Kareliassa ei kaveria jätetä

Kari Tiainen

Kareliassa on tuettu vuodesta 2014 lähtien opiskelijoiden hyvinvointia määrätietoisesti. Kareliassa on käytössä varhaisen tuen toimintamalli (VARTU), jonka tavoitteena on sujuvan oppimisen edistäminen, opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen sekä opintojen keskeyttämisen vähentäminen.  Näitä tavoitteita on edistetty monin tavoin. Opiskelun ohjauskäytänteitä on kehitetty, ohjausta tukevia tieto- ja raportointijärjestelmiä on rakennettu ja yhteisöllistä toimintakulttuuria on vahvistettu.

Varhaisen tuen toimintamallia on rakennettu yhteistyössä opiskelijakunta POKAn kanssa yhteisöllisyyden hengessä. VARTU-toiminnan tulokset ovat olleet rohkaisevia; opintosuoritusten ja tutkintojen määrät ovat kasvaneet ja opintonsa on keskeyttänyt yhä harvempi opiskelija.

Kareliassa on satsattu myös opinto-ohjaukseen ja opiskelijahyvinvointiin. Kareliassa on yli 20 koulutettua opinto-ohjaajaa. Vastaava opinto-ohjaaja koordinoi opintojen ohjausta ja opintokuraattori opiskeluhyvinvointiin liittyviä palveluja. Opiskelijakunta POKA, terveydenhoitajat, oppilaitospastori ja monet muut ulkopuoliset toimijat muodostavat tiiviin yhteistyöverkoston Karelian omien palvelujen tueksi.

Karelian opintokuraattori Päivi Laakkonen esittelee artikkelissaan varhaisen tuen toimintamalliin oleellisesti kuuluvaa VIP-toimintaa. VIP-toiminta (Välittämisen ilmapiiri) on opiskeluhyvinvointia edistävää toimintaa, jolla pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä sekä turvaamaan, ettei yksikään opiskelija jäisi ulkopuoliseksi. Kareliassa opintonsa aloittavat opiskelijaryhmät valitsevat ensimmäisen opiskeluvuotensa syksyllä keskuudestaan VIP-opiskelijat, jotka osallistuvat lukuvuoden mittaiseen VIP-koulutukseen. Koulutukseen osallistuvat opiskelijat saavat monipuolisia tietoja ja taitoja, joita he voivat hyödyntää opiskeluhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

VIP-opiskelijan tehtävänä on aistia oman vastuuryhmänsä tunnetiloja, tehdä havaintoja ryhmän ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, tuoda esille mahdollisia ongelmia ja välittää tietoa Karelian hyvinvointitoimijoille sähköisen VIP-työkalun avulla tai ottamalla yhteyttä omaan tuutoriopettajaan.

Toimintaa organisoi moniammatillinen koordinaatioryhmä, joka järjestää VIP-opiskelijoille kuukausittain koulutuksia, tapahtumia sekä virkistäytymistä. Ryhmään kuuluvat oppilaitospastori, opiskeluterveydenhoitajat, opintokuraattori, opinto-ohjaaja/lehtori sekä oppilaskunta POKAn pääsihteeri.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille! Nautitaan syksyn raikkaudesta.

 

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

934 Artikkelin näyttökerrat