Innovative Nurse (IN) sairaanhoitajakoulutus käynnistyi Kareliassa 

Riitta Muhonen & Minna Turunen

Innovative Nurse sairaanhoitajakoulutus on OKM:n erillisrahoituksella järjestettävä koulutus. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun (päätoteuttaja), Kajaanin sekä Lapin ammattikorkeakoulun kesken 19.12.2018 – 31.12.2021. Väestön ikääntyminen on tällä hetkellä terveyspoliittinen kysymys, joka korostuu erityisesti Itä -ja Pohjois-Suomen maakuntien laita-alueilla ja rajaseuduilla.  Sairaanhoitajien eläköityminen näkyy työvoimatarpeen kasvuna ja heikentää olennaisesti terveyspalvelujen tasa-arvoista ja yhdenvertaista saattavuutta väljästi asutuilla alueilla. Pohjois-Karjalassa (erityisesti Pielisen-Karjala), Kainuussa (Suomussalmi) ja Lapissa (esim. Sodankylä) työelämä kärsii sairaanhoitajapulasta.  Innovative Nurse -hankkeella vastataan näiden alueiden sairaanhoitajatarpeisiin. Työelämässä toivotaan ja kannustetaan siihen, että koulutuksesta valmistuvilla sairaanhoitajilla on laaja-alaista osaamista eri hoitotyön alueilta. Osaamisessa painottuu erityisesti itsenäisten päätösten tekeminen moninaisissa hoitotyön tilanteissa.

Innovative Nurse -koulutuksen opetus toteutetaan kussakin ammattikorkeakoulussa monimuotoisena verkko- ja lähiopetuksena hyödyntäen työn opinnollistamista.  Koulutuksessa huomioidaan tämän päivän ja tulevaisuuden erityishaasteet sote-alalla: sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön tuntemus ja soveltaminen (sote-uudistus), kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut, laaja-alainen ja kokonaisvaltainen hoidon tarpeen arviointi ja hoito, dokumentointi ja sähköiset palvelut, uuden teknologian käyttöönotto ja valmiuksien vahvistaminen, moniammatillinen yhteistyö sote ja muiden kumppaneiden kanssa sekä yrittäjyys.

Opiskelijavalinta

Innovative Nurse -koulutuksen erillishaku tapahtui Opintopolussa 25.2. – 15.3.2019. Koulutuksen opiskelijavalinta perustui valintakokeeseen, joka koostui valintakurssista ja verkossa tehdystä ryhmähaastattelusta. Opiskelijavalinta tehtiin valintakurssin ja ryhmähaastattelun yhteispisteiden perusteella. Valintakurssi oli 2 op laajuinen sairaanhoitajakoulutuksen pakollisiin opintoihin sisältyvä opintojakso. Valintakurssi tehtiin 19.3 – 26.3.2019 välisenä aikana Moodle verkko-oppimisympäristössä. Parhaiten  valintakurssin suorittaneet  kutsuttiin ryhmähaastatteluun. Ryhmähaastattelut pidettiin Moodlen Collaboration yhteyden kautta huhtikuun alkupuolella.

Koulutukseen haki yhteensä 75 opiskelijaa, joista 54 teki valintakurssin. Osa hakijoista kirjautui Moodleen, mutta he eivät kuitenkaan palauttaneet tehtäviä. Tässä vaiheessa kurssilta todennäköisesti karsiutuivat ne hakijat, jotka eivät olleet motivoituneita tai kiinnostuneita koulutuksesta tai kokivat verkkotyöskentelyn hankalana.   Valintakoekurssin kautta saatiin perinteistä valintakoetta paremmin valittua monimuotokoulutukseen soveltuvat opiskelijat, koska molemmat valintakokeen osiot edellyttivät tietoteknistä – ja digitaalista osaamista. Ryhmähaastattelussa arvioitiin alalle soveltuvuutta ja sosiaalista kyvykkyyttä valtakunnallisten valintakriteereiden pohjalta. Ryhmähaastattelussa oli 3-4 hakijaa samaan aikaan ja kaksi opettajaa ohjasi sekä arvioi keskustelua. Valintakoekurssin suorittaminen tapahtui avoimen ammattikorkeakoulun opintoina, joten jokainen kurssin hyväksytysti suorittanut hakija sai 2 avoimen ammattikorkeakoulun opintopistettä.  Valintakoekurssista ja verkossa tehtävästä ryhmähaastattelusta valintakokeena saatiin hyviä kokemuksia. Tulevaisuudessa näitä kokemuksia voidaan hyödyntää, kun kehitetään uudenlaisia tapoja valita opiskelijoita koulutuksiin. Nyt onkin mielenkiintoista seurata, onko uudella valintatavalla vaikutusta opiskelijoiden opintoihin sitoutumiseen ja suorittamiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen valittiin 30 opiskelijaa. Nurmeksesta 12, Lieksasta 5, Juuasta 4, Ilomantsista 2, Kontiolahdesta 2, Joensuusta 1, Kiteeltä 1, Heinävedeltä 1, Tohmajärveltä 1 ja Outokummusta 1.

Koulutuksen toteutus

Koulutus alkoi kaikissa ammattikorkeakouluissa samaan aikaan 6.5.2019 lähiopetuspäivillä. Olimme myös Skype-yhteydessä Kajaanin ammattikorkeakoulun Suomussalmen ryhmän kanssa. Näin opiskelijat saivat kokemuksen, että samanlainen koulutus on alkanut myös Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulussa.   Kareliassa kahden lähiopetuspäivän aikana opiskelijat saivat alkusysäyksien opintoihin ja vahvan kehotuksen ottaa haltuun oma ajankäyttö. Hyödynsimme AHOT-käytäntöä opiskelijan oman osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa ja ohjasimme kutakin opiskelijaa henkilökohtaisesti opintojen polulle.

Koulutuksessa opintojaksot etenevät pääsääntöisesti niin, että teoriaopinnot toteutetaan ohjattuina verkko-opintoina. Opintojaksojen opettajat ovat tarkastelleet opintojaksoaan niin, että vain kaikista keskeisin tietotaito toteutetaan lähiopetuksena. Karelia-ammattikorkeakoulussa Innovative Nurse -opiskelijat on jaettu kahteen ryhmään lähiopetuksen toteuttamispaikan mukaan. Toinen ryhmä toteutuu Joensuussa ja toinen Nurmeksessa.  Tämä käytänne on toiminut hyvin. Opiskelijat ovat tyytyväisiä, että lähiopetus tuodaan maakuntaan.

Työelämäyhteistyö korostuu koulutuksessa voimallisesti. Suurin osa opiskelijoista käy töissä opiskelujensa ohella. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista suurin osa työskentelee Siun soten eri yksiköissä sekä muutama opiskelija yksityisissä hoitokodeissa.   Teimme   kuntavierailun Nurmekseen Siun soten opetuskoordinaattoreiden kanssa.   Tapaamisessa oli mukana esimiehiä ja opiskelijavastaavia Juuasta, Nurmeksesta, Lieksasta ja Valtimolta. Kävimme läpi koulutusta ja opiskelijoiden harjoittelujaksojen toteutumista. Keskustelimme työn opinnollistamisen mahdollisuudesta.  Opinnollistamisen tavoitteena on koulutuksen ja työn yhdistäminen eli työnteon tuominen opiskeluun ja kouluoppimisen siirtämisen työpaikalle. Opinnot on tarkoitus kytkeä vahvasti omaan työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Kaikki kolme ammattikorkeakoulua saa toteuttaa koulutuksen omalla opetussuunnitelmallaan.  Opiskelijan on kuitenkin mahdollista täydentää omaa osaamistaan toisen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.  Koulutuksessa korostuu opiskelijoiden vahva tuki ja ohjaus. Opinnot jatkuvat suunnitelmallisesti ympäri vuoden kesäjakso mukaan lukien.  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan opintojen loppuunsaattamista tavoiteajassa.

Ensihoitaja Heikki Kärki esittelee Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen yhden hoitajan yksikköä.

Mitä on tulossa

Innovative Nurse -koulutushankkeessa tehdään vahvasti yhteistyötä muiden hankkeiden, kuten Diginurse ja Sotepeda kanssa. Ikäosaamisen harjoittelu toteutetaan projektimuotoisesti niin, että opiskelijat ottavat haltuun kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut, laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja sähköiset palvelut. Harjoittelussa tehdään vahvasti yhteistyötä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitajien kanssa.

Hankkeen aikana on tehty tiivistä yhteistyötä hankkeen toteuttajien kesken monella tavalla. Syksylle 2020 on suunnitteilla yhteinen webinaaripäivä Karelian, Lapin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmien kanssa.  Webinaarin alustavana teema on ikäosaaminen ja väljästi asutun alueen asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät haasteet.

 

Riitta Muhonen, projektipäällikkö Innovative Nurse
Minna Turunen lehtori, opinto-ohjaaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

Innovative Nurse Facebook

1 695 Artikkelin näyttökerrat