Kiertotaloutta Kareliaan

Jarmo Mäkelä

Kiertotalous on noussut viime vuosina yhä useammin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Keskeisiä taustatekijöitä ovat mm. huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista, luonnonvarojen riittävyydestä ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä, unohtamatta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimusta. Kiertotalous nähdään ainakin osaratkaisuna näihin haasteisiin. Kiertotalousosaamiselle on siis selvää tilausta, myös ammattikorkeakouluissa. Kiertotalouden opetus ammattikorkeakouluissa on pitkälti rajoittunut muutamille koulutusaloille. Kiertotalous on kuitenkin luonteeltaan läpileikkaava ja liittyy käytännössä kaikkiin aloihin. Tarve kehittää kiertotalouden opetusta laaja-alaisesti on siis ilmeinen. Korkeakoulujen, kuten muidenkin instituutioiden tulee tänään myös omassa sisäisessä toiminnassaan pyrkiä toimimaan mahdollisimman hiiliviisaasti ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. OKM:n rahoittama Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke suunniteltiin vastaamaan näihin haasteisiin.

Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin ammattikorkeakoulu. Kaikkiaan hankkeeseen osallistui 19 ammattikorkeakoulua, joten hanke kattaa laajasti koko Suomen ammattikorkeakoulukentän. Hankkeen toiminta on jaettu neljään työpakettiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hankkeessa suunnitellaan työkalu, jolla ammattikorkeakoulu voi arvioida ja kehittää omaa kiertotalousosaamistaan ja -vaikuttavuuttaan yhteiskunnassa. Työkalun kehittämisen yhteydessä on käyty keskustelua mm. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ry:n yhteiskuntavastuun työryhmän kanssa. Hankkeessa vaikutetaan ammattikorkeakoulujen strategiatyöhön tuomalla siihen kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen  liittyviä näkökohtia ja aloitteita. Myös ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksessa olevat opettajat ovat hankkeen kohderyhmän. Heille suunniteltiin Kiertotalouskoulu-opintojakso osaksi valinnaisia opintoja. Opintojakso soveltuu kaikkien alojen opettajaopiskelijoille.

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kytkeä ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöt kiertotalouden opetukseen. Hankkeessa kartoitettiin ja valittiin ammattikorkeakouluittain ne oppimisympäristöt, jota hankkeen avulla erityisesti kehitetään. Kareliasta valittiin kehittämiskohteeksi Sirkkalan Energiapuisto. Hankkeessa luotiin opiskelijan harjoitteluun liittyvänä työnä Sirkkalan CHP-laitoksen VR-malli, joka mahdollistaa jatkossa laitoksen toiminnan opettamisen ja oppimisen virtuaalitodellisuuden avulla. Näin esimerkiksi laitteiston toiminnan perehdytystä voidaan toteuttaa isoillekin opetusryhmille kustannustehokkaasti. Toinen mahdollisuus on opettaa uusiutuvaa energiaa muualla oleville opiskelijoille. Karelia on hankkeen aikana aloittanut yhteistyön Lapin amk:n kanssa, jolla on vahvaa VR-osaamista ja Kareliaa täydentävää uusiutuvan energian laitteistoja. Tavoitteena on mahdollistaa oppimisympäristöjen ristiin hyödyntäminen fyysisestä välimatkasta huolimatta.

Kuvassa henkilö virtuaalilasit päässä ja ohjain kädessä, vieressä opiskelija.

TKI-asiantuntija Ville Kuittinen testaa Sirkkalan Energiapuiston VR-mallia. Mallin tehnyt Karelian opiskelija Antti Hult antaa ohjeita. Kuva: Jarmo Mäkelä

Kiertotalouden oppimiskokonaisuudet

Hankkeen laajimpana kokonaisuutena suunniteltiin ja pilotoitiin kiertotalouden oppimiskokonaisuuksia eri alojen opetukseen. Työ toteutettiin alaryhmissä, jossa eri ammattikoreakoulujen opettajat toimivat yhteistyössä. Oppimiskokonaisuudet ovat opintojaksoja tai useimmiten opintojaksojen osia, joita voidaan joustavasti käyttää opetuksessa eri opintojaksoissa ja ammattikorkeakouluissa. Oppimiskokonaisuudet talletetaan kansalliseen avointen oppimateriaalien kirjastoon ja ne ovat siellä vapaasti käytettävissä. Kareliasta tässä työpaketissa työskenteli 6 opettajaa energia- ja ympäristötekniikasta, metsätaloudesta ja rakennustekniikasta.

Yhteiset toimintakonseptit

Hankkeen sisältönä oli myös yhteisten toimintakonseptien luominen. Hankkeessa kartoitettiin ammattikorkeakoulujen hyviä käytänteitä yritysyhteistyössä, kerättiin kiertotalouteen liittyviä esimerkkejä, perustettiin Linkedin-pohjainen kiertotalouden asiantuntijapooli, luotiin tietopankki ammattikorkeakoulujen kiertotalouteen liittyvästä opetus- ja tki-infrastruktuurista sekä tuotettiin tutkimusjulkaisuja ja muuta kirjallista materiaalia. Kareliassa tehtiin 1 Yamk-opinnäytetyö aiheeseen liittyen (Perttula, A. 2020. Kiertotalous yritysten energianhallinta- ja ympäristöjohtamisjärjestelmissä).

Hankkeen keskeiset tulostavoitteet saavutettiin. Niiden lisäksi hankkeen avulla voitiin yhdistää kiertotalouden osaajia todella laajassa amk-verkostossa ja luotiin runsaasti ammatillisia yhteyksiä, joilla on kantavuutta tulevaisuudessa.

882 Artikkelin näyttökerrat