Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille alkaa tammikuussa

Mikko Häkkinen, Riitta Hyttinen, Kaisa Juvonen, Raimo Moilanen, Hannele Niskanen

Kareliassa käynnistyy tammikuussa 2018 korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto kuusi kuukautta. Koulutukseen on valittu 25 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa, jotka ovat kaikki korkeakoulukelpoisia. Valmentavalla koulutuksella tarkoitetaan ammattikorkeakoululaissa mainittua maahanmuuttajille tarjottavaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on lain mukaan antaa kielelliset ja muut valmiudet korkeakouluopintoja varten. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Valmentava koulutus on suunniteltu osana SIMHE-Karelia – toimintaa (Supporting Immigrants in Higher Education). Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Karelia-ammattikorkeakoulun yhdeksi maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnistamisen palveluja maahanmuuttajille Itä-Suomen alueella. Valtakunnallisessa SIMHE-verkostossa on mukana yhteensä kuusi yliopistoa ja ammattikorkeakoulua eri puolilla Suomea.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi kesäkuussa 2017 selvityksen maahanmuuttajille suunnatusta, korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta. Selvityksessä kuvataan valmentavan koulutuksen toteutumista Suomessa vuosina 2010-2017 ja annetaan valmentavaa koulutusta koskevia kehittämisehdotuksia. Kareliassa nyt alkava koulutus on suunniteltu huomioiden Karvin kehittämissuositukset.

Karvin selvityksen mukaan 13 ammattikorkeakoulua on tarjonnut valmentavaa koulutusta, ja koulutukseen on osallistunut vuosien 2010 ja 2017 välisenä aikana yli 700 maahanmuuttajataustaista henkilöä. Eri ammattikorkeakouluissa koulutus on vaihdellut kestoltaan ja sisällöltään. Tavallisesti koulutus on kestänyt kolmesta kuuteen kuukautta ja ollut laajuudeltaan 20-30 opintopistettä. Opinnot ovat sisältäneet suomen kieltä, opiskelutaitojen oppimista, johonkin koulutusalaan perehtymistä, pääsykoevalmennusta ja joissakin koulutuksissa myös työkokeilujakson.

Useilla ammattikorkeakouluilla on Karvin selvityksen mukaan ollut vaikeuksia löytää riittävästi sopivia hakijoita valmentavaan koulutukseen. Koulutuksen markkinointiin päätettiin siksi Kareliassa kiinnittää erityistä huomiota. Markkinointi toteutettiin osana SIMHE-Karelian toimintaa. Hyviksi markkinointiväyliksi osoittautuivat TE-toimisto, sosiaalinen media, henkilökohtaiset verkostot, maahanmuuttajien palvelupisteet sekä kotoutumis- ja kielikoulutusta tarjoavat tahot.

Karelian valmentavan koulutuksen valintakokeet järjestettiin 16.11. Valintakriteereinä pidettiin suomen kielen riittävää tasoa, motivaatiota ja opiskelusuunnitelmien realistisuutta. Valinnassa painotettiin hakijoiden kielitaitoa, sillä Karvin selvityksen mukaan valmentavan koulutuksen aikana kielitaito ei yleensä kehity yhtä taitotasoa enempää. Koulutukseen haluttiin valita henkilöitä, joiden kielitaito olisi koulutuksen alkaessa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1. Tällöin korkeakouluopintoihin yleisesti edellytettävä kielitaitotaso B2 on saavutettavissa koulutuksen aikana.

Valmentavaan koulutukseen haki yhteensä 44 henkilöä, joista ryhmään valittiin haastattelujen perusteella 25. Valituilla on erilaiset kulttuuriset ja koulutukselliset taustat. Useimmilla on takanaan kotimaassa suoritettuja opintoja ja jopa valmis tutkinto. Heidän tavoitteenaan on erityisesti oppia lisää suomen kieltä, mutta myös tulevaisuudessa täydentää tai päivittää tutkintoaan suomalaiseksi tutkinnoksi. Koulutuksessa aloittavia on muun muassa Bangladeshista, Irakista, Venäjältä, Syyriasta ja Italiasta. Aloittavat opiskelijat ovat asuneet Suomessa kahdesta yli kymmeneen vuoteen.

Valmentava koulutus on yksi keino lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta maahanmuuttajataustaisen ja kantaväestön välillä. Maahanmuuttajat ovat korkeakoulutuksessa aliedustettu ryhmä. Valmentavassa koulutuksessa pyritään edistämään maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsyä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin erityisesti tehokkaan kielen oppimisen avulla. Lisäksi koulutuksen aikana kehitetään osallistujien opiskeluvalmiuksia ja tuetaan heitä koulutuspaikan hakemisessa.

Valmentavaa koulutusta on tukemassa valtakunnallinen Valmentavasta valmiiksi –hanke. Sen painopiste Karelia-ammattikorkeakoulussa on erityisesti tukea valmentavassa koulutuksessa opiskelevien integraatiota muuhun korkeakouluyhteisöön. Tässä toiminnassa yhteistyökumppanina on opiskelijakunta POKA.

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat mahdollistavat kotikansainvälistymistä korkeakouluyhteisössämme. Ryhmän opiskelu toteutuu Tikkarinne- ja Wärtsilä-kampuksilla. Toivotamme yhdessä uudet opiskelijat tervetulleiksi joukkoomme.

 

Mikko Häkkinen, yliopettaja
Riitta Hyttinen, lehtori
Kaisa Juvonen,  tuntiopettaja
Raimo Moilanen, koulutuspäällikkö
Hannele Niskanen, projektisuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 294 Artikkelin näyttökerrat