Sujuva työskentely ja ketterät kokeilut keskiössä KoKe-hankkeessa

Irja Väisänen & Heli Makkonen

Alati muuttuvassa työelämässä jokainen tarvitsee kehittämisasennetta ja -taitoja. Kokeileva kehittäminen sote-alalla -hanke (KoKe) pyrkii vahvistamaan työntekijöiden aktiivista kehittämisotetta omaan työhönsä. Lean- ja kokeiluvalmennukset aloittivat hankkeen toiminnan.

Työelämän muutokset ja sen mukanaan tuomat osaamisvaatimukset

Sosiaali- ja terveysala on tällä hetkellä suuressa muutoksessa. Meneillään on alaa koskeva laaja kansallinen rakenteiden ja rahoituksen uudistamistyö. Lisäksi digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka tuovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan työhön. Muutokset ovat ja tulevat jatkossakin olemaan osana jokaisen arkipäivää.

Suuret muutokset saattavat tuntua uhkaavilta, mutta ne voidaan kääntää myös mahdollisuuksiksi.  Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin vallalla ollut organisaatiokulttuuri, missä työn kehittämisestä vastasivat erilliset kehittäjät suunnittelupöytiensä ääreltä, tulee väistymään liian hitaana. Tilalle tulee organisaatiokulttuuri, jossa kaikki työntekijät ovat oman työnsä tärkeimpiä kehittäjiä omaten taitoja kuten olennaisen hahmottaminen ja kriittinen ajattelu. Kehittäminen tapahtuu siellä, missä kehitettävä toimintakin on, ja on näin ollen nopeampaa ja vaikuttavampaa.

Henkilöstö tarvitsee uutta osaamista pystyäkseen osallistumaan oman työnsä kehittämiseen. Tärkeimpänä osaamisen muutoksena lienee kuitenkin yleinen asennemuutos – kehittäminen on olennainen ja normaali osa jokapäiväistä työtä. Kehittämisosaamisen vahvistuessa työntekijät voivat ratkaista erilaisia työhön liittyviä ongelmia aikaisempaa ketterämmin, mikä voi puolestaan lisätä työhyvinvointia.

 KoKe-hanke vastaamassa työelämän osaamisvaatimuksiin

Kokeilevan kehittämisen yhteistyömalli sote-alalla -hanke (KoKe) käynnistyi elokuussa 2017. Tässä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa pyritään vahvistamaan työntekijöiden aktiivista kehittämisotetta omaan työhönsä. Kohderyhminä ovat toteuttajaorganisaatioiden opiskelijoiden ja opettajien lisäksi viiden maakunnan sosiaali- ja terveysalan työorganisaatioiden työntekijät. Mukana olevat työorganisaatiot ovat KVPS Tukena Oy:n Menninkäisen palvelukoti, Viesimon osuuskunnan Vaahterapihan hoitokoti sekä Siun soten Sireenipihan hoitokoti, Savirannan asumis- ja toimintakeskus ja Honkalammen Toimintatalo.

KoKe-hankkeen käytännön toimet kohderyhmän kehittämisosaamisen vahvistamiseksi ovat Lean-ajattelu ja Ketterät kokeilut -valmennukset sekä työpajat jokaisen osallistujan osaamispotentiaalin tunnistamiseksi. Näistä kaksi ensimmäistä toteutettiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana.  Lean -valmennuksen piti Mflow Oy:n Maija Holopainen ja kokeiluvalmennuksen Innotiimi-ICG:n Jarno Poskela. Molemmat saivat koulutuspalautteessa osallistujilta erinomaisen arvosanan asiantuntijuudestaan ja osallistavista opetusmenetelmistään. Osaamispotentiaalityöpajat pidetään pääosalle kohderyhmästä syksyn 2018 aikana hankehenkilöstön toimesta.

Lean-ajattelu -valmennuksessa osallistujat saivat keskeiset työkalut siihen, kuinka tehdä työnteosta sujuvaa muun muassa vähentämällä siitä turhia välivaiheita ja varmistamalla visualisoiden tärkeän tiedon välittyminen työntekijältä toiselle. Ketterät kokeilut- valmennuksessa   osallistujat puolestaan oppivat, kuinka toteutetaan jonkin palvelun tai tuotteen parantamiseksi tähtäävä kokeilu. Kokeilut ovat olennainen osa Lean-ajatteluun kuuluvaa oman työn jatkuvaa kehittämistä ja molempien keskeinen lähtökohta on työntekijöiden ja asiakkaiden osallisuus kehittämisprosessissa. Valmennusten jälkeen uusia oppeja ja työkaluja on sovellettu työpaikoilla.

Työelämän hektisen arjen ja hanketyön yhdistäminen voi olla vaativaa, mutta pääsääntöisesti valmennuksiin osallistuneet ja muutkin kohderyhmien edustajat ovat suhtautuneet hankkeen toimiin ja antiin positiivisesti. Toukokuussa 2018 tehty kotimaan benchmarking-matka antoi osallistujille innostavia esimerkkejä onnistuneista muutoksista sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä. Osallistujat saivat vahvistusta siihen, että Lean- ja kokeiluosaamisella on mahdollista vaikuttaa asiakkaiden hoitoon ja oman työn hallittavuuteen.

KoKe-hankkeen henkilöstöä, oikealta projektipäällikkö Katja Väyrynen (Riveria), projektiasiantuntija Heli Makkonen (Karelia), projektiasiantuntija Marita Halonen (Riveria) ja projektipäällikkö Irja Väisänen (Karelia)

Karelian opiskelijat ja opettajat KoKessa

Kareliasta Lean- ja Ketterät kokeilut -valmennuksiin osallistui sairaanhoitaja-, sosionomi- ja yamk-opiskelijoita. Opintojaksot, joihin nämä valmennukset integroitiin, olivat Leadership and management, Asiakastyön kehittäminen ja opinnäytetyöt. Lisäksi hankkeen aikana on luotu uusi täydentävien opintojen kokonaisuus; Ketterä kehittäminen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla (15 op). Tämän kokonaisuuden sisällä ovat opintojaksot Lean-ajattelu (5 op), Kokeileva kehittäminen (5 op) ja Palvelumuotoilu (5op). Näiden on tarkoitus jäädä pysyvästi opintotarjontaan. Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina, ja osa opintojaksoista tulee olemaan tarjolla Campus Online -portaalissa.

Hankehenkilöiden (allekirjoittaneet) lisäksi Karelian opettajista hankkeeseen osallistuvat sairaanhoitajakoulutuksesta Heli Koponen ja Tuulia Sunikka sekä sosionomikoulutuksesta Kirsi Lindlöf ja Miia Pasanen (sijalla jonkin aikaa Antti Raekorpi). Tämä kuusikko työstää koko hankkeen ajan viime syksynä Lean-kehittämiskohteeksi valitsemaansa työaikasuunnitteluprosessia. Tavoitteena on kehittää prosessia niin, että se tukee paremmin prosessiin osallistuvien työntekijöiden työhyvinvointia. Lisäksi hankkeen opettajat ovat ideoineet ja toteuttaneet kokeiluja esimerkiksi kahvihuoneen viihtyvyyden parantamiseksi.

Karelian Lean-kehittämiskohdetta työstämässä lehtori Tuulia Sunikka (oik) ja erikoissuunnittelija Minna Rokkila

Lopuksi

Tällä hetkellä koemme, että olemme erittäin ajankohtaisten ilmiöiden äärellä. Lean-ajattelulle ja kokeilevalle kehittämiselle on tarvetta ja tilausta sosiaali- ja terveysalalla. On ollut mukava oppia yhdessä työelämän toimijoiden kanssa, ja huomata että työntekijät ovat innostuneet pohtimaan ja kehittämään omaa työtään. Me toimimme heidän ja heidän esimiestensä tukena ja sparraajina. Keväällä 2019 toteutetaan hankkeen neljäs työpaketti; työturvallisuus, jota teemaa tarkastellaan ja kehitetään saaduin opein. Uuden oppimista on näin ollen edelleen tiedossa.

Suositeltavaa kirjallisuutta aiheesta:

Dufva, M., Halonen, M., Kari, M., Koivisto, T., Koivisto, R. ja Myllyoja, J. 2017. Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston julkaisu- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2017.

Hassi, L., Paju, S. ja Maila, R. 2015. Kehitä kokeillen. Talentum Pro.

Kangasniemi, M., Hipp, K., Häggman-Laitila, A., Kallio, H., Karki. S., Kinnunen, P., Pietilä, A-M., Saarnio, R., Viinamäki, L., Voutilainen, A. ja Walden, A. 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston julkaisu- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018.

Kangasniemi, M., Voutilainen, A., Kapanen, S., Tolmala, A., Koponen, J., Hämäläinen, M. ja Elovainio, M. 2017. Työn uusjako. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa. Valtioneuvoston julkaisu- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 66/2017.

Modig, N. ja Åhlström, P. 2017. Tätä on Lean. Rheologica Publishing.

Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Alma Talent.

 

Irja Väisänen, projektipäällikkö, KoKe-hanke
Heli Makkonen, projektiasiantuntija, KoKe-hanke
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 309 Artikkelin näyttökerrat