VIP-toiminta lisää opiskeluhyvinvointia

Päivi Laakkonen

Mitä VIP (välittämisen ilmapiiri) on ja miltä se tuntuu?

Mitä on VIP-toiminta ja miltä se näyttää VIP-opiskelijan näkökulmasta tarkasteltuna? Tässä artikkelissa, jonka lähteinä on käytetty VIP-opiskelijoiden palauttamia loppuraportteja (71kpl) pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin. Raporteissaan opiskelijat ovat kuvanneet toimintaansa VIP-vuoden aikana sekä antaneet palautetta toiminnan annista, vaikuttavuudesta ja toteuttamisesta. Halutessasi tietää tätä artikkelia enemmän VIP-toiminnasta voit tutustua julkaisuun ”Sujuva ohjaus: tyytyväinen opiskelija”.

”VIP-työskentely on toisista välittämistä sekä kuuntelu- ja kommunikaatiotaitoa ihmisten kanssa.”

VIP (Välittämisen ilmapiiri) lyhyesti

VIP-toiminnan tarkoituksena on tukea opiskeluhyvinvointia opiskeluryhmissä niin, ettei kukaan jäisi ulkopuoliseksi. Jokaisesta aloittavasta opiskelijaryhmästä valitaan ensimmäisenä opiskeluvuotena VIP-opiskelijat, jotka osallistuvat lukuvuoden mittaiseen VIP-koulutukseen. Koulutuksen hyväksytysti suorittamalla saa kolme opintopistettä. Koulutus sisältää monipuolisesti tietoutta ja tekemistä opiskeluhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Ryhmässään VIP-opiskelijan tehtävänä on aistia ryhmänsä tunnetiloja, tehdä havaintoja ryhmänsä ja sen yksilöiden hyvinvoinnista sekä havainnoida mahdollisia ongelmia. Vip-opiskelijoiden tehtävänä ei ole itse ratkaista näitä pulmia vaan tuoda niitä Karelian henkilöstön tietoisuuteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

VIP-toimintaa organisoi koordinaatioryhmä, johon kuuluu opiskelijakunnan pääsihteeri, oppilaitospappi, opintokuraattori, kaksi opinto-ohjaaja / lehtoria sekä opiskeluterveydenhoitajat. Koordinaatioryhmä järjestää kuukausittain VIP-opiskelijoille koulutuksia, tapahtumia ja virkistäytymistä sekä seuraa ryhmien tilannetta sähköisen VIP-työkalun avulla. VIP-toiminnan tavoitteena on lisätä välittämisen ilmapiiriä Karelia-ammattikorkeakoulussa osana varhaista tukemista (VARTU). VIP-toiminta on osa Karelia-ammattikorkeakoulun virallista opiskeluhyvinvointityötä. Toimintaa on toteutettu koko Karelia-ammattikorkeakoulun laajuisesti vuodesta 2014 ja alkujaan toiminta on lähtenyt liikkeelle Liiketalouden ja tekniikan keskuksesta Suomessa tapahtuneiden kouluampumisten vastaiskuna vuonna 2008.

VIP-vuoden anti opiskelijoille  

Raportin palauttaneista opiskelijoista 96 % näki VIP-kurssin positiivisena ja mielenkiintoisena kokonaisuutena. VIP-kurssin koulutuksista uskottiin olevan hyötyä myös tulevaisuuteen erilaisissa ryhmissä toimimiseen sekä tulevaan työelämään. Tärkeänä koettiin tietoisuus siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla koulun omasta hyvinvointiverkostosta.

”VIP-kausi oli mukava ja ilmapiiri oli ystävällinen. Koulutuksissa oli mukava käydä ja niistä sai paljon eväitä tulevaan. Tieto siitä, että tukea oli saatavilla tarvittaessa, oli hyvin tärkeää.”

”VIP-toiminta voi antaa myös eväitä työelämään, koska on mahdollista, että itsekin tulen toimimaan joskus esimiehenä.”

Kurssi nähtiin pääasiassa mieleisenä sekä kehittävänä ja se avarsi omaa näkökulmaa huomaamaan yksilön merkityksen yhteisön kokonaishyvinvoinnissa. VIP-toiminnan kuvattiin auttavan mahdollisten ongelmien huomaamisessa, sillä kun ryhmässä on nimetyt tasavertaiset henkilöt, joille voi puhua madaltuu asioiden esiintuomisen kynnys. Yhdessä on helpompi viedä hankaliakin asioita eteenpäin.

VIP-toiminnan koettiin myös antaneen konkreettisia työvälineitä lähestyä vieraampiakin ihmisiä ja huomioida ryhmän arempia opiskelijoita. Kurssin myötä opiskelijat saivat itsevarmuutta toimia haasteellisissa tilanteissa, sillä tietoisuus siitä, ettei yksin tarvitse selviytyä madalsi puuttumisen kynnystä. Omaan itseen kohdistuneet oivallukset on koettu ehkäpä suurimpina oppimisen kokemuksina.

”Erityisen tärkeinä koin erilaiset koulutukset tai tehtävät, joissa todella pääsin tutkimaan ja pohtimaan hyvinvointiin liittyviä asioita sekä löytämään uusia oivalluksia itsestäni.”

Koulutus koettiin monipuolisena kattauksena yhteiskunnan haasteista sekä opiskelijoiden arjen vaikeista asioista ja niiden käsittelystä. Erityisen tyytyväisiä opiskelijat olivat VIP-vuoden aloituskoulutukseen, joka järjestetään pitkänä (9h) päiväkoulutuksena ja jonka tehtävänä on antaa keskeisimmät eväät vippinä toimimiseen.

Kurssin tärkeänä antina koettiin mahdollisuus uusiin ihmisiin tutustumiseen yli koulutusrajojen. Vipit kuvaavat saaneensa uusia kavereita muilta kampuksilta, joihin tuskin olisivat muuten tutustuneet. Mieliin jäi hyviä muistoja.

”VIP-toiminta on antanut myös muutakin kuin vain tietoa ja luentoja. Se on antanut muistoja, elämyksiä, ystäviä ja ennen kaikkea se on muokannut minua ihmisenä. Apuna ja tukena olivat opettajat, kuraattori, tutoropettaja sekä oman luokkani oppilaat ja VIP-opiskelijat.”

vip_kuvituskuva

VIP-toiminnan vaikuttavuus

VIP-opiskelijat kokivat toiminnan lisäävän ryhmän yhtenäisyyttä sekä hyvinvointia. Usea opiskelija nosti myös esille koko kampuksen hyvinvoinnin paranemisen opiskeluhyvinvoinnin lisääntymisen myötä. Opiskelijat kokivat, että pystyivät omalla toiminnallaan lisäämään ryhmänsä hyvinvointia sekä havainnoimaan ryhmän sisäisiä tapahtumia VIP-roolin turvin. VIP-opiskelijat toivat esille, että ryhmässä tapahtuu paljon asioita, joita opettajat eivät näe ja näissä tilanteissa heidän roolinsa on ensiarvoisen tärkeä, sillä he tuntevat ryhmänsä hyvin ollessaan osa sitä.

”Ongelma kohdista puhuminen/puuttumisen kynnys on varmasti matalampi ja tätä kautta edistää varmasti koko keskuksen hyvinvointia.”

VIP-toiminnalla voidaan tuoda esiin piilossa olevia asioita, ryhmän avoimuuden ja yhteishengen lisääntymisen myötä. Erityisen suurena VIP-toiminnan vaikuttavuus ryhmän avoimuuteen nähtiin aloilla, joissa puhumisen kulttuuri ei välttämättä aina synny luonnostaan. Tärkeänä vaikutuksena nähtiin myös eri kampusten yhdistyminen, kun opiskelijat tuntevat toisiaan yli koulutusrajojen syntyy luontaista yhteistyötä helpommin.

VIP-toiminnan vaikuttavuus nähtiin erityisesti ennaltaehkäisyssä. Toiminnalla voidaan mahdollisesti ehkäistä kiusaamista, syrjäytymistä ja edistää uuteen ympäristöön sopeutumista. VIP-toiminnalla voidaan tukea opiskeluryhmän ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä sekä estää vakavien konfliktien syntymistä varhaisilla havainnoilla.

VIP-statuksen ja koulutuksen myötä opiskelijat olivat alkaneet tarkkailemaan ryhmäänsä uusin silmin. Ryhmässä he pyrkivät ottamaan vetäytyvämmätkin opiskelijat mukaan yhteiseen toimintaan.

”Olen pyrkinyt, että luokassamme voi ilmaista mielipiteensä eikä kenenkään tarvitse hävetä tai pelätä mielipiteensä tuomista esille.”

VIP-toiminnan kehittäminen

Raporttien mukaan tietoisuus VIP-toiminnasta ei ole riittävää henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa. Toiminnan näkyvyyteen ja mainontaan olisikin tulevaisuudessa panostettava paljon enemmän. Vippien valintavaiheessa monikaan opiskelija ei tiedä minkälaista opintokokonaisuutta heille tarjotaan, mikä vaikeuttaa halukkaiden osallistujien löytymistä.

Osa opiskelijoista koki VIP-kurssin tapaamisia olevan liian harvoin, joka omalta osaltaan vaikeutti kokonaisuuden hahmottamista. Toteutusajankohta sai myös raporteissa jonkin verran kritiikkiä, sillä valintatilanteessa osallistuminen VIP-kurssille jäi ymmärrettävästi esimerkiksi kieliopintojen jalkoihin. Pohdintaa aiheutti myös monimuoto-opiskelijoiden tarve VIP-opiskelijoihin, sillä koettiin, että VIP-opiskelusta voi tulla rasite varsinkin pidempimatkalaisille.

”Mielestäni on syytä arvioida kannattaako monimuoto-opiskelijoiden ryhmissä käyttää ollenkaan VIP-henkilöitä tai sitten koulutukset tulisi videoida ja tallentaa Moodleen katsottavaksi myöhemmin.”

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan VIP-toiminta nähdään opiskelijoiden keskuudessa positiivisessa valossa, vaikkakin tietoisuus toiminnasta ei ole vielä riittävää. Tärkeää on koulutus ja uuden oppiminen, mutta jopa vielä tärkeämpää on yhdessä tekeminen koulutusaloista välittämättä. Itselle VIP-koordinaatioryhmän jäsenenä nämä kaksi vuotta VIP-opiskelijoiden kanssa ovat antaneet paljon. Uusia kontakteja, aitoa iloa, yhdessä tekemisen meininkiä ja mahdollisuuden olla mukana ”ihan oikeassa” opiskelija-arjessa. Syvällä se meissä elää ”kerran VIP, aina VIP”.

Päivi Laakkonen, opintokuraattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 707 Artikkelin näyttökerrat