Kumppanuustoiminta Karelia-ammattikorkeakoulussa

Harri Mikkonen

Kumppanuuksien tehokas hallinta ja niiden hyvä johtaminen ovat organisaation menestymisen kannalta yksi avaintoiminnoista. Karelia-ammatti­korkeakoulun kumppanuuksien toimintamalli perustuu strategian ja vision toteuttamiseen ja sen tavoitteena on lisätä Karelia-ammattikorkeakoulun omaa osaamispääomaa sekä tuottaa lisäarvoa kumppaneille. Parhaimmillaan kumppanuus hyödyttää molempia osapuolia ja kumppanit täydentävät toisiaan. Kumppaneiden toiminta on enemmän kuin yksi plus yksi.

Kumppanuus on tietoista strategista toimintaa

Karelia-ammattikorkeakoululla on tarve, halu ja kyky tehdä tiivistä yhteistyötä kumppanien kanssa. Tarve tällaiseen yhteistyöhön lähtee Karelia-ammattikorkeakoulun strategiasta ja siellä olevista painoalueista sekä läpileikkaavista teemoista. Yhteistyö kumppanien kanssa vaatii myös motivaatiota ja joskus myös rohkeutta heittäytyä yhteistyön ja kumppanuuden tielle. Tarve ja halu eivät yksin riitä jos ole tarvittavaa osaamista toteuttaa hedelmällistä kumppanuustoimintaa. Kumppaneiden valinta ja toimenpiteet kumppanuustoiminnassa ovat ehdottoman tärkeitä. Kumppania valittaessa on pysähdyttävä puolin ja toisin miettimään onko kumppanuudesta hyötyä molemmille osapuolille. Karelia-ammattikorkeakoulu on erityisen kiinnostunut kumppanuustoiminnasta strategiassaan määritellyillä painoaloilla, jotka ovat uusiutuvat hyvinvointipalvelut sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit, sekä strategian läpileikkaavilla teema-alueilla (digitalisaatio, yrittäjyys, kansainvälisyys). Kun Karelia-ammattikorkeakoulu miettii kumppanivalintoja, tärkeitä näkökulmia ovat myös koulutuksen, tki- ja palveluliiketoiminnan tarpeet ja odotukset

Kumppaneiden valintaan liittyvät vahvat osaamisalueet sekä ammattikorkeakoulun koulutusvastuut. Kuinka vahvalta Karelia-ammattikorkeakoulu näyttää ulospäin yhdessä kumppaneidensa kanssa? Miten me tuomme esille vahvan kumppanuustoiminnan toiminnassamme ja tiedottamisessa? Siihen ei riitä pelkästään maininta strategiassa, että olemme työelämälähtöinen ammattikorkeakoulu, vaan meidän on pystyttävä osoittamaan työelämälähtöisyytemme käytännön toimien kautta ja sen osoittamisessa vahva ja hedelmällinen kumppanuustoiminta on avainasemassa. Kumppanuustoiminta on myös oleellinen osa aluevaikuttavuutta, jota odotetaan varsinkin ammattikorkeakouluilta.

Kumppanuustoiminnan arkea

Kumppanuustoiminta pitäisi näkyä korkeakoulun arjessa, kampusten käytävillä, www-sivuilla, talon julkaisuissa ja kumppaneiden asiakaslehdissä. Meidän tulisi rohkeammin tuoda esille kumppaneidemme nimiä ja logoja kampuksilla. Nordea-auditorio, Tulikivi-sali tai Abloy-luokka voisivat vallan mainiosti piristää kampusten arkea. Ne myös olisivat näkyvä osa kumppanuustoimintaa. Sitä samaa linjaa kannattaa miettiä myös Karelian www-sivuilla. Haluaisivatko meidän kumppanimme mainostaa tuotteitaan tai palvelujaan Karelia.fi-lehdessä tai voisiko kerran vuodessa ilmestyä avainkumppaniteemainen lehti, jossa esitellään avainkumppanitoimintaa tai avainkumppaniyritysten toimintaa? Olemmeko liian arkoja toiminnan esille tuomisessa? Pitääkö meidän olla niin tasapuolisia kaikkia kohtaan, ettemme uskalla tehdä uusia ja innovatiivisia ratkaisuja? Karelia-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Nasan kanssa. Karelian sivuilta ei kuitenkaan löydy Nasa -logoa. Asiasta mainitaan Karelian www-sivuilla ja sieltä ohjataan Epic Chalenge -sivuille.

Alueellista, kansallista ja kansainvälistä kumppanuutta

Korkeakoulut tekevät yhteistyötä laajasti ja monella tasolla. Karelia-ammattikorkeakoululla on kansallisten kumppanien lisäksi myös kansainvälisiä kumppaneita. Niiden kanssa tehdään yhteistyötä TKI-toiminnassa, opiskelija- ja henkilökuntavaihdoissa tai vaikkapa koulutuksen viennin edistämisessä. Alueellistaja kansallista kumppanuustoimintaa tehdään muiden suomalaisten korkeakoulujen, julkisyhteisöjen tai yritysten kanssa. Sen lisäksi, että tuotetaan toinen toisillemme osaamispääomaa tai lisäarvoa, voidaan kumppanuustoiminnalla mahdollistaa toiminta kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Itä-Suomen yliopisto tekevät yhteistyötä laajasti. Palveluliiketoiminnan osalta em. kolmikko tarjoaa yhdessä koulutuspalveluja alueen suuryrityksille.

Kumppanuustoiminta näkyväksi

Kumppanuuksien hallinnan kehittämisen tavoitteena on tehdä näkyväksi Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanuustoiminta (sisäinen ja ulkoinen näkyvyys) sekä sopia, miten kumppanuuksia hallitaan, johdetaan, arvioidaan ja kehitetään. Kumppanuustoiminta on sisään rakentunut ja läpileikkaava teema kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa. Ehkä me teemme kumppanuustoimintaa tiedostamattamme: suunnittelemme opinnäytetöitä yrityksen edustajien kanssa, käymme sopimassa yrityksissä opiskelijoiden harjoittelusta, ideoimme yhteisiä hankkeita tai suunnittelemme ja toteutamme yritykselle palveluliiketoimintaa. Tämä kaikki monipuolinen ja arvokas työ voi jäädä unholaan, jos sitä ei kirjata esim. CRM:ään, analysoida ja kehitetä edelleen vuosittain. Vahvan ja väkevän kumppanuustoiminnan kehittämisväline on palautteen kerääminen ja ennen kaikkea sen analysointi sekä hyödyntäminen kehittämistyössä.

Kumppanuustoiminnan on oltava Karelia-ammattikorkeakoululle hyödyllistä ja kannattavaa. Jotta kumppanuustoiminta olisi jäsentyneempää, kumppanuustoiminta jakautuu kolmeen eri kumppanuusluokkaan: strategisiin-, avain- ja toiminnallisiin kumppanuuksiin. Kumppanuustoiminnan lisäksi vahvistetaan ja jäntevöitetään muiden sidosryhmien, alumnien ja asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen hallintaa.

Harri Mikkonen
palveluliiketoiminnan päällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 062 Artikkelin näyttökerrat