Työhön, teknologioihin ja oppimiseen liittyviä muutoksia pohdittiin virtuaalifoorumissa

Mikko Hyttinen, Päivi Sihvo, Minna Rokkila

Virtuaaliset välineet ovat nykyään arkipäivää työelämässä, opetuksessa sekä yhteistyön ja yhteistoiminnan organisoinnissa kehittämishankkeissa. Tulevaisuuden työ -hankkeessa hyödynnettiin virtuaalista foorumia yhteiseen pohdintaan eri organisaatioiden edustajien kanssa tulevaisuuden työhön liittyvistä muutoksista ja vaatimuksista. Foorumin avulla myös käynnistettiin työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä hankkeessa. Foorumin alustana toimi Karelian Howspace virtuaalinen oppimisympäristö.

Tulevaisuuden työ -hankkeen tavoitteena on uusien oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden työn vaatimuksia. Tulevaisuuden työhön liittyen yhteisen pohdinnan käynnistäminen virtuaalisesti soveltui Covid-19 pandemia ajan lisäksi erinomaisesti myös hankkeen aihepiiriin. Foorumin keskusteluista esille nousseita ideoita tullaan hyödyntämään hankkeen kehittämistyössä jatkossa.

Kuvassa Tulevaisuuden työ -foorumin aloitussivu

Kuva 1: Tulevaisuuden työ -virtuaalinen foorumi.

 

Foorumityöskentelyssä aktiivista osallistumista

Osallistujat foorumiin rekrytoitiin yrittäjäjärjestöjen, Pohjois-Karjalan yrittäjien ja Kauppakamarin, uutiskirjeiden avulla sekä Karelian nettisivuilla julkaistulla avoimella kutsulla. Foorumin toimintaan ilmoittautui 50 henkilöä, heistä aktiivisesti foorumissa vieraili 84% (n=42). Foorumiin ilmoittautui osallistujia eri kokoisista yrityksistä. Osallistuja oli pienistä yhden hengen yrityksistä aina suurempiin organisaatioihin saakka. Yritysten lisäksi foorumiin osallistui asiantuntijoita julkisorganisaatioista ja Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Foorumityöskentely kesti yhteensä kuusi viikkoa maaliskuun lopusta toukokuun alkuun. Työskentely oli jaettu kolmen eri teeman alle. Ensimmäisessä teemassa keskityttiin siihen, miten työ tulee tulevaisuudessa muuttumaan ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan eri toimialoilla. Toinen teema käsitteli tulevaisuuden teknologioita ja mitä haasteita näiden teknologioiden käyttöön liittyy. Viimeisessä teemassa keskityttiin tulevaisuuden oppimisympäristöihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Virtuaalisen foorumin teemat olivat:

  1. Mitä on tulevaisuuden työ?
  2. Tulevaisuuden työn teknologiat
  3. Tulevaisuuden oppimisympäristöt

Foorumityöskentelyssä hyödynnettiin erilaisia työskentelytapoja ja pyrittiin aktivoimaan osallistujia erilaisten toimintojen avulla. Työskentely sisälsi materiaaliin tutustumista sekä osallistumista yhteiseen keskusteluun foorumin aihealueisiin liittyen. Pääasialliset toiminnot, joita hyödynnettiin yhteiseen työskentelyyn, olivat keskustelualueet sekä valinta- ja kyselytyökalut. Keskusteluja ohjattiin valmiiden otsikoiden avulla, joiden alle jokainen pääsi kirjoittamaan omat mielipiteensä sekä kommentoimaan toisten kirjoituksia. Työskentelyä fasilitoitiin koko ryhmää koskevalla yhteisellä viestinnällä, kommentoimalla keskusteluita sekä tarvittaessa ohjeistamalla. Työskentelystä pyydettiin lopuksi palaute osallistujilta.

Kuva 2. Foorumissa käytettyjä toiminnallisuuksia.

 

Työskentely foorumissa oli aktiivista, joskin foorumin loppupuolella kävijämäärät ympäristössä vähenivät. Foorumissa vierailtiin 1135 kertaa ja kommentteja kirjoitti 64% (n=32) osallistujista.  Foorumityöskentelystä saatujen kokemuksien ja palautteiden perusteella työskentely koettiin varsin mielekkääksi toimintatavaksi. Erityisen hyvänä pidettiin sitä, että virtuaalisesti toteutettu foorumi mahdollisti työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Näin osallistujat saivat keskittyä aiheisiin silloin, kun se heille parhaiten sopi. Työskentelylle on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta jokainen kerkeää rauhassa paneutumaan aiheisiin ja osallistumaan keskusteluihin. Foorumin aikataulua hieman pidennettiin alkuperäisestä.

Foorumissa käydyt keskustelut olivat aktiivisia ja niistä nousi esille todella tärkeitä ja oleellisia asioita tulevaisuuden työn vaatimuksiin sekä hankkeen kehittämistyöhön liittyen. Hyvänä ideana jatkoa ajatellen olisi virtuaalisen ympäristön hyödyntäminen koko hankkeen ajan. Foorumi toimisi näin yhtenä kanavana jatkuvalle keskustelulle hankkeen eri toimijoiden ja työelämän välillä. Foorumin fasilitointi ja ylläpito vaatii aikaa, joten fooruminen järjestäjän on hyvä varata siihen riittävästi resursseja. Kokemukset foorumityöskentelystä olivat erittäin positiiviset ja tuloksia foorumin keskusteluista ja vastauksista tullaan esittelemään erillisessä julkaisussa.

 

Kirjoittajat:
Mikko Hyttinen, lehtori
Päivi Sihvo, lehtori, projektipäällikkö
Minna Rokkila, opetusteknologia-asiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu, Tulevaisuuden työ -hanke (ESR)

 

Etusivun kuva: Darlene Alderson palvelusta Pexels

709 Artikkelin näyttökerrat