Toimeksiannot ja tiimioppiminen markkinointiviestinnässä

Mikko Hyttinen & Ulla Kärnä

Markkinoinnin opintojaksoilla työskennellään tiiviisti työelämän toimeksiantojen parissa ja tämä tarkoittaa myös tiivistä yhteistyötä yrityksen edustajien kanssa. Yrittäjien toiveet otetaan huomioon suunnittelussa, mutta valittavista ratkaisuista ja järjestelyistä vastaavat opiskelijat.

Yritysyhteistyötä – tiimihengessä

Liiketalouden markkinoinnin opintojaksoilla tehdään yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyölle on pitkät perinteet ja yritykset ottavat yhteyttä markkinointiin liittyvissä haasteissa.

Tämän syksyn markkinointiviestinnän ja lanseerausmarkkinoinnin opintojaksot toteutettiin perinteiseen tapaan yhteistyössä toimeksiantoyritysten kanssa työskentelemällä käytännön tehtävien parissa tiimioppimisen periaatteiden mukaan. Tiimioppimista markkinointiviestinnän opintojaksoilla on hyödynnetty jo vuodesta 2005.

Opintojaksolla opiskelijoiden tehtävänä on suunnitella markkinointiviestintä- ja lanseerauskampanjat toimeksiantoyrityksille. Tänä syksynä opintojaksolla suunniteltiin toimeksiantoina markkinointiviestintäkampanjat Futra Oy:n toimitusjohtaja Vesa Pelkosen uusille yritysideoille.

Vasemmalta Ulla Kärnä, lehtori ja mestarivalmentaja, Vesa Pelkonen, toimitusjohtaja, Mikko Hyttinen, lehtori.

Vasemmalta Ulla Kärnä, lehtori ja mestarivalmentaja, Vesa Pelkonen, toimitusjohtaja, Mikko Hyttinen, lehtori.

Laajasta toimeksiannosta johtuen mielekkään opintokokonaisuuden saavuttamiseksi yhdistimme kaksi markkinoinnin täydentävän osaamisen opintojen (TOP) opintojaksoa. Näin ollen nivoimme lanseerausmarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän opinnot yhdeksi kokonaisuudeksi, koska lanseerausmarkkinointia ei käytännössä voi tehdä ilman markkinointiviestintää. Markkinointiviestintä ja lanseerausmarkkinointi liittyvät tiiviisti yhteen, joten opintojaksojen yhdistäminen suuremmaksi kokonaisuudeksi oli luontevaa.

Toimeksiantoja oli tällä kertaa tarjolla kaksi, joista opiskelijat saivat valita toisen toteutettavaksi. Valittavana oli lanseeraus- ja markkinointiviestintäkampanjan suunnitteleminen joko uudelle koirahallille Kontiorantaan tai kierrätettyjä kalusteita myyvälle Kalustekoplalle.

Opintojaksoilla oli 34 opiskelijaa, joista muodostettiin 8 toimivaa tiimiä. Nykyisestä opetussuunnitelmasta johtuen aikataulu toimeksiantojen toteuttamiseen oli tosi tiukka, toisaalta tämä valmentaa hektiseen työelämään. Työskentelylle oli aikaa vain 6 viikkoa. Lopuksi toimeksiantajalle järjestettiin presentaatiotilaisuus, jossa opiskelijat esittelivät lanseeraus- ja markkinointiviestintäsuunnitelmansa. Yhteisen ajan löytäminen yrittäjän kanssa tuotti välillä haasteita, mutta valmista tuli aikataulun mukaisesti ja valmiita esityksiä seurattiin 11.10.2016.

Käytäntö + valmentava pedagogiikka = konstruktivistisesti mielekäs oppiminen

Opettajien tehtävänä on opinnollistaa toimeksiantojen ongelmat opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaisiksi. Opettajan rooli muuttuu perinteisestä tiedonjakajasta valmentajaksi, jolloin opiskelijoiden aktiivisuus uuden tiedon oppijana ja soveltaja korostuu. Poiketen perinteisestä tiimivalmentamista olemme pitäneet asiantuntijatäsmäluentoja ohjaten opiskelijoita laajentamaan ymmärrystä asioiden taustalla vaikuttavista laajemmista kokonaisuuksista. Tällöin teoria ja käytäntö kulkevat oppimisen osalta tiiviisti käsikädessä.

Opiskelija Miia Kiiski esittelee tiiminsä laatimaa markkinointimateriaalia.

Opiskelija Miia Kiiski esittelee tiiminsä laatimaa markkinointimateriaalia.

Opiskelijoiden mukaan toimeksiannot lisäävät opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja kokemuksen mukaan tiimityöskentely opetusmuotona sopii mainiosti käytännönläheisille markkinoinnin opintojaksolle. Opiskelijat saavat opintojaksolla käytännön kokemusta markkinointiviestinnän suunnittelusta ja tuotteen ja palvelun lanseerauksen toteuttamista sekä oppivat tiimityöskentelytaitoja.

Opiskelijoiden palautetta opintojaksoista:

”mielenkiintoinen, haastetta, uusia näkökulmia, monipuolinen ja haastava, käytännönläheinen, sai itse tehdä ja käyttää luovuutta, huippu homma, teoria tuli tutuksi”

Hyvä palaute kannustaa opettajia jatkamaan ja kehittämään yhteistyötä sidosryhmien välillä. Myös yrittäjät kokevat toimeksiannot hyödyllisiksi ja saavansa opiskelijoiden töistä uusia, raikkaita ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Toimeksiantajat ovat olleet yllättyneitä tiimitöiden laadukkuudesta ja ammattimaisuudesta. Töissä esitettyjä ratkaisuja on otettu suoraan yritysten käyttöön. Toimeksiantoyhteistyö on usein jatkunut opiskelijoiden osalta opinnäytetöiden ja harjoittelun merkeissä ja Karelia AMK:n osalta erilaisina kumppanuuksina. Toimeksiannot vahvistavat opiskelijoiden ja opettajien verkostoitumista alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Yhteistyö opettajien välillä on vahvistanut valmentajuutta sekä lisännyt työn mielekkyyttä ja motivaatiota. Yhteistyö kaataa oppiaineiden väliset rajat ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja vertaisoppimisen. Jaettu osaaminen ja opintojaksojen yhteistoteuttaminen mahdollistavat opiskelijoiden sujuvan oppimisen yhden opettajan tilapäisestä poissaolosta huolimatta.

Mikko Hyttinen, lehtori
Ulla Kärnä, lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 054 Artikkelin näyttökerrat