Mentorointia yrityksille

Kaija Saramäki

Junnaako yritys paikallaan? Onko yrityksen ajatus hukassa? Etkö tiedä mihin suuntaan yrityksesi voisi kehittyä? Yritysmentoroinnista voi olla apua yrityksille, jotka kaipaavat uusia ajatuksia toiminnalleen. Yritysmentoroinnissa selvitetään esimerkiksi yrityksen toimintamahdollisuuksia ja –edellytyksiä, kehitysmahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamalleja kokeneen asiantuntijan avulla.

GREBE-hankkeen tavoitteena oli edistää uusiutuvan energia-alan yritysten toimintamahdollisuuksia ja uusia innovaatioita harvaan asutuilla alueilla. Yksi hankkeen toimenpiteistä oli yritysmentoroinnin pilotointi hankealueilla. Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti mentorointipilotit tiiviillä aikataululla keväällä 2018 kolmen yrityksen kanssa. Fermanagh and Omagh District Council (FODC) Pohjois-Irlannista on toteuttanut yritysmentorointi usean vuoden ajan alueellaan ja hankkeen pilotit perustuvat heidän hyviksi havaittuihin käytäntöihin. Yritysmentoroinnille on monia määritelmiä mutta GREBEssä määritelmä voisi olla ulkoisen asiantuntijuuden tarjoaminen liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseksi. Yritysmentoroinnin perusperiaatteet ovat samoja kuin henkilökohtaisessakin mentoroinnissa: luottamus, kunnioitus ja vuoropuhelu. Hyvän mentorisuhteen edellytys on asiantunteva mentori, joka tuntee ja ymmärtää kyseisen toimialan. Mentoroitavan yrityksen sitoutuminen ja avoimuus omista toiminnoistaan puolestaan ovat avainasemassa yrityksen puolelta.

Mentorointiprosessi itsessään voi olla monenlainen. Hankkeen piloteissa noudatettiin FODC:n prosessia, höystettynä kilpailutuksella ja raportoinnilla.

Yrityksen ostaessa mentorointipalvelut itse, prosessi voi olla huomattavasti kevyempi ja yllä oleva kaavio kuvaakin hankkeen pilotoinnin prosessia.

Hankkeen mentorointipilotit toteutettiin lyhyellä aikavälillä, tammi-huhtikuun 2018 välillä. Tiukan aikataulun vuoksi yritysten oma motivaatio ja sitoutuminen olivat erityisen tärkeitä. Ajallisesti lyhyt toteutus tarkoitti yritysten ja hankkeen kannalta sitä, että mentoroinnin perusteella tehtyjä tai suunniteltuja toimenpiteitä ei välttämättä keritä toteuttamaan tai arvioimaan hankkeen aikana. Toisaalta ajankäyttö tehostui ja suunnitelmat kirkastuivat.

Mentoroitavat yritykset olivat Enon energiaosuuskunta (EEO), Havel Oy ja Rajaforest Oy ja kaikkia yrityksiä yhdistää uusiutuva energia. Pohjois-Karjala kokonaisuudessaan on hyvin edustettu näissä yrityksissä; niiden toimipaikat ovat Eno, Kitee ja Ilomantsi. Yrityksiä yhdisti myös liikevaihdon lasku tai pysähtyminen.

Mentorointiin oli sovittu n 10 mentorointikertaa, jotka toteutettiin kasvokkain, puhelimitse ja Skypen välityksellä. Ensimmäinen kerta tapahtui tammikuussa 2018 jolloin mentori, Juha Määttä Spiralia Oy:stä, ja Karelia-amk:n allekirjoittanut tapasivat jokaisen yrityksen kanssa erikseen. Alkutapaamisen tarkoitus oli selvittää tarkemmin yrityksen nykytilaa ja tarpeita, ajatuksia toiminnan kehittämiseksi sekä sopia mentoroinnin jatkosta. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen mentori ja yritykset tapasivat sopimallaan tavalla ilman Karelian edustusta.

Marko Uutela Rajaforest Oy:stä ja Juha Määttä Spiralia Oy:stä ensimmäisessä mentorointitapaamisessa

Yritysten kehittämiskohteiksi tai jatkoselvitettäviksi asioiksi valikoitui ensimmäisten, useampien vaihtoehtojen läpikäynnin ja tapaamisten jälkeen:

  • yhteistyö naapuriosuuskuntien kanssa (EEO)
  • yhteistyö Enocellin Uimaharjun tehtaan kanssa (EEO)
  • vaihtoehtoisen, biopohjaisen raaka-aineen löytäminen spiraaleille (Havel Oy)
  • tehtaan tuotannon kehittäminen LEAN-ajattelun periaatteilla (Havel Oy)
  • hakekuivurin prototyypin kehittäminen (Rajaforest Oy)
  • lämmöntuotannon laajentaminen (Rajaforest Oy)

Mentoroinnin toimenpiteinä on mm. laadittu liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma, keskusteltu alustavasti rahoittajan kanssa, tavattu potentiaalisia yhteistyökumppaneita, keskusteltu erilaisista raaka-aineista tutkijoiden kanssa ja keskusteltu yrityksen koko henkilökunnan kanssa tuotannon tehostamismahdollisuuksista.

Toimenpiteet voivat vaikuttaa abstrakteilta eikä niin konkreettisilta mutta siinä piileekin yritysmentoroinnin pointti. Mentorin ei ole tarkoitus muuttaa toimintatapoja tai tuotantoa vaan tarjota näkökulmia eri vaihtoehtoihin, niiden tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä selkeyttää yrityksen (johdon) ajatuksia omasta toiminnastaan. Mentori toimii siis sparraajana ja ajatusten peilaajana ja tarvittaessa tuuppijana uuteen suuntaan. Yrityksen on kuitenkin itse tehtävä päätökset toimintansa suhteen ja otettava siitä vastuu.

Yritysmentoroinnin kokemukset hankkeessa

Kuten edellä kerrottu, hankkeen mentorointipilotti toteutettiin lyhyellä, tiiviillä aikataululla. Aikataulu pakotti yritykset miettimään toimintaansa ja sen mahdollisuuksia. Pitempi aikataulu olisi voinut olla toisaalta hedelmällisempi mutta toisaalta se olisi voinut tuottaa saman lopputulokset ja asiat olisivat voineet jäädä ”vaiheeseen”, koska niillä ei olisi ollut niin pakottava aikataulu. Kaikki kolme yritystä sekä mentori kokivat pilotin onnistuneeksi.

”Mentori antoi uusia suuntia toimintaan”

”Omalle tekemiselle sokeutuu mutta ulkopuolisen ajatukset auttoivat selkeyttämään omia ajatuksia”

”Mentorista sai sparraajan ja kuuntelijan omille ajatuksille”

”Suosittelen mentorointiin lähtemistä muillekin jos on oikeasti valmis sitoutumaan ja käyttämään aikaa prosessiin….. mielestäni pitää olla itselle kirkastunut ajatus siitä mitä ja missä asioissa tukea voisi tarvita.”

”Suosittelen, koska etenkin pitkään samaa toimialaa pyörittänyt yrittäjä helposti urautuu ja sokeutuu omassa ajattelussaan eikä välttämättä huomaa toimintansa pullonkauloja ja uusia kehittämismahdollisuuksia”

Mentoria voi kysellä esimerkiksi paikallisista tai alueellisista kehittämisyhtiöistä, kauppakamareista, ammattikorkeakouluista tai avoimina hakuina.  Jos mentoroinnin tuloksena päädytte jatkokehittämään tuotteita tai uusia konsepteja, jotka tähtäävät kv-markkinoille, muistattehan Innovaatioseteli-mahdollisuuden? Innovaatioseteleistä löydät lisää tietoa mm. Karelian nettisivuilta ja innovaatioseteli.info–sivuilta.

GREBE (Generating Renewable Energy Business Enterprise) oli kolmivuotinen 06/2018 saakka toimiva EU:n rahoittama hanke, joka tukee uusiutuvan energian alalla toimivia yrityksiä Suomessa, Norjassa, Islannissa, Irlannissa ja Skotlannissa. Hankkeen päärahoittaja oli Pohjoinen periferian ja Arktinen -ohjelma ja sen koordinaattorina toimi irlantilainen Western Development Company.

Kaija Saramäki
lehtori, KV-koordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

972 Artikkelin näyttökerrat