Vauhdilla yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi!

Marika Turkia

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki keväällä 2015 kyselyn yliopistoille ja ammattikorkeakouluille selvittääkseen korkeakoulujen yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja ja tulevaisuuden visiota. OKM:n raportin perusteella Karelia-ammattikorkeakoulu luokiteltiin yrittäjyyttä tukevaksi ammattikorkeakouluksi. Tahtotila viedä ammattikorkeakoulua kohti yrittäjämäisesti toimivaa ammattikorkeakoulua kirjattiin tulevaisuuden visioksi uuteen Karelia 2020 -strategiaan.

Systemaattisesti yrittäjyyttä tukemassa

Yrittäjämäisesti toimivalla ammattikorkeakoululla tarkoitetaan sitä, että ammattikorkeakoulussa luodaan edellytykset yrittäjämäiseen asenteeseen, luovuuteen, oma-aloitteisuuteen ja vastuunottokykyyn. Ammattikorkeakoulujen tulee kouluttaa muuttuville työmarkkinoille yhä vahvemmin ammattilaisia, joilla on myös taito omaksua yrittäjämäinen ote työhönsä. Tämä tarkoittaa myös työhön liittyvää kehittämistyötä sekä itsensä kehittämistä ammatillisesti valmistumisen ja työelämään siirtymisen jälkeen.

Toisin sanoen ammattikorkeakoulu sitoutuu siihen, että yrittäjämäinen toiminta nähdään koko organisaation läpäisevänä periaatteena, eikä yksittäisinä toimina. Karelia 2020 -strategiassa on sitouduttu yrittäjyyden systemaattiseen opinnollistamiseen koko organisaation tasolla. Lisäksi tuetaan yrittäjämäistä toimintatapaa koko maakunnan alueella. Erityisen tärkeää on opiskelijoiden ohjaaminen yrittäjyyden polulla yhdessä sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Näitä toimintoja varten Karelia käynnistää syksyllä 2016 kaksi kehittämishanketta, joihin on saatu rahoitus William ja Ester Otsakorven säätiöstä.

Yrittäjämäisyyttä myös TKI-toimintaan

Yrittäjämäinen kulttuuri tulee ulottaa myös ammattikorkeakoulun tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Tämä tarkoittaa Karelian tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaamista niin, että keskitytään entistä enemmän toiminnan vaikuttavuuteen. Yksinkertaisimmallaan se tarkoittaa uusien, tulevaisuuden tarpeita palvelevien ratkaisujen tuottamista yritysten ja yhteiskunnan käyttöön, esimerkiksi uusina tuotteina ja prosesseina. Kareliassa halutaan toteuttaa Euroopan unionin tulevaisuuden strategiaa, jossa yritykset luovat tämän päivän työpaikat, teknologian kehitys ja innovaatiot luovat huomisen työpaikat ja tutkimus ja koulutus luovat ylihuomisen työpaikat.

Tässä tavoitteessa yrittäjämäisen TKI-toiminnan vahvempi tunnistaminen ja suuntaminen on varmasti myös valtti ammattikorkeakoulujen kilpailussa opiskelijoista ja pätevästä henkilökunnasta. Monille alkaa olla jatkuvassa muutosten vyöryssä selvää, että tulevaisuuden ammattikorkeakoulussa- tai ylipäätään korkeakoulukentässä selviytyvät vaan ne koulutusorganisaatiot, jotka parhaiten pystyvät vastaamaan muutokseen. Tästä syystä myös Karelian henkilökunnan ja erityisesti TKI-henkilöstön osaaminen ja yrittäjämäinen asenne TKI-työhön tulee olemaan erittäin tärkeää.

Painoaloilla kehitetään uutta yhdessä alueen toimijoiden kanssa

Karelia on rohkeasti valinnut kaksi painoalaa, eli strategista vahvuusaluetta, joissa tavoitellaan kansallisesti ja kansanvälisesti tunnustettua osaamista ja asiantuntijuutta: uudistuvat hyvinvointipalvelut sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit. Tällä hetkellä näyttää siltä, että valinnassa on onnistuttu. Karelian TKI-volyymi on kasvanut 30 % vuodesta 2015. Tämä indikoi myös sitä, että alueen yrittäjät ja toimijat tunnistavat paremmin Kareliassa tehtävää kehittämis-ja tutkimustyötä.

Tämä TKI-volyymin kasvu tarkoittaa myös sitä, että nyt on ‘tuhannen taalan’ paikka hoitaa vastuullisesti uusien TKI-työntekijöiden sitouttaminen yrittäjämäiseen asenteeseen, luoviin ratkaisuihin –ja ratkaisukykyyn sekä vastuunottoon Kareliassa toteutettavassa TKI-työssä.

Kun itse synnyttää muutoksen, siihen on myös silloin helppo sopeutua!

Yrittäjämäistä asennetta syksyyn 2016,

Marika Turkia
TKI-asiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

752 Artikkelin näyttökerrat