Eurooppalaista verkostoyhteistyötä fysioterapian koulutuksessa

Sini Puustinen & Liisa Suhonen

Karelian fysioterapian koulutusvastuu on ollut jo vuosia jäsenenä Enphessä (European Network of Physiotherapy in Higher Education) ja osallistunut siellä verkoston työryhmätyöskentelyyn, erityisen aktiivisesti viimeisten neljän vuoden aikana. Tänä keväänä osallistuimme Enphen vuosittaiseen seminaariin Portossa 10.5.-14.5. Tässä artikkelissa kerromme Enphenn työryhmätyöskentelystä ja kokemuksiamme siitä toiminnasta.

Enphen työskentelyn tavoitteet on kiteytetty seuraavassa enphe.org -sivustolta poimitussa lainauksessa:

“The aim of the European Network of Physiotherapy in Higher Education is to bring together and enhance collaboration between European Institutes and physiotherapy educational institutions in the European region in order to:

  • provide a forum for interaction and exchange of educational developments;
  • promote the convergence of physiotherapy educational programmes;
  • stimulate the development of a European dimension in physiotherapy educational curricula;
  • facilitate mobility of staff and students between physiotherapy educational institutions;
  • encourage and support standards of high quality education in physiotherapy in accordance with the recommendations of the World Confederation for Physical Therapy (WCPT and ER-WCPT);
  • advance the body of knowledge of physiotherapy;
  • facilitate collaborative research projects between physiotherapy educational institutions;
  • establish and maintain contacts and exchange information with other national and international bodies, organisations, and with the European authorities.”

Enphessä työskennellään pysyvissä työryhmissä, joita tällä hetkellä on viisi. Työryhmät ovat Facilitation of Learning, Practice Based Learning, Research, Internationalisation ja Professional Issues. Lisäksi opiskelijoilla on oma ”Student Body”. Opiskelijat kokoontuvat yleensä päivää ennen varsinaista työryhmätyöskentelyä ja osallistuvat sen lisäksi myös varsinaiseen kouluttajien pajatyöskentelyyn. Keväisin on vuosittaiset seminaarit, joissa keskitytään työryhmätyöskentelyyn. Syksyisin kokoonnutaan kongresseihin, joihin kutsutaan alan huippuja key note -puhujiksi, esitellään postereita ja työskennellään sielläkin työpajoissa.

Tällä hetkellä on kiinnostavaa seurata esim. työryhmää Facilitation of Learning, jossa tuotetaan ja testataan digitaalisia oppimisalustoja. Parasta-aikaa on testattavana kliiniseen päättelyyn liittyvä alusta ja lisää suunnitellaan. Sieltä siis on jatkossa saatavissa yhteiseurooppalaisia digiopetusvälineitä.

Me molemmat osallistuimme Portossa Professional Issues -työryhmään. Siinä työskenneltiin edellisten kolmen vuoden ajan yhteistyössä Euroopan Unionin ESCO-työryhmän (European Skills and Competences) kanssa. Tämän työryhmän työskentelyn tuloksena julkaistiin huhtikuussa 2017 Enphen verkkosivuilla raportti, jossa on kolmen fysioterapian ammattiryhmän eurooppalaiset määrittelyt sekä ENPHEn sisällölliset suositukset koskien fysioterapian ydinosaamisalueita. (PROFESSIONAL COMPETENCES (PHYSIOTHERAPISTS, ADVANCED PHYSIOTHERAPISTS AND PHYSIOTHERAPIST ASSISTANTS http://enphe.org/Portals/enphe/ESCO_report_ENPHE_recommendations_April_2017.pdf)

Näistä määrittelyistä on hyötyä eri maiden fysioterapian opetussisällöissä ja myös esim. opetussuunnitelmatyössä.  Määrittelyjä hyödynnettiin soveltuvin osin laadittaessa Suomen kansallisia fysioterapian ydinosaamismäärittelyjä (ks. http://www.suomenfysioterapeutit.fi/ydinosaaminen/) laadittaessa. ESCO–työskentely päättyi viime vuonna.

Tämän kertaisen Porton seminaarin Professional Issues työpajan teemana oli Direct Access in Physiotherapy. Aiheesta oli alustamassa WCPT EUROPEn (World Confederation of Physical Therapy) puheenjohtaja Sarah Pazin. Hän kertoi, miten Englannissa jatkokoulutetaan fysioterapeutteja suoraan vastaanottotoimintaan. Lisäksi kuulimme Irlannin käytänteistä, joista kertoi WCPT EUROPEN varapuheenjohtaja Esther-Mary D’Arcy.

Sarah Pazin, Sini Puustinen ja Esther-Mary D’Arcy Enphe:n seminaarissa Portossa.

Direct access –käsite ei ole eurooppalaisittain ajateltuna suinkaan yksinkertainen käsite. Fysioterapeutin tutkinto ei kaikissa Euroopan maissa ole autonominen ammatti, vaan monessa maassa fysioterapeutit työskentelevät lääkärin suorassa/tiiviissä ohjauksessa/valvonnassa, jolloin he ovat pitkälti teknisiä toimijoita.

Suomessa, ja monissa muissakin Euroopan maissa, fysioterapeutit ovat aina olleet itsenäisiä ja suora vastaanottotoiminta on periaatteessa ollut mahdollista. Kela tai vakuutusyhtiöt eivät kuitenkaan ole maksaneet ilman lääkärin lähetettä annetusta fysioterapiasta. Työryhmätyöskentelyssä kävi ilmi, että Extended Scope of Practice on käsite, jota käytetään sellaisesta suoravastaanottotoiminnasta, jota Suomessa(kin) on viime aikoina täydennyskoulutuksilla tavoiteltu. Niistä on täällä käytetty käsitettä tehtävien siirtokoulutus. Silloin fysioterapeuteille siis siirtyy lääkärin tehtäviä. (Tule)asiakkaat voivat hakeutua ensin fysioterapeutin vastaanotolle ja vasta sitten tarvittaessa lääkäriin. Esimerkiksi Englannin mallissa fysioterapeuteilla on oikeus määrätä laboratorio- ja röntgentutkimuksia, sairauslomia ja lääkkeitäkin.

Tämä työryhmä, kuten muutkin, jatkaa työskentelyään ensi syyskuussa Reykjavikissä. Työryhmämme tavoitteeksi Reykjavikiin asetettiin niiden kompetenssien määrittely, joita Direct Access edellyttää eurooppalaiselta fysioterapialta. Tämä toiminta on erittäin tärkeää myös suomalaisen fysioterapian opetussuunnitelmatyön ja täydennyskoulutusten osalta.

Ensimmäistä kertaa Enphen toiminnassa ollut Sini Puustinen koki erittäin tärkeäksi verkostoitua niin suomalaisten kuin eurooppalaistenkin yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. Barcelonan yliopisto, Reykjavikin yliopisto). Verkostoituminen mahdollistaa kumppanuuksien vahvistamista tulevaisuudessa, mikä on osa Karelian strategian läpileikkaavaa kansainvälisyys -teemaa. Koska Enphe:ssä on mukana fysioterapiakouluttajia ympäri Eurooppaa, antaa siellä työskentely tietoa siitä, millaiset kysymykset ovat esillä ja kehitettävänä Euroopan eri maissa. Työskentelyssä vahvistuu myös tieto oman ammattikorkeakoulun ja suomalaisen fysioterapian vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Kanainvälisissä verkostoissa, kuten Enphe:ssä,  on tärkeää olla mukana, jotta pystymme seuraamaan fysioterapian ja sen koulutuksen kehitystä ja olemaan vaikuttamassa siihen.

Lähteet:

www.enphe.org

Suomen fysioterapeutit 2017. Fysioterapeutin ydinosaaminen. http://www.suomenfysioterapeutit.fi/ydinosaaminen/

Sini Puustinen, lehtori
Liisa Suhonen, yliopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

902 Artikkelin näyttökerrat