Mikä saa sinut säästämään energiaa työpaikalla?

Sini-Tuuli Saaristo

Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstölle toteutettiin loppuvuodesta 2016 kysely, jonka tarkoituksena oli tarkastella toimisto- ja asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden energiatietoisuutta sekä toimintatapoja työpaikan energiatehokkuuden suhteen. Kysely oli osa 2016 toukokuussa alkanutta SECURE -hanketta, joka keskittyy kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Samainen kysely toteutettiin myös muissa projektin kumppanimaissa. Kyselyä jaettiin sähköpostitse ja se keräsi yhteensä 241 vastausta, jotka jakautuivat suomenkielisiin (88 kpl), englanninkielisiin (119 kpl) sekä fäärinkielisiin vastauksiin (34 kpl). Suurimmissa osissa kysymyksistä vastaajilta pyydettiin esittämään mielipide erinäisiin toteamuksiin asteikolla ”Täysin eri mieltä” – ”Täysin samaa mieltä”. Kyselyn vastausten perusteella tehty yhteenveto esiteltiin hankekokouksessa Ruotsin Sollefteåssa toukokuussa 2017.

Selkeitä ohjeita työnantajalta kaivataan

50 % kaikissa maissa kyselyyn vastanneista vahvisti yrittävänsä säästää energiaa kotonaan, mutta vain 25 % vastaajista oli vahvasti samaa mieltä, että yrittäisivät tietoisesti säästää energiaa myös työpaikalla. Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut mielipidettä väitteisiin, joiden mukaan ”Työkaverini pyrkivät myös säästämään energiaa työpaikallani” tai ”Työnantajani rohkaisee minua säästämään energiaa”.

Kyselyn vastaajien tuli myös valita tärkeimmät energiankulutuksen vähentämiseen motivoivat toimenpiteet eri vaihtoehdoista sekä arvioimaan kuinka todennäköisesti he toteuttaisivat eri vaihtoehtoja. Selkeät ohjeet työpaikan energiansäästökohteista ja -tavoista motivoivat vastaajia eniten. Yli 45 % vastaajista koki selkeät työnantajan ohjeet henkilön omalla vastuulla olevista energiansäästökohteista energiansäästöön kannustavana vaihtoehtona. Palkintoja tai tunnustuksia ei kuitenkaan koettu motivoiviksi tekijöiksi työpaikan energiansäästössä (täysin eri mieltä 17 %, jonkin verran erimieltä 22 %). Vähiten energiansäästöön kannustivat toimiston seinille ripustetut energiansäästöjulisteet tai esitteet.

Energiansäästöön kannustavat toimenpiteet motivoivimmasta epämotivoivimpaan:

 1. “Saisin selkeät ohjeet työnantajaltani mitkä energiansäästökohteet ovat minun vastuullani”
 2. ”Saisin selkeät ohjeet tietyistä energiansäästötavoista, joilla olisi suuri merkitys työpaikalleni”
 3. ”Saisin ajan tasalla olevaa tietoa toimistoni tai osastoni energiankulutuksesta”
 4. “Työpaikallani annettaisiin mahdollisuus keskustella erilaisista energiansäästöratkaisuista ja samalla asetettaisiin tavoitteet energiansäästämiselle”
 5. “Saisin palkinnon tai jonkinlaisen tunnustuksen kun säästäisin energiaa”
 6. ”Toimistollani on julisteita tai esitteitä, mitkä kehottavat säästämään energiaa”

Vastaajilta kerättiin myös ehdotuksia energiansäästön edistämiseksi työpaikalla. Kysely tuotti mm. seuraavat ehdotukset:

 • Antureita sekä automaattisia valaistuksen ja muiden järjestelmien säätelymekanismeja
 • Ulkovuorauksen parannus lämpöhukan vähentämiseksi
 • Energiansäästön tukihenkilöt osastoittain
 • Muistutus-sähköpostit
 • Valistuskampanjat
 • Varmistaminen, että ilmankierto lämpöpattereiden läheisyydessä on esteetöntä
 • Lämpötilan säätölaitteiden asentaminen jokaiseen toimistoon
 • Käsipyyhkeiden korvaaminen käsikuivaimilla
 • Kustannusten sekä mitattujen arvojen tiedottaminen kahdesti vuodessa

 

Karelian henkilöstön ehdottamia toimenpiteitä energian säästämiseksi työpaikalla.

Luonnonvarojen säästyminen karelialaisten tärkein energiansäästön motivaattori

Tarkastellessa pelkästään suomenkielisiä vastauksia, kyselystä kävi ilmi, että Karelian henkilökunnalla on hyvä tietämys energiatehokkuudesta. Huolimatta siitä, että noin 90 % vastanneista tiesi, mitä energiatehokkuus työpaikalla tarkoittaa, vain joka kolmas työntekijä kertoi yrittävänsä parhaansa mukaan säästää energiaa myös työpaikalla. Vastaavasti 60 % vahvisti yrittävänsä säästää energiaa kotitaloudessaan.

Vaikkakin noin 80 % vastaajista kokee energiansäästäminen työpaikalla tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana, viidennes henkilöstöstä ei tiennyt, miten toimia energiansäästämisen suhteen työpaikalla. Suurimpana vaikeutena energiansäästämisen kannalta vastaajat kokivat työpaikalla tiedon puutteen. Lisäksi useat vastaajat eivät välittäneet työpaikan energialaskujen suuruudesta. Kolmanneksi eniten vastaajat kokivat, ettei energian säästäminen ole heidän vastuullaan.

Henkilökohtaisesta näkökulmasta luonnonvarojen säästyminen sekä ilmastonmuutos olivat suurimpia motivaattoreita energian säästämiseen työpaikalla. Hyvän esimerkin näyttäminen sekä työpaikan säästöt energialaskussa motivoivat työntekijöitä vähiten. Kuten kaikkien maiden yhteenvedossa, myös suomalaiset vastaajat kokivat työnantajalta saatujen selkeiden ohjeiden sekä henkilökohtaisen vastuun energiansäästämiseen rohkaisevana tekijänä. Vähiten Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökuntaa motivoivat palkinnot tai tunnustukset.

Vastaajilta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he tekisivät jonkin energiansäästöä edistävän toimen työpaikalla (kuten valojen sammuttaminen tarvittaessa). Vastaajista 80 % kertoi erittäin todennäköisesti sammuttavansa laitteet ja valot viikonlopuksi tai työpäivän loputtua sekä yli 70 % sammuttavansa valot kun niitä ei tarvita. Epätodennäköisimmin vastaajat käyttävät kaihtimia huonelämmön säätämiseksi sekä pitävät lämpötilaa energiatehokkaimmalla asetuksella vuodenajasta riippuen. Lähes kolmanneksella vastaajista ei ollut mielipidettä pattereiden säätämisestä, joka oletettavasti johtuu siitä, ettei vastaajilla ole mahdollisuutta pattereiden säätämiseen työpaikalla.

Kysely sisälsi myös vapaa sana -osion, jossa vastaajilta kerättiin toimenpide-ehdotuksia työpaikan energiansäästämisen suhteen. Yleisimpiä ehdotuksia olivat:

 • Selkeät ohjeet ja opastaminen energiansäästötavoista eri tiloissa
 • Energiansäästämisen hyötyjä tulee seurata ja raportoida tuloksista säännöllisesti
 • Säännöllisten ”energia-päivien” pitäminen
 • Sisäilmaongelmat tulee ratkaista
 • Automaatiolla toimivat valot, LED lamput ja ikkunoiden tiivistäminen

Tule mukaan energiansäästöviikon tapahtumiin!

Karelia-ammattikorkeakoulu osallistuu SECURE-hankkeen toimien kautta viikolla 41 pidettävään energiansäästöviikkoon, jolla pyritään edistämään energiansäästöön ja kestävään kulutukseen liittyviä tekoja. 20 vuotta täyttävän energiansäästöviikon aikana on tarkoituksena levittää energiatietoisuutta, henkilökunnalle tehdyn kyselyn tuloksia sekä havainnollistaa energiansäästömahdollisuuksia työpaikalla. Kutsummekin kaikki mukaan energiansäästöviikkoon omalla panoksellaan sekä osallistumaan viikolla järjestettävään energiansäästötanssiin, jonka liikkeet muistuttavat hauskalla tavalla pieniä energiaa säästäviä tekoja!

Lisää energiansäästöviikosta sekä energiansäästötanssista Motivan Internet –sivustolla:

https://www.motiva.fi/palvelumme/energiansaastoviikko

Sini-Tuuli Saaristo, projektisuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 422 Artikkelin näyttökerrat