Monialaista kehittämistyötä TKIO-hengessä SotePeda 24/7 -hankkeessa 

Tiina Parviainen, Anne Ryhänen, Päivi Sihvo

Tässä artikkelissa kerromme työskentelystämme SotePeda 24/7 -hankkeessa. Aluksi kuvaamme hankkeen tavoitteita, toimintaa ja tuloksia valtakunnallisella  tasolla. Seuraavaksi kerromme hanketyöskentelystä Kareliassa; kuinka työelämän edustajia, opettajia ja opiskelijoita on osallistettu kehittämistyöhön. Lopuksi esitämme kuinka hankkeen tuloksia voi jatkossa hyödyntää.

SotePeda 24/7 -hanke

SotePeda 24/7 on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, johon on osallistunut 24 suomalaista korkeakoulua vuosina 2018–2020. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista soten digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on ollut määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio-osaaminen eli sotedigiosaaminen, luoda eettinen toimintamalli soten digimaailmaan, luoda joustava, digitaalinen livinglab-oppimisympäristö sekä kehittää pedagogisia ratkaisuja ja malleja monialaisen digi-sote-osaamisen vahvistamiseksi.

Hankkeessa on toimittu seitsemässä eri työpaketissa. Karelia osallistui eettisen osaamisen työpakettiin, jossa ovat olleet mukana myös Diak, LAB ja HAMK ammattikorkeakoulut. Työpaketissa luotiin eettinen toimintamalli ja eettisen osaamisen opetusmateriaalia digitalisoituvaan sote-toimintaympäristöön. Hankeen seitsemässä työpaketissa tuotetun kokonaisoppimateriaalin määrä on laaja. Hankkeessa on koostettu noin 359 mikroa eli avointa oppimateriaalia. Mikroja ovat esim. videoluennot, podcastit, videot, caset ja niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi on valmistunut noin 28 MOOC-opintojaksoa, jotka ovat mikroja suurempia, 1-2 op:een laajuisia opintokokonaisuuksia (Ahonen 2020).

Hankkeen nimen lopussa oleva 24/7 viittaa siihen, että opiskelu on mahdollista vuorokauden ja viikon kaikkina aikoina ja päivinä. Hankkeen loppuvaiheessa oppimateriaalit siirretään kokonaisuudessaan avointen oppimateriaalien kirjastoon, AOE.fi -palveluun, josta ne ovat maksutta ja vapaasti kaikkien saatavilla niin opetukseen kuin työelämän tarpeisiin.  24/7 -hankkeessa mukana olleiden korkeakoulujen opettajia on kutsuttu opettajaverkostoon. Osallistujia on ollut noin 330.  Hankkeen teemoihin oli mahdollisuus perehtyä webinaareissa ja koulutuksissa.

Eettinen toimintamalli sote-alan tarpeisiin

Sotepeda 24/7-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut luoda eettinen toimintamalli, jota voidaan käyttää sekä etiikan opetuksessa että erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä eettisten kysymysten pohdinnassa, päätöksenteossa ja ratkaisujen aikaansaamisessa. Erityisesti malli on kehitetty digitalisotiuvan sote-toimintaympäristön tarpeisiin. Toimintamallia on kehitetty yhteistoiminnallisessa prosessissa, jossa on hyödynnetty kirjallisuuskatsausta ja tulevaisuustyöpajoja. Kehittämisprosessissa kokeiltiin myös virtuaalisia eettisiä foorumeja, johon osallistui kansallisia asiantuntijoita ja tutkijoita (Sihvo ym. 2020; Hallamaa ym. 2020).  Kehittämistyöhön on osallistunut ammattikorkeakoulujen opettajien lisäksi ammattilaisia erilaisista sote-organisaatioista monialaisesti, esimiehiä, toisen asteen opettajia, opiskelijoita, tutkijoita, vapaaehtoistoimijoita ja kansalaisia.

Monialaista yhteistyötä

Työskentely valtakunnallisessa, monialaisessa hankkeessa on ollut mielenkiintoista ja opettavaista. Eettisen osaamisen työpaketissa oli mukana asiantuntijoita teologian, hoitotyön, sosiaalialan, fysioterapian ja kasvatustieteen aloilta. Kareliassa digitalisaation etiikkaan liittyviä kysymyksiä on ollut pohtimassa opettajia myös liiketalouden, tekniikan ja median koulutusaloilta. Median opettajat osallistuivat opetusmateriaalien sisällölliseen ja tekniseen toteuttamiseen. Olemme pystyneet yhteistyössä tuottamaan monipuolisia oppimateriaaleja mm. podcasteja, animaatioita sekä puhetta ja musiikkia sisältäviä power-point esityksiä. Median opettaja on ollut lisäksi mukana VR-laseille tehdyn oppimateriaalin testaamisessa. Itä-Suomen yliopiston pedagogisia opintojaan tekevä opiskelija teki opettajille ohjeistuksen VR- lasien käytöstä. Covid-19 pandemia on kuitenkin siirtänyt VR-lasien laajempaa käyttöönottoa hygieniasyistä. Pandemian tiimoilta pohdittiin etäopettajan digiohjauksen arkea keväällä 2020 (Pasanen, Parviainen, Tauriainen & Heino 2020).

Sotepeda 24/7 -hanke järjesti syksyllä 2019 kahden päivän palvelumuotoilun mentorileirin, johon osallistui Kareliasta kaksi opettajaa. Koulutuksen jälkeen opettajat pitivät Karelian oppimis- ja palveluympäristössä neljä neljän tunnin työpajaa, joissa opiskelijat kehittivät Voimalan yksilöasiakasprosesseja palvelumuotoilun keinoin. Pandemian seurauksena seuraavan kevään työpajat pidettiin verkossa (Lappalainen & Ryhänen 2020).

Kuvassa kolme henkilöä Karelian äänitysstudion tiloissa.

SotePeda-hankkeessa tehtiin monialaista yhteistyötä sote-alan ja median koulutusalojen kanssa. Kuvassa hankkeeseen osallistuneita opettajia: Juha Linna, Tiina Parviainen ja Miia Pasanen. Kuva: Päivi Sihvo.

Opiskelijat mukana hankkeessa

Opiskelijoiden osallistuminen on ollut monipuolista. Ryhmä sairaanhoitajaopiskelijoita teki pienimuotoisen selvityksen opiskelijoiden kokemuksista etiikan opetuksesta sote- alan opintojen aikana (Parviainen 2020). Mediaopiskelija on tehnyt hankkeessa kaksi harjoittelua. Hänen asiantuntemuksensa näkyy oppimateriaalien uudenlaisina toteutuksina kuten animaatioina. Lisäksi hän on ollut mukana digitaalista osaamista vaatineiden oppimateriaalien tuottamisessa. Opiskelijat ovat osallistuneet hankkeessa tuotettujen opintomateriaalien pilotointiin. Lisäksi yamk-opiskelijat ovat tehneet hankkeen toimeksiantoina kolme opinnäytetyötä (Suomalainen 2020; Kurki & Tietäväinen 2020; Ermilä 2020).

Hankkeen tuotosten hyödyntäminen

Yhteistyö kohderyhmien kanssa on mahdollistanut hankkeen tuotosten jalkauttamisen jo prosessin aikana. Oppimateriaalit ovat käytössä AOE.fi -palvelussa. Eettisen osaamisen työpakettiin osallistuneiden korkeakoulujen hanketyöntekijöiden kirjoittama loppujulkaisu, Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön, julkaistaan joulukuussa (Sihvo & Koski (toim.) 2020). Julkaisu sisältää artikkelikokoelman työpaketin tavoitteiden mukaisista teemoista ja tarkan kuvauksen eettisestä toimintamallista. Toivomme julkaisun kuluvan lukijoidensa käsissä ja innoittavan opettajia, opiskelijoita ja työyhteisökumppaneita pohtimaan laajasti eettisiä kysymyksiä perustyössä ja arjen vuorovaikutustilanteissa asiakkaidemme hyväksi.

 

Teksti:
Tiina Parviainen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Anne Ryhänen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Päivi Sihvo, lehtori, projektipäällikkö, SotePeda 24/7 -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

Ahonen, O. (toim.). 2020. Hankeraportti SotePeda 24/7. Laurean julkaisusarja. Laurea-ammattikorkeakoulu. Julkaisuprosessissa.

Hallamaa, J., Leikas, J., Sihvo, P., Malkavaara, M., Vesterinen, O., Parviainen, T., Koski, A. 2020. Virtuaalinen eettinen foorumi 2 : Raportti foorumin toteutuksesta ja tuloksista. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 68, Karelia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-310-6

Lappalainen, M. & Ryhänen, A. 2020. Asiakasprosessin palvelumuotoilua Voimalassa. Karelia ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 1/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/02/19/asiakasprosessin-palvelumuotoilua-voimalassa/

Pasanen, M., Parviainen, T., Tauriainen, P. & Heino, T. 2020. Etäopettajan digiohjauksen arki. Karelia ammattikorkeakoluun verkkojulkaisu. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 3/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/06/04/etaopettajan-digiohjauksen-arki/

Parviainen, T. 2020. Terveysalan opiskelijoiden ajatuksia etiikan opetuksesta Karelia-ammattikorkeakoulussa. Karelia ammattikorkeakoluun verkkojulkaisu. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 4/2020.  https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/06/04/terveysalan-opiskelijoiden-ajatuksia-etiikan-opetuksesta-karelia-ammattikorkeakoulussa/

Sihvo, P., Koski, A., Vesterinen, O., Malkavaara, M., Parviainen, T. 2020. Katse tulevaan: Dialogia eettisessä virtuaalisessa foorumissa 1. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 69, Karelia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-311-3

Sihvo, P. & Koski, A. Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulu. Julkaisuprosessissa.

SotePeda 24/7 2018-2020. 2019. https://sotepeda247.fi/

Opinnäytetyöt

Ermilä, S.2020.  Ikääntyneiden etäkuntoutuksen eettisyys. Opinnäytetyö (YAMK). Sosiaali- ja terveysala. Ikäosaaminen. Karelia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020090720195

Kurki, S. & Tietäväinen K. 2020. Eettinen johtamisosaaminen ja osaamisen johtaminen digitalisoituvassa sosi,aali- ja terveydenhuollossa. Opinnäytetyö (YAMK). Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.  Karelia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052614077

Suomalainen, P. 2020. Digitalisaatio, johtaminen ja etiikka terveydenhuollossa. Opinnäytetyö (YAMK).  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Karelia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052213112

 

1 104 Artikkelin näyttökerrat