Toimivaa TKIO-yhteistyötä markkinoinnin opintojaksoilla

Mikko Hyttinen

Karelia-ammattikorkeakoulun markkinointiviestinnän ja lanseerausmarkkinoinnin opintojaksoilla on harjoitustyöt integroitu perinteisesti työelämän toimeksiantoihin. Opintojaksoilla työskennellään opiskelijatiimeissä ja opettajat toimivat tiimien ohjaajina ja antavat lisäksi opetusta ja asiantuntijaluentoja kurssin aihealueista. Markkinointiviestinnän ja lanseerausmarkkinoinnin kurssit on yhdistetty yhdeksi mielekkääksi kokonaisuudeksi, koska ne nivoutuvat teemoinakin tiiviisti yhteen. Opintojaksoilla toteutetaan harjoitustyönä toimeksiantoyrityksille lanseeraussuunnitelma, joka pitää sisällään markkinointiviestintäsuunnitelman yritykselle laadittuine markkinointimateriaaleineen. (Hyttinen & Kärnä 2016.)

Aikaisempien työelämän toimeksiantojen lisäksi kahdella viimeisellä toteutuskerralla opintojaksot on integroitu tiiviisti Karelian hanketoimintaan. Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että opintojaksojen toimeksiannot ovat tulleet hankkeiden kautta. Yhteistyötä on tehty jo kahtena vuonna peräkkäin Digi2Market-hankkeen kanssa. Tänä vuonna mukaan tuli myös Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin (VaPa) -hanke. Kansainvälisessä Digi2Market-hankkeessa kehitetään yritysten digitaalista markkinointia hyödyntäen uusia teknologioita, kuten lisättyä todellisuutta (AR) ja virtuaalitodellisuutta (VR) (Digi2Market; Hyttinen 2020). VaPa-hankkeessa taas tausta-ajatuksena on saada verkostomaisella yritystoiminnalla vaikuttavuutta liiketoimintaan ja lisätä teknologioiden hyödyntämistä liiketoiminnassa (Muona & Kekkonen 2020; Eura 2014).

Opintojakson opettajat työskentelevät Digi2Market-hankkeessa asiantuntijoina, joten hanketoiminnan ja toimeksiantojen integrointi opetukseen onnistuu luontevasti. Digi2Market-hankkeessa toimii opettajia eri aloilta (liiketalous, media, energia- ja ympäristötekniikka), jolloin luontevaa on myös alojen välisen yhteistyön kehittäminen niin hankkeissa kuin opintojaksoilla. Opintojaksoilla onkin tehty yhteistyötä liiketalouden ja median opiskelijoiden ja opettajien välillä. Median opiskelijat tuovat teknologista osaamista ja liiketalouden opiskelijat markkinoinnin osaamista toimeksiantoihin. Tällöin saadaan parhaimmillaan toteutettua yhteistyöprojekteja monialaisissa tiimeissä, joissa kaikki oppivat toisiltaan ja toimeksiantajat saavat monipuolisempia tuotoksia käyttöönsä.

Työelämän toimeksiannot motivoivat opiskelijoita

Viime vuonna hankkeessa ja opintojaksoilla toteutettiin toimeksiantona Karelia Golfille lanseeraus- ja markkinointiviestintäsuunnitelma, jonka tavoitteena oli saada houkuteltua lisää nuoria harrastajia golfin pariin. Liiketalouden opiskelijat laativat lanseeraus- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat ja median opiskelijat toteuttivat yrityksen verkkosivuille 360-asteen virtuaalikierroksen.

Viimeisimmässä opintojaksojen yhteistoteutuksessa mukana oli Digi2Market-hankkeen lisäksi hyvinvointialoihin kytkeytyvä VaPa-hanke. Toimeksiantoja näistä hankkeista opiskelijatiimeille tuli neljä kappaletta, joista jokainen tiimi valitsi yhden. Mukana olivat seuraavat yritykset: TopGoaling Oy, Rantakylän Fysikaalinen hoitolaitos Oy, Tervassalon Päihdeklinikka Oy ja Fysio-Voimala Oy. Toimeksiantojen parissa työskenneltiin 6 viikkoa, jonka jälkeen opiskelijat esittelivät tuotoksensa. Opintojaksojen päätteeksi opiskelijat toimittivat lanseeraus- ja markkinointiviestinnän suunnitelmat markkinointimateriaaleineen toimeksiantajille. Suunnitelmien avulla toimeksiantoyritykset voivat kehittää omaa markkinointiaan ja saada uusia ideoita markkinointiviestinnän toteuttamiseen. Toteutettuja 360-virtuaalikierroksia on lisätty myös toimeksiantoyritysten verkkosivuille.

Toimeksiantojen, hankkeiden, opintojaksojen ja eri koulutusalojen integroinnissa tulee vastaan monia haasteita esimerkiksi aikataulujen sovittamissa monien eri toimijoiden välillä. TKIO-integrointi mahdollistaa kuitenkin toimeksiantojen kautta käytännönläheisen näkökulman oppiseen sekä työskentelyn todellisten työelämäongelmien ja haasteiden parissa.

 

Teksti: Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

Digi2Market. Immersive technology for SMEs. https://digi2market.interreg-npa.eu/  Digi2Market. Innovatiivisia työkaluja yritysten markkinointiin. http://digi2market.karelia.fi/

Hyttinen, M. & Kärnä, U. 2016. Toimeksiannot ja tiimioppiminen markkinointiviestinnässä. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu, VASU 5/2016. http://www.karelia.fi/vasu/2016/12/13/markkinointiviestintaopinnot/

Hyttinen, M. 2020. XR-teknologiat opetuksessa ja hankeyhteistyössä. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu, VASU 2/2020. https://www.karelia.fi/vasu/2020/04/02/xr-teknologiat-opetuksessa-ja-hankeyhteistyossa/

Muona, A. & Kekkonen, A. 2020. Uudistumisen apua hyvinvointitoimialalle, VASU 4/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/09/25/uudistumisen-apua-hyvinvointitoimialalle/

Eura 2014. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus. Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin. https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A76154

 

Etusivun kuva: John Schnobrich on Unsplash

864 Artikkelin näyttökerrat