Sleep Well – Work Well – uniterveyttä työyhteisöjen voimavaraksi

Päivi Franssila, Eija Partanen-Kivinen, Aki Happonen

Unihäiriöt ovat lisääntymässä Suomessa. Uusimpien tutkimusten mukaan jopa joka kolmas työikäinen Suomessa kärsii unettomuudesta. Pitkään jatkuessaan univaje heikentää työ- ja toimintakykyä sekä työn tuottavuutta. Univaje lisää myös mm. onnettomuusalttiutta ja kasvattaa monituisia terveysriskejä. Yksilötasolla univaje näkyy epäsuotuisina vaikutuksia aineenvaihduntaan, yhteytenä sydän- ja verisuonisairauksiin ja korkeampana riskinä useisiin muihin sairauksiin.

Työkykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin voidaan parhaiten vaikuttaa ennakoivilla toimenpiteillä. Esimiehet, työtoverit, työsuojelu ja työterveyshuolto ovat kaikki tärkeässä asemassa työkykyä uhkaavien tekijöiden, kuten uniongelmien, tunnistamisessa ja niiden ennalta ehkäisemisessä.

Työikäisten yleisimpien unettomuuden syiden tiedetään liittyvän mm. työelämän nopeaan muutostahtiin, stressiin, vuorotyöhön ja epäsäännöllisiin työaikoihin. Työntekijöiden roolit, vastuut, velvollisuudet ja osaamisvaatimukset muuttuvat nopeaan tahtiin. Työelämän muutokset luovat uusia vaatimuksia myös esimiestyölle ja johtamiselle.  Hyvinvointia edistävien elintapojen sekä kuormittumisen ja palautumisen hallinta niin työssä kuin vapaa-ajalla ovat nousseet entistä tärkeämmiksi.

Uniterveys on vielä melko uusi asia pohdittavaksi useimmissa työyhteisöissä, eikä esimiehillä ja työntekijöillä ei ole toimivia käytäntöjä uniongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.  Sleep Well – Work Well -hankkeessa tunnistetaan yhdessä työyhteisöjen kanssa unta ja riittävää palautumista häiritseviä sekä edistäviä asioita, ja edistetään näin työntekijöiden uniterveyttä.

Valmennuksilla keinoja hyvään uneen ja työssä jaksamiseen

Sleep Well – Work Well -hankkeessa on tavoitteena työntekijöiden hyvinvoinnin parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä työurien pidentäminen paneutumalla ennaltaehkäisevästi työntekijöiden uniterveyttä uhkaaviin tekijöihin ja vahvistamalla uniterveyttä edistäviä tekijöitä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Joensuun kaupunki, Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa valituille kohderyhmille hanke toteuttaa uniseulontakyselyt, uniterveyttä edistävät ryhmävalmennukset sekä esimiesryhmille suunnatut valmennuskokonaisuudet.

Seulontakyselyn avulla tunnistetaan uniongelmien esiintymistä kohderyhmissä. Kaikki kyselyyn vastanneet saavat uniterveydestään palautteen sekä uniasiantuntijan suositukset jatkotoimenpiteistä. Syksyllä 2019 alkaviin uniterveyden ryhmävalmennuksiin osallistujat arvotaan niistä kyselyyn vastanneista jotka ovat halukkaita valmennukseen. Tarkoituksena ei ole tehdä kliinistä tutkimusta unihäiriöistä tai hoitaa unihäiriöitä, vaan hankkeen toimenpiteissä keskitytään uniterveyden edistämiseen ja uniterveyteen liittyviin elintapatekijöihin.

Henkilöstölle suunnatuissa ryhmävalmennuksissa etsitään elintapaohjauksen ja uuden teknologian avulla työntekijälähtöisiä keinoja hyvään uneen. Hyvän unen avulla vaikutetaan monella tasolla hyvinvointiin, kuten painon hallintaan, muistiin, energisyyteen ja parempaan terveyteen. Osallistujien kanssa etsitään myös mahdollisia ratkaisuja työn sujuvuuden ja hallinnan lisäämiseksi sekä työn ilon ja tuottavuuden kasvattamiseksi. Ryhmät tarjoavat aikaa asioiden tarkemmalle tarkastelulle sekä innostavan ilmapiirin, jossa olemassa olevia käytäntöjä voidaan haastaa ja lähteä kehittämään pienimuotoisten kokeilujen kautta.

Kolmanneksi hankkeessa toteutetaan kumppaniorganisaatioiden esimiehistä kootuille pilottiryhmille suunnattu valmennusprosessi. Tavoitteena on tunnistaa uniterveyttä edistäviä joustavia, yksilöllisiä, oikeudenmukaisia ja työyhteisöä tasapuolisesti huomioivia ratkaisuja. Pyrkimyksenä on ehkäistä työkyvyn heikkenemistä ja työuupumusta, vähentää sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä. Samalla tuetaan organisaation luovuutta, uudistumiskykyä ja tuottavuutta sekä autetaan työntekijöitä ja tiimejä kukoistamaan.

Sleep Well – Work Wellhanketta toteuttavat v. 2019 – 2020 yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen päärahoittajat ovat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto.

 

Päivi Franssila, projektipäällikkö, lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

Eija Partanen-Kivinen, projektipäällikkö, lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Aki Happonen, projektiasiantuntija, TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lukuvinkkejä:

Partonen, M., Huutoniemi, A. 2018. Uniterveyskirja – nuku hyvin, voi hyvin. Docendo. Jyväskylä.
Walker, M. 2019. Miksi nukumme. Unen voima. Tammi. Helsinki.
Varamäki, A. 2019. Future Proof – Tulevaisuuden työkirja. Docendo. Jyväskylä.

Seuraa hanketta Twitterissä ja http://sleepandwork.karelia.fi

1 173 Artikkelin näyttökerrat