Avoin tiede ja tutkimus ammattikorkeakouluissa

Kari Tiainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT-hankkeen) vuosille 2014-2017 (www.avointiede.fi). Hankkeen tavoitteena on, että Suomi nousee vuoteen 2017 mennessä avoimen tieteen ja tutkimuksen yhdeksi johtavaksi maaksi. Ammattikorkeakoulut edistävät omalta osaltaan avointa tiedettä ja tutkimusta yhteisen hankkeen avulla.

ATT-hankkeessa pyritään siihen, että tutkimustulokset ja -aineistot ovat mahdollisimman pitkälle avoimia ja julkisesti käytössä, hyödynnettävissä ja edelleen jalostettavissa. Tämän avulla pyritään lisäämään tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta sekä osallisuutta niin päätöksentekijöiden kuin kansalaistenkin keskuudessa. ATT-hanke pohjautuu laajapohjaiseen ministeriöiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien yhteistyöhön.

kuva_tiainen

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Tutkimustulosten avoin julkaiseminen, tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät kuten esim. avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat näkyvimmät avoimen tieteen muodot. Avoimuudella voidaan edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen käyttöön

Ammattikorkeakoulut edistävät omalta osaltaan avointa tiedettä ja tutkimusta yhteisen hankkeen avulla. Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -nimisen hankkeen tavoitteena on luoda perusta ammattikorkeakoulujen avoimuudelle ja kehittää toimintamalleja, joiden avulla ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen saadaan avattua ja välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Tämä OKM:n rahoittama hanke alkoi keväällä 2015 ja se kestää vuoden 2016 loppuun saakka. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen TKI-valiokunta ja kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet hankkeeseen. Hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Kumppaneina ovat Haaga-Helia sekä Lapin ja Satakunnan ammattikorkeakoulut.

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanke järjesti lokakuussa Espoon Hanasaaressa ensimmäisen työpajan. Työpajaan pyydettiin nimeämään jokaisesta ammattikorkeakoulusta kaksi edustajaa. Mukana oli eri alojen asiantuntijoita: TKI-henkilöstöä, kirjasto- ja tietopalvelun asiantuntijoita ja viestintäosaajia. Työpajassa määriteltiin yhdessä, millaisia asioita ammattikorkeakoulujen tulee tehdä avoimuuden edistämiseksi ja pohdittiin tarvittavia toimintamalleja sekä edistettiin tietoisuutta ATT:n liittyen. Työpajan teemoina olivat: ATT-toimintakulttuurin edistäminen (strategia, politiikka, osaaminen), avoin julkaiseminen (julkaisut sekä data/tutkimusmenetelmät) sekä tutkimusdatan ja tulosten hyödyntäminen käyttäjän näkökulmasta.

Avoimuutta edistävä toimintakulttuuri

Ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuutta edistää se, että kaikilla ammattikorkeakouluilla on yhteiset ATT-linjaukset ja että avoimuus on implementoitu ammattikorkeakoulujen innovaatioekosysteemiin, jolloin se näkyy opiskelijalle, opettajille, tki-henkilöstölle, sidosryhmille ym. eri tasoilla. Ensi vuonna valmistellaan ammattikorkeakoulujen yhteiset ATT-linjaukset (strategiat, sopimuspohjat, mallipohjat yms.) ja ne viedään rehtorikokoukseen hyväksyttäväksi vuonna 2016. Avointa toimintakulttuuria edistetään ja yhteistä näkemystä vahvistetaan myös järjestämällä sekä perustason koulutusta että asiantuntijakoulutusta. Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan yhteistä verkkomateriaalia, joka huomioi ammattikorkeakoulujen erityspiirteet.

Avoin julkaiseminen

Julkaisut ovat keskeinen osa ammattikorkeakouluissa syntyvän tiedon, osaamisen ja uusien oivallusten näkyväksi tekemiseen ja levittämiseen. Ammattikorkeakouluissa tuotetaan monenlaisia julkaisuja: raportteja, monografioita, vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä kausijulkaisuissa, asiantuntija-artikkeleita ammattilehdissä sekä kansantajuisia kirjoituksia sanoma- ja paikallislehdissä. Valtaosa ammattikorkeakouluista käyttää jo nyt Theseus-tietokantaa pääasiallisena omien julkaisusarjojen tallennuspaikkana ja osa ammattikorkeakouluista tallentaa julkaisunsa omille palvelimilleen.

Kaikki ammattikorkeakoulujen tuottamat julkaisut tullaan julkaisemaan avoimesti tai ne rinnakkaistallennetaan Theseus-tietokantaan. Ensi vuonna laaditaan ammattikorkeakoulujen yhteinen rinnakkaistallennusprosessin kuvaus ja ohjeistus, Theseus-tietokantaa kehitetään rinnakkaistallennukseen sopivaksi ja henkilökunnan julkaisutoimintaa paremmin esille tuovaksi. Theseus-tietokannassa on mahdollisuus asettaa julkaisuille ns. embargo-aika, mikä luo hyvät puitteet esim. kansainvälisissä tutkimuslehdissä julkaistujen artikkeleiden rinnakkaistallentamiseen. Myös kotimaisissa aikakauslehdissä ilmestyneiden artikkeleiden rinnakkaistallennusoikeuksia selvitetään. Lisäksi luodaan yhteistä tukimateriaalia: koulutusmateriaalia, viestintämateriaalia, ohjeistuksia. Avoimeen julkaisemiseen liittyvää osaamista kartutetaan osallistumalla ATT-hankkeen järjestämiin osaajakoulutuksiin. Kehitetään myös datanhallintaosaamista sekä tehdään datanhallintasuunnitelmalle malli.

Tutkimusdatan ja tulosten hyödyntäminen

Ammattikorkeakouluissa tuotettua tutkimusdataa tai tuloksia ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti. Tällaisen tiedon käyttäjä voi olla esim. yritys, kehittäjä, opettaja, tutkija, opiskelija, kuluttaja, tms. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tulokset hukkuvat valitettavasti usein tietojärjestelmin, virallisiin raportteihin ja julkaisuihin. Tietojen pitäisi kuitenkin olla yritysten ja organisaatioiden helposti hyödynnettävissä ja ymmärrettävissä. Tieto hankkeiden tuloksista jää monesti hanketoimijoille eli projektihenkilöstölle sekä osallistuville kumppaneille. Raportointi painottuu tekemiseen ja julkaisuihin eli tuotoksiin eikä tuloksiin eli muutokseen, joka TKI-toiminnan tuloksena on saatu aikaan.

Ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen kootaan yhteen ”markkinapaikkaan”, jotta se on helpommin esim. pk-yritysten saatavissa ja hyödynnettävissä. Tutkimustuloksia kansantajuistetaan, niitä hyödynnetään systemaattisesti ja jalostetaan ymmärrettävämpään muotoon. Ensi vuonna laaditaan myös ammattikorkeakoulujen yhteinen viestintäsuunnitelmamalli ja selkeät popularisointiohjeet. Hankkeita hyödynnetään entistä enemmän opetuksessa, jalkaudutaan eri sidosryhmien tilaisuuksiin sekä järjestetään työelämälle suunnattuja tapahtumia TKI-tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä laaditaan hankkeista yleistajuisia artikkeleita.

Karelia-ammattikorkeakoulun ATT-vastuuhenkilöt ovat: Helena Puhakka-Tarvainen (helena.puhakka-tarvainen at karelia.fi) ja Kari Tiainen (kari.tiainen at karelia.fi).

Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

851 Artikkelin näyttökerrat