Uudet tuulet palliatiivisen hoidon opetuksessa

Tuulia Sunikka

Palliatiivisen hoidon saatavuus jokaiselle on ihmisoikeus. Opetussuunnitelmasuositusten kehittämisen taustalla ovat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suositukset (2017, 2019), joissa todetaan palliatiivisen hoidon kuuluvan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perusosaamiseen. Osaamisvaje on merkittävä haaste palliatiivisen hoidon yhdenvertaisten palveluiden kehittämiseen. Ministeriön julkaisemassa suosituksessa onkin ehdotettu suositusten laatimista palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen perusopetukseen. Systemaattisen koulutuksen puuttuminen laskee Suomen asemaa kansainvälisissä palliatiivisen hoidon toteuttamiseen liittyvissä vertailuissa. Suomessa opetuksissa on vaihteluja eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialaisessa ja työelämälähtöisessä kehittämishankkeessa (EduPal 2018-2021) on selvitetty palliatiivisen hoidon koulutuksen nykytilaa sairaanhoitaja- ja lääkärikoulutuksessa. Myös opiskelijoiden näkemyksiä palliatiivisen hoidon osaamisesta ja sen kehittämistarpeista on selvitetty. EduPal-hankkeessa tuotettujen esiselvitysten ja Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistyksen (EAPC) suositusten pohjalta on monialaisena yhteistyönä laadittu palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetussuunnitelmasuositus sairaanhoitajakoulutukseen ja lääkärikoulutukseen. Työelämän yhteistyökumppaneiden lausuntoja ja kehittämisehdotuksia on monipuolisesti hyödynnetty opetussuunnitelmasuositusten suunnittelussa ja opetussuunnitelmasuositukset on laadittu moniammatillisessa yhteistyössä yhdessä opiskelijajäsenten kanssa.  Tässä työssä myös Karelia-ammattikorkeakoulu on ollut aktiivisesti mukana.

Palliatiivinen hoito on myös yksi Karelia-ammattikorkeakoulun Uudistuvat hyvinvointipalvelut -painoalan osa-alue. Niinpä on erityisen tärkeää, että palliatiivinen hoito näkyy Karelian asiantuntijuudessa ja valmiuksissamme tarjota peruskoulutusta opiskelijoillemme ja erikoistumiskoulutusta alueemme hoitotyön ammattilaisille.

Opetussuunnitelmasuositusten tavoitteet

Opetussuunnitelmasuositusten tavoitteena on yhdenmukaistaa sairaanhoitaja- ja lääkäritutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden palliatiivisen hoidon osaamista ympäri Suomen. Opetussuunnitelmasuosituksissa korostuvat näyttöön perustuva tietoperusta, taidolliset valmiudet ja asenteet sekä siihen liittyvä eettinen osaaminen ja itsereflektio. Palliatiivisen hoitotyön opinnot ovat suosituksessa laajuudeltaan 2 opintopistettä ja palliatiivisen lääketieteen opinnot 3 opintopistettä. Näitä opintomääriä voidaan pitää vähimmäismääränä palliatiivisen hoidon perusosaamisen saavuttamiseksi.

Suositukset ohjaavat ammattikorkeakouluja ja yliopistoja tarjoamaan kokoavaa palliatiivisen hoidon opetusta. Tämän lisäksi osa sisällöstä voidaan integroida muuhun opetukseen. Karelia-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelma sisältää Palliatiivinen hoitotyö 1 op omana opintojaksonaan ja noin 1 op toteutuu integroituna muihin opintojaksoihin. Opetussuunnitelman sisältö jakautuu alku-, keski- tai loppuvaiheen opinnoissa opiskeltaviin kokonaisuuksiin. Suosituksessa on kuvattu ehdotuksia myös jokaiseen sisältöalueeseen käytettävästä ajasta.

Harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen on laadittu hoitotyön opetussuunnitelmassa tavoitteet. Lisäksi hoitotyön opetussuunnitelmasuosituksessa on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suuntaavien/täydentävien teoriaopintojen tavoitteet ja rakenne. Nämä opinnot koostuvat kolmesta viiden opintopisteen kokonaisuudesta.

Kehittämistyön tavoitteena on, että lisääntynyt osaaminen ja tietoisuus palliatiivisesta hoidosta varmistaa laadukkaan ja yhdenvertaisen palliatiivisen hoidon toteutumisen parantumattomasti sairaalle, riippumatta asuin- tai hoitopaikasta.

Tavoitteista konkretiaan Kareliassa

Seuraava askel on opetussuunnitelmasuosituksen näkyväksi tekeminen ja jalkauttaminen osaksi Karelia-ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa opetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelma on katsottu läpi uudet palliatiivisen hoidon opetussuunnitelmasuositukset silmällä pitäen ja huomioitu koulutuksen eri lukukausien yhtymäkohdat palliatiiviseen hoitoon liittyen. Kevään 2020 aikana Karelia-ammattikorkeakoulussa pilotoidaan myös kansallista koulutusorganisaatioiden yhdessä rakentamaa Palliatiivisen hoidon 15 op kokonaisuutta täydentävissä opinnoissa. Kokonaisuuden on tarkoitus jäädä elämään siten, että kaikilla ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus tarjota hyväksi kehitettyjä, yhtenäisiä opintoja opiskelijoilleen. Näin tehdään myös Kareliassa. Lisäksi tammikuussa Kareliassa alkoi Edupal-hankkeessa ammattikorkeakoulujen yhdessä rakentaman opetussuunnitelman mukainen Palliatiivisen hoidon asiantuntija 30 op – erikoistumiskoulutus, joka kestää 30.4.2021 asti. Tämä koulutus tuo moniammatillista erityisosaamista erityisesti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon A-tason vastuuhoitajille sekä B- ja C-tasoille, kuten Siilaisen palliatiivisen keskuksen hoitajille.

Lähes kahden vuoden aikana tehty EduPal-hanketyö kantaa nyt hedelmää ja työn tuloksia on päästy vähitellen hyödyntämään. Toivon, että tulevaisuudessa alueemme parantumattomasti sairaat ja heidän läheisensä kokevat  hoidon laadun parantuvan palliatiivisen hoidon osaaminen lisääntymisen myötä!

 

Teksti: Tuulia Sunikka, hoitotyön lehtori, Karelia ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva Kerri Shaver / Unsplash

896 Artikkelin näyttökerrat