Puurakentamisen arvoketjumallista liiketoimintaa

Ville Mertanen

Puurakentaminen on ollut viime aikoina hyvässä nosteessa Pohjois-Karjalan maakunnassa. Alueella on käynnissä ja suunnitteilla useita valtakunnallisestikin merkittäviä puurakentamisen kohteita. Esimerkkeinä voisi mainita Karjalalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön Joensuun Pihapetäjä asuinkerrostalokohteen sekä Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin 14-kerroksisen Joensuu LightHousen, mikä tulee valmistuessaan olemaan Suomen korkein puukerrostalo.

Maakunnan alueelta löytyy uraa uurtavaa puurakentamisen osaamista sekä alaan erikoistuneita valtakunnallisesti tunnettuja suunnittelutoimistoja. Korkean tason puurakentamisen toimijoista ja merkittävistä kohteista huolimatta Pohjois-Karjalan alueelle ei ole vielä muodostunut vakiintuneita puurakentamisen arvoketjuja.

Tähän ongelmaan tähdäten Karelia-ammattikorkeakoululla käynnistyi vuoden 2017 alusta puurakentamisen kehittämishanke; Teollisen rakentamisen ratkaisut – Arvoketjumallista liiketoimintaa. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun ja sen rahoittajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR-ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti kehittää puurakentamisen arvoketjuja Pohjois-Karjalassa. Rakentamisen arvoketjumallilla tarkoitetaan toimintamallia, jossa tuoteosatoimittajat, suunnittelijat ja rakennusliikkeet toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä tarjoten kokonaisratkaisuja markkinoille. Lisäksi tavoitteena on synnyttää uusia tuote- ja palvelukonsepteja erityisesti teollisen rakentamisen ratkaisuiksi syntyvien arvoketjujen avulla.

Arvoketjujen kehittämisen ohella hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa ja puolueetonta tietoa suuren mittakaavan puurakentamisen kohteiden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon liittyen. Hankkeen myötä osaamisen ja kokemuksen on tarkoitus kumuloitua alan yrityksille, viranomaisille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, puutuoteosatoimittajille sekä tutkimus-ja kehittämisorganisaatioille.

Yritysyhteistyöhön hankkeeseen on sitoutunut merkittävä osa maakunnan puurakentamisen kärkitoimijoita kuten Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, Rakennustoimisto K. Tervo Oy, Rakennusliike Purmonen Oy, Karelment Oy, Arkkitehtitoimisto Arcadia Oy ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli. Kansainvälistä ulottuvuutta hankkeelle tuo yhteistyö itävaltalaisen rakentamisen massiivipuutuotevalmistajan Binderholz:in kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Joensuun kaupungin rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kanssa.

 

Ville Mertanen
projektiasiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

325 Artikkelin näyttökerrat