SMErec – Uuden sukupolven rekrytaidot yrityksille ja työnhakijoille

Marja-Liisa Ruotsalainen & Tanja Rimpilä

 

SMErec – new generation recruiting skills for SMEs and workforce.
SME niin kuin pienet ja keskisuuret yritykset.
Rec niin kuin tallennus ja rekrytointi.
Uuden sukupolven rekrytaidot pk-yrityksille ja työnhakijoille.

Keväällä 2016 kumppanikorkeakoulumme Belgian Gentistä lähestyi Karelia-amk:a idealla, jolla ratkaistaisiin yritysten rekrytointiin liittyviä haasteita. Perinteisen yhteisen kv-hankkeen sijaan nyt tarjoutui mahdollisuus lähteä tekemän yhteistyötä uudenlaisella toimintatavalla Euroopan Unionin sosiaalirahaston tuella. Käytännössä kussakin EU-maassa on oma hankkeensa eli ns. päätoteuttaja ja osatoteuttajat muodostavat yhteisen kehittämisprojektin juuri omiin tarpeisiin. Kuitenkin yhdessä muiden maiden projektien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta lopulta ”viisaus levittäytyy” koulutuksen ja ammattitaidon palveluiden kehittämistyöstä sekä toimintamalleista koulutuksesta työhön siirryttäessä.

Vuoden 2017 alusta Karelia-amk, Turku AMK ja JOSEK Oy ovat yhteisesti toteuttamassa SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce kehittämistyötä keskittyen rekrytointien onnistumiseen. Tavoitteena on vahvistaa mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä yritysten rekrytointiosaamista ja varmistamalla sitä kautta pk-yritysten rekrytointien onnistuminen. Samalla edistetään korkeakouluopiskelijoiden työnhakutaitoja tuoda ammattiosaamistaan esille. Tämän Suomi-konsortion lisäksi kehittämistyötä toteutetaan yhdessä belgialaisten ja saksalaisten kumppanikorkeakoulujen kanssa EU:n ensimmäisestä koordinoidusta kansainvälisestä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankeyhteistyöhausta.

Seuraavien vuosien aikana kehitetään ja hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja toimintatapoja, joilla edistetään onnistuneita osaajien rekrytointeja. SMErec-hanketta toteutetaan kahdella erilaisella talousalueella Turussa ja Joensuun seudulla edistäen yritysten kilpailukykyä luomalla yritysten henkilöstöstrategiaa tukevia mittareita ym. rekrytointiin sovellettavia työkaluja. Tavoitteena on tehdä yrityksille innovatiivisia ja konkreettisia valintamenetelmiä rekrytointityökaluiksi. Tähän tähdätään kouluttaen myös yrittäjien rekrytointiosaamista henkilöstöresurssien johtamisessa ja työnantajamielikuvan hallintaan. Opiskelijat ovat kehittämässä virtuaaliteknologian mahdollisuuksia rekrytointiprosesseissa niin teknisissä ratkaisuissa kuin myös oman osaamisensa esittelemiseksi. Näin edistetään opiskelijoiden työelämään siirtymistä sujuvasti ja työelämätaidot kasvavat samalla kun kehittämistyötä tehdään yhdessä yritysten kanssa.

Kansainväliset yhteistyökumppanit keskittyvät omissa hankkeissaan tiettyihin rekrytoinnin osa-alueisiin. Belgiassa pk-yrityksillä haasteita mm. valintaprosessiin liittyen (selection), sillä usein yritysten rekrytointitilanteen valintapäätökset perustuvat hyvään tunteeseen ns. “good feeling”. Belgialaisten projektin tavoitteena on kehittää yritysten valintaprosessia, ja he toteuttavat mm. yritysten haastatteluja tutkimusaineistoksi ja mahdollisesti myös suomalaiset yritykset pääsevät antamaan näkemyksensä. Kehitettävällä sovelluksella on mukava nimi: Selection Buddy. Saksan partneriorganisaatio Hochschule Harzia kiinnostaa valintaan liittyen mm. kompetenssit ja datan analysointi. Saksan partnerin tavoitteena on kehittää digitaalinen työkalu hoivasektorille.

SMErec-hankkeen partnereita Gentissä, Belgiassa.

Kansainväliset partnerit pitävät Suomen toimintatapoja ja toteutussuunnitelmaa merkittävänä, sillä SMErec:ssä järjestetään lisäksi muista kansallisista hankkeista poiketen koulutusta sekä yrityksille että opiskelijoille. Lisäksi muilla mailla ei ole selkeää opiskelijaintegraatiota hankkeeseen. Suomessa ammattikorkeakoulujen tapa toteuttaa tutkimus‐, kehittämis‐ ja innovaatiotoimintaa (TKI) osana opetusta ja erityyppisten TKI-projektien muodossa on siis ainutlaatuista. SMErec-hankkeessa toteutuva tutkimus ja kehitys tuottaa uutta tietoa ja osaamista niin yritys- ja työelämään kuin myös opetuksen sisältöihin ja työtapoihin. Toimimme siten, että opiskelijat saavat osana tutkintoaan jo paljon kokemusta työelämän konkreettisista kehittämistarpeista. Karelia-ammattikorkeakoulussa YAMK-opiskelijoita tekevät kehittämistyönään rekrytointiprosessiin liittyviä työkaluja yrityksille. Tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijat osallistuvat opinnoissaan virtuaaliteknologian mahdollisuuksiin oman osaamisen esittelemiseksi työorganisaatioille globaalissa maailmassa sekä tekevät projektiopinnoissaan digitaalisen työkalun opastamaan mikroyrittäjää rekrytointiprosessin toteuttamisessa.

Karelia-amk:n toteutuksessa kouluttajina ja kehittäjinä mukana ovat yliopettaja Arja-Irene Tiainen ja lehtori Anssi Gröhn. He osaltaan mahdollistavat vahvan TKI-integraation tutkinto-opetukseen ja edistävät moniammatillista osaamista yli koulutusalojen.

SMErec-hankkeen ajankohtaiset kuulumiset seurattavissa seuraavissa kanavissa:

www-sivut http://smerec.karelia.fi/fi/

Facebook-sivu https://www.facebook.com/smerecproject/

Twitter @SME_rec

 

Marja-Liisa Ruotsalainen, projektipäällikkö
Tanja Rimpilä, projektisuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

984 Artikkelin näyttökerrat