Vasu valottaa hankkeita

Kari Tiainen

Russia Digital, Improve, SECURE, Epic Challenge ja Virtuaaliluonto ovat esimerkkejä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvistä lukuisista hankkeista, joissa Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana. Tässä Vasun numerossa kurkistetaan hankemaailmaan.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on osa opetusta, palveluliiketoimintaa sekä erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Tutkimus- ja kehitystyössä on mukana Karelian henkilökuntaa, opiskelijoita, yrityksiä ja yhteisöjä. Kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset verkostot ovat myös tärkeä osa Karelian hanketoimintaa.

Kehittämistyön tarpeet nousevat luontevasti yritys- ja työelämästä sekä Karelian omasta toiminnasta. Hankkeissa kehitetään uusia ja jo olemassa olevia palveluja, tuotteita, menetelmiä, välineitä ja prosesseja sekä ratkaistaan monia käytännön ongelmia. Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja osaamista niin yritys- ja työelämään kuin myös opetuksen sisältöihin ja työtapoihin.

Karelia-ammattikorkeakoulun vuonna 2016 alkanut Russia Digital -hanke on loppumassa. Projektisuunnittelija Paavo Raappana arvioi artikkelissaan hankkeen tavoitteiden toteutumista ja merkitystä. Russia Digital -hankkeessa on edistetty Pohjois-Karjalassa asuvien venäläistaustaisten työttömien työllistymistä ja monipuolistettu venäjänkielisiä asiakkaita palvelevien yritysten digitaalisen markkinoinnin osaamista.

Hankkeessa järjestettiin digitaalisen markkinoinnin koulutusta venäjänkielisellä alueella.  Kaksi kertaa järjestettyyn koulutukseen osallistui yhteensä seitsemäntoista Pohjois-Karjalassa asuvaa venäläistaustaista opiskelijaa. Heistä kymmenen työllistyi koulutuksen jälkeen vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai pystyi hyödyntämään oppimaansa yrittäjänä. Suurin osa työllistyi niihin yrityksiin, joissa he olivat suorittaneet viiden kuukauden pituisen, koulutukseen sisältyneen työharjoittelujakson.

Hankkeessa luotiin yritysten ja opiskelijoiden välille kontakteja, jotka hyödyttivät molempia osapuolia.  Hankkeessa järjestettiin myös paikallisille yrityksille digitaalisen markkinoinnin koulutuksia, joihin osallistui noin 120 henkilöä. Maakunnan kyky vastaanottaa ja palvella venäläisiä asiakkaita päivitettiin tulevaisuuden asiakasvirtoja varten.

Karelia-ammattikorkeakouluun on kertynyt hankkeen aikana uutta osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kouluttamiseen. Kareliassa alkaa piakkoin maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Russia Digital -hankkeessa kertynyttä osaamista päästään hyödyntämään tuoreeltaan.

 

Lämmin kiitos kaikille tämän numeron kirjoittajille!

Kari Tiainen, päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelin kuva: Gidzy. CC BY 2.0

774 Artikkelin näyttökerrat