiden selvittäminen tukee parhaimmillaan myös korkeakoulututkintojen opetussuunnitelmatyötä.

Lisätietoja Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT -hankkeesta www.avothanke.fi

Mervi Lätti, erikoissuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 292 Artikkelin näyttökerrat