Yhdessä tekemällä avoimeen toimintakulttuuriin

Helena Puhakka-Tarvainen & Kari Tiainen

”Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.”

– Karelian laatukäsikirja –

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) on Euroopan laajuinen tavoite, johon kaikkien korkeakoulujen kehotetaan pyrkivän lähivuosina. Suomessa tavoitteena on nousta yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa jo vuoden 2017 loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulukentässä päämäärää on edelleen konkretisoitu yhteisen kehittämishankkeen avulla, ja tavoitteena on ennen kaikkea edistää avointa toimintakulttuuria ammattikorkeakoulujen toiminnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut kehitystyötä tuottamalla runsaasti tukimateriaalia sekä järjestämällä koulutusta kaikille kiinnostuneille. Ministeriö on myös koonnut kattavan tietopankin verkkoon sivuille www.avointiede.fi.

Karelia on myös aktiivisesti mukana kehittämässä avointa toimintakulttuuria kirjasto- ja tki-palveluiden johtamana. Vuoden 2016 aikana on osallistuttu kansallisiin osaajakoulutuksiin, valmisteltu Karelian sisäinen toimintasuunnitelma ja -prosessit, sekä järjestetty koko henkilöstölle tarkoitettuja työpajoja. Lisäksi esimerkiksi kirjaston järjestämissä koulutuksissa opiskelijoille avoimet toimintatavat ovat olleet yksi keskeisistä sisällöistä. Vuoden 2017 alussa julkaistaan virallinen Avoimen toimintakulttuurin periaatteet Karelia-ammattikorkeakoulussa -lausuma, sekä lausumaa tukevia päätöksiä kuten rehtorin päätös rinnakkaistallentamisesta. Lausumassa kuvataan jokaista karelialaista koskevia avoimuuden käytänteitä liittyen mm. viestintään ja julkaisemiseen.

Tähän mennessä on järjestetty kaksi koko henkilöstölle tarkoitettua työpajaa: Avoimuus tki-toiminnassa 17.11.2016 sekä Avoimuuden edistäminen julkaisutoiminnan avulla 8.12.2016. Työpajoissa on esitelty avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallista viitekehystä ja toimia Kareliassa sekä pureuduttu syvemmin kunkin työpajan erityisteemaan. Ensimmäisessä työpajassa pohdittiin erityisesti avoimuutta tki-toiminnan ja oppimis- ja palveluympäristöjen näkökulmasta, ja joulukuussa aiheena oli puolestaan avoin julkaiseminen. Karelian sopimuslakimies Annamari Turunen Itä-Suomen yliopistosta antoi panoksensa molempiin työpajoihin juridiikan näkökulmasta, ja jälkimmäisessä työpajassa vieraana oli myös valtakunnallista ammattikorkeakoulujen ATT-hanketta vetävä Seliina Päällysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Työpajat jatkuvat keväällä 2017 (Kuva 1) ja osallistumista toivotaan kaikista henkilöstöryhmistä. Myös ulkopuoliset osallistujat ovat tervetulleita! Vuoden 2017 alusta lähtien avoimen toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvät aineistot löytyvät uudistuneilta Karelian verkkosivuilta osoitteesta www.karelia.fi.

Kuva 1. Avoimen tieteen ja tutkimuksen työpajat Kareliassa keväällä 2017.

Kuva 1. Avoimen tieteen ja tutkimuksen työpajat Kareliassa keväällä 2017.

Avoin tiede ja tutkimus on laaja aihepiiri ja ensimmäistä kertaa OKM:n sivustolle eksyessä aihepiiri voi tuntua etäiseltä ja abstraktiltakin. Käytännössä kyse on kuitenkin organisaatioiden toimintatapojen suoraviivaistamisesta esimerkiksi hankkeissa syntyvän tutkimusaineiston käsittelyn tai julkaisujen rinnakkaistallentamisen suhteen. Kaiken aineiston saattaminen avoimeksi ei ole itse tarkoitus, vaan paremmalla syntyvän tiedon hallinnalla pystytään avaamaan arvokasta aineistoa myös muiden kiinnostuneiden hyödynsaajien käyttöön. Pohjimmiltaan laajan avoimuuden tavoitteena on osallistaa yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät ja kansalaiset osaksi tutkimuksen tekemistä ja uuden tiedon ja innovaatioiden synnyttämistä. Yhdessä tekemällä on mahdollisuus saada aikaan paljon enemmän!

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö
Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 277 Artikkelin näyttökerrat