Metsätalouden koulutuksessa digiloikattiin korkeakoulujen yhteistyöllä

Ari Talkkari & Jyry Eronen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut luonnonvara-alan ammattikorkeakoulutuksen yhteistyötä ja modernisointia Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen -kärkihankkeella. Karelia-ammattikorkeakoulusta hankkeeseen on osallistunut metsätalouden koulutuksen opettajia. Hankkeessa on kehitetty biotalouspeliä, verkko-opintojaksoja sekä biotaloustutkimuksen ja koulutuksen yhteistyötä.

DLB – digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Karelia-amk on osatoteuttajana OKM:n vuosina 2017-2020 rahoittamassa kärkihankkeessa Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen. Hankkeen keskeisenä teemana on Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulutuksen modernisointi korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöllä (Moilanen 2020). Kareliasta hankkeessa ovat pääasiassa  toimineet metsätalouden koulutuksesta yliopettaja Ari Talkkari ja lehtori Jyry Eronen.

Hanke on Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima, ja siinä ovat mukana kaikki luonnonvara-alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut sekä Luonnonvarakeskus. Toteutus on jaettu kuuteen työpakettiin (kuva 1).

Kuviossa esitetään DLB-hankkeen kuusi työpakettia: Digitaaliset sisällöt ja menetelmät, Sujuvat opintopolut, Biotalous-Suomi-peli, Opiskelija- ja työelämäläheiset pedagogiset ja ohjaukselliset toimintatavat, Biotaloustutkimuksen, työelämän ja -koulutuksen yhteistyö, Koordinaatio.

Kuva 1. DLB-hankkeen työpaketit.

Hankkeen keskeinen tuotos on Biotalouspeli, johon muut kehitetyt toimintatavat ja sisällöt nivoutuvat. Biotalouspelin avulla opintojaan aloitteleva opiskelija voi saada kokonaiskuvan biotalouden toimintaympäristöstä, tuotantolaitoksista ja materiaalivirroista niiden välillä sekä erilaisten päätösten vaikutuksista mm. kestävyyteen. Biotalouspelin avulla ei kuitenkaan saavuteta syvällistä tai yksityiskohtaista eri toimialojen osaamista, joten hankkeessa on kehitetty myös muuta digitaalista oppimateriaalia, kuten verkko-opintojaksoja.

Verkko-opintoja ja tiedetreffejä

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tuottaa uusia digitaalisia opintosisältöjä, mikä päätettiin toteuttaa verkko-opintojaksojen muodossa. Metsätalouden opettajien ryhmässä päädyttiin kolmeen aihealueeseen: metsätalouden kannattavuus, metsäenergia ja paikkatieto. Karelian metsätalouden koulutuksessa metsäbiomassan energiakäyttö on jo nykyisin vahvasti esillä samoin kuin paikkatiedon hyödyntäminenkin. Koska vaihto-opiskelijoille on niukemmin tarjontaa, päätettiin metsäenergian ja paikkatiedon verkko-opintojaksot toteuttaa englanniksi. Paikkatiedon verkko-opintojaksojen kehittämistä koordinoi Novia ja metsäenergian XAMK.

Metsäenergiaa käsittelevällä viiden opintopisteen opintojaksolla painopisteet olivat käytännön energiapuunhankinnassa sekä metsäenergian laatu-, kustannus- ja ympäristönäkökulmissa. Opintojakson toteuttamiseen ja kehittämiseen osallistui yhteensä viisi opettajaa TAMK:sta, XAMK:sta ja Kareliasta. Opintojakso toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2018 noin 50:n opiskelijan voimin XAMK:n Moodle-verkko-oppimisalustalla. Ensimmäisen toteutuksen jälkeen opintojaksoa kehitettiin sisällön, oppimistehtävien ja arvioinnin osalta toteutuksesta saatujen opiskelijapalautteiden ja opettajien kokemusten pohjalta. Toinen toteutus oli syksyllä 2019. Tällöin opintojaksolle osallistui noin 60 kokonaisuuteen varsin tyytyväistä opiskelijaa.

Metsätalouden kannattavuus oli jo aihealueen opettajien aikaisemmissa keskusteluissa noussut esille teemana, jota nykyisissä metsätalouden opetussuunnitelmissa on melko vähän. Karelia koordinoi metsätalouden kannattavuusteeman opintojen kehittämistyötä, johon osallistuivat TAMK:n, XAMK:n ja Novian opettajat. Työryhmä suunnitteli kaksi 5 op:n verkko-opintojaksoa: Metsikön kasvatuksen kannattavuus ja Metsätilan kannattavuus.  Edellisessä tarkastellaan erilaisten metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusta kannattavuuteen metsikkötasolla. Jälkimmäisessä näkökulmaa laajennetaan metsätilatasolle ja tutkitaan, miten metsänomistajan tavoitteet vaikuttavat erilaisten metsäsuunnitelmien kautta metsätilan kannattavuuteen, ja arvioidaan metsäkiinteistöä sijoituskohteena.

Opintojaksojen toteutuksessa noudatettiin pedagogista mallia (kuva 2), jossa sisältö jaettiin peräkkäisiin teemoihin. Kustakin teemasta pidettiin aloitusluento ja ohjaustilaisuus verkossa. Kuhunkin teemaan liittyi myös arvioitavia tehtäviä. Opintojaksot toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2018, jolloin niihin osallistui 68 ja 28 opiskelijaa pääasiassa hankkeen osallistujakorkeakouluista. Syksyllä 2019 pidettiin opettajien kesken kehittämispäivä, opintojaksoja ja toteutuksia päivitettiin opiskelijoilta kerätyn palautteen ja ensimmäisten toteutusten kokemusten perusteella. Opintojaksot järjestettiin seuraavan kerran keväällä 2019, jolloin niihin osallistui 82 ja 33 opiskelijaa. Opiskelijoiden kiinnostuksen perusteella opintojaksoille on  ollut selkeä tarve.

Kuva 2. Metsikön kasvatuksen kannattavuus -verkko-opintojakson pedagoginen toteutuskaavio.

Kuva 2. Metsikön kasvatuksen kannattavuus -verkko-opintojakson pedagoginen toteutuskaavio.

Verkko-opintojaksoja vertaisarvioitiin hankkeen toimijatapaamisissa eAMK-laatukriteerien (Varonen 2020) avulla opintojaksojen Moodle-työtilojen rakenteen ja sisältöjen perusteella. Arvioinnissa annettiin palautetta seuraavista osa-alueista: kohderyhmä ja käyttäjät; osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut; tehtävät; sisältö ja aineistot; vuorovaikutus; työvälineet; ohjaus ja palaute; arviointi; kehittäminen; käytettävyys ja ulkoasu sekä tukipalvelut. Vertaisarvioinnista opintojaksojen opettajat saivat hyödyllisiä kehittämisideoita.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vuorovaikutusta edistettiin järjestelmällä tiedetreffejä, joissa tutkijat, opettajat ja opiskelijat kohtasivat. Tiedetreffien aiheet liittyivät laajasti biotalouden osa-alueisiin, kuten maatalouden digitalisaatio, bioenergia ja metsien uudet tuotteet. Kaikki tiedetreffit myös välitettiin verkkoon ja tallennettiin. Karelia järjesti tiedetreffit Joensuussa syksyllä 2018 teemalla Metsävaratiedosta modernia liiketoimintaa.

Kokemuksia yhteistyöstä

Metsäenergiaa käsittelevän opintojakson kehittäminen ja toteuttaminen useita ammattikorkeakouluja edustavien opettajien tiimissä oli hyödyllinen ja antoisa kokemus. Kun opintojaksolla on useista eri organisaatioista olevia opettajia, syntyy väkisinkin haasteita opintojakson rytmityksen, toteutuksen ja arviointiaikataulujen näkökulmista. Lisämausteen tuovat luonnollisesti metsäopettajien tyypilliset syksyiset työkiireet perustetehtävänsä parissa ja näin ollen suunnittelussa piti pohtia hyvin tarkkaan, milloin kukakin ehtii tehdä mitäkin opintojakson ollessa käynnissä. Nämä lähinnä opintojaksotekniset kysymykset ja aikatauluhaasteet kuitenkin voitettiin hyvällä opintojakson aikataulun hallinnalla, ennakkosuunnittelulla, Moodlen eri tehtävätyyppien ja arviointityökalujen monipuolisella käytöllä sekä tehokkaalla opettajien välisellä viestinnällä. Tämän hyväksi todetun opintojakson toteutusta on tarkoitus jatkaa myös hankkeen jälkeen.

Metsikön kasvatuksen kannattavuus -opintojakson suunnittelu ja toteutus neljän, eri ammattikorkeakouluista tulevan, opettajan kesken toimi hienosti. Opintojaksojen tavoitteet ja teemat määritettiin yhteisesti ja jokainen sitoi oman opetuksensa sovittuihin teemoihin. Kukin opettaja vastasi yhdestä opintojakson neljästä teemasta ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Kevään toteutukseen oman haasteensa toi hiihtolomaviikkojen sijoittuminen kolmelle eri viikolle. Arvioinnin kannalta tehokkaimpia ovat tehtävät ja tentit, joiden arviointi tapahtuu oppimisympäristössä automaattisesti. Opettajan arviointia vaativat tehtävät voivat viivästyttää muuten tehokkaasti sujunutta opiskelua. Yhteistyötä jatketaan myös keväällä 2020, kunhan ammattikorkeakoulujen välille saadaan selkeät pelisäännöt kustannusten ja opintopisteiden kohdentamisesta.

DLB-hanke tarjosi oivalliset resurssit opettajien väliselle yhteistyölle ja verkko-opintojen suunnittelulle. Hankkeen aikana toimijoille järjestettiin erilaista verkkopedagogiikkaan liittyvää koulutusta ja webinaareja. Hankkeeseen osallistuneiden opettajien verkko-opetuksen osaaminen otti aimo harppauksen eteenpäin, mistä hyötyy myös muu opetus. Tuotetuista verkko-opinnoista Metsikön kasvatuksen kannattavuus -opintojakso on tarjolla CampusOnlinessa sekä Karelia-amk:n avoimen amk:n opintoina. Yhdessä Metsätilan kannattavuus -opintojakson kanssa ne muodostavat myös osan metsätalouden koulutuksen Täydentävän osaamisen opinnoista.

 

Teksti: Ari Talkkari, yliopettaja & Jyry Eronen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

Moilanen, U. 2020. Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen. https://www.hamk.fi/projektit/digitalisaatiolla-luonnonvarat-biotalouteen. 29.5.2020

Varonen, M. 2020. eAMK verkkototeutusten laatukriteerit. https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit. 29.5.2020

 

Etusivun kuva: Siim Lukka / Unsplash

1 010 Artikkelin näyttökerrat