Fysioterapeuttiopiskelijat erityisen tuen tarpeessa olevien Valtteina

Anu Pukki & Olga Wasenius

Karelia-amk:n viidennen lukukauden fysioterapeuttiopiskelijat osallistuivat ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen Valtti-ohjelmaan syyslukukaudella 2018. Valtti-ohjelma on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n organisoima ohjelma, jolla pyritään löytämään liikuntaharrastus erityisen tuen tarpeessa oleville, liikuntaa harrastamattomille lapsille ja nuorille (Valtti 2019).

Valtti-toimintamalli

Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret ovat oman ikäryhmänsä lapsia ja nuoria passiivisempia liikkujia ja heillä on ikäisiään harvemmin liikunnallinen harrastus (Saari & Skantz 2017, 4).

Valtti-ohjelma alkoi Suomessa vuonna 2016 pilottihankkeena, jonka positiivisten kokemusten myötä toiminta muuttui opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaksi. Useat ammattikorkeakoulut (11 ammattikorkeakoulua syksyllä 2018), ammattiopistot ja muut oppilaitokset ympäri Suomen ovat liittyneet mukaan toimintaan yhteistyössä oman paikkakuntansa liikuntatoimen kanssa. (Valtti 2019.)

Valtteina toimivat yleensä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijat joko osana pakollisia ammattiopintojaan tai osana täydentäviä opintoja. Karelia-ammattikorkeakoulussa toiminta toteutettiin osana fysioterapiakoulutusvastuun soveltava liikunta ja käytännön harjoittelu -opintojaksoa.

Hakuaika toimintaan oli keväällä 2018. Hakeminen tapahtui VAU ry:n nettisivujen kautta. Paikallinen koordinaattori ja VAU ry:n yhteyshenkilö valitsivat hakemusten perusteella oppilaitoksen kanssa sovitun määrän osallistuvia perheitä kultakin paikkakunnalta. Karelia-ammattikorkeakoulun ja Joensuun kaupungin ensimmäiseen toimintakertaan valittiin 11 lasta ja nuorta.

Opiskelijoiden perehdyttäjänä toimi VAU ry:n Lasten ja nuorten toiminnan suunnittelija Nina Peltonen. Ninan johdolla fysioterapeuttiopiskelijat perehtyivät tulevien ohjattaviensa taustoihin, Valtti-toiminnan yhteisiin toimintatapoihin, ohjaajan rooliin ja toiminnallisten harjoitteiden kautta erilaisiin soveltaviin tekniikoihin. Työpareina toimivat opiskelijat saivat näin mahdollisuuden kysyä mieltä askarruttavat kysymykset face-to-face Ninalta, mikä madalsi kynnystä ottaa yhteyttä myöhemmin esimerkiksi erilaisissa ongelmatilanteissa. Ohjaava opettaja ei päässyt näkemään ohjattavien tietoja ja muutenkin raportointi ja palautteenanto tapahtui VAU ry:n Valtti-portaalin kautta. Tämän vuoksi perehdytystilaisuus oli erittäin tärkeä keskinäisen luottamuksen ja toimintatapojen yhtenäistämisen varmistamiseksi.

Fysioterapian opiskelijat tutustumassa liikunnan apuvälineisiin. Soveltaen ja liikunnan apuvälineitä käyttäen liikunnan harrastaminen on mahdollista kaikille. Kuva: Anu Pukki.

Perehdytyksen jälkeen fysioterapeuttiopiskelijat ottivat yhteyttä ohjattavan lapsen tai nuoren perheeseen ja ensimmäinen tapaaminen oli kick-off -tilaisuudessa Karhumäen koululla. VAU ry:n kouluttaja Henry Manni organisoi yhdessä Joensuun kaupungin liikuntakoordinaattori Olga Waseniuksen kanssa toiminnallisen aloituksen. Kick-off -tilaisuudessa osallistujat ja heidän Valttinsa pääsivät tutustumaan toisiinsa ryhmäyttävien ja liikkumaan innostavien harjoitteiden parissa. Tilaisuuteen oli pyydetty myös eri lajiseurojen ja -yhteisöjen toiminnallisia esittelypisteitä, joista Joen Liitokiekko ry tarttui tilaisuuteen mainostaa lajiaan ja seuraansa myös erityisen tuen tarpeessa olevien harrastusmuotona. Lasten ja nuorten vanhemmille oli samanaikaisesti tarjolla tiedotus- ja keskusteluhetki erillisessä tilassa.

Opiskelijat osallistuivat Valtti-toiminnan koulutusiltapäivään. Kuva: Olga Wasenius.

Valtti-ohjelma jatkui perheen ja opiskelijaparien yhteisellä keskustelukerralla, jossa ohjattava ja Valtit hahmottelivat liikuntalajikokeilujen suunnitelman. Tavoitteena oli löytää pysyvä harrastus madaltamalla liikuntakokeilujen kautta kynnystä lähteä mukaan nuorta kiinnostavaan toimintaan. Valtit etsivät tietoa erilaisista lajikokeilumahdollisuuksista ja sopivat kokeilukertoja eri lajeihin. Tarkoituksena oli tutustua ainakin neljään eri toimintaan. Joka kerran jälkeen ohjattavat keskustelivat Valtti-ohjaajan kanssa kokeilusta ja antoivat palautteensa siitä, miltä kokeilukerta oli tuntunut. Viimeisen kokeilun jälkeen osallistujat ja Valtti-ohjaajat kävivät vielä loppukeskustelun perheen kanssa, mikä raportoitiin Valtti-portaalin kautta.

Fysioterapeuttiopiskelijat kirjasivat oppimisensa reflektioina soveltavan liikunnan loppuraporttiin Moodlessa. Toiminnan sisällöstä ja oppimiskokemuksista keskusteltiin loppuseminaarissa. Tällöin myös pohdittiin erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen haasteita ja mietiskeltiin onnistumisiin tai haasteisiin johtaneita tekijöitä. Tässä yhteydessä nousi esille tarve moniammatilliseen yhteistyöhön.

Reflektioita fysioterapiakoulutusvastuun näkökulmasta

Opiskelijat kokivat toiminnan mielekkääksi, mutta osittain haastavaksi. Haastavuuteen vaikuttivat perheen voimavarat, mitkä joissain tapauksissa eivät riittäneet toimintaan sitoutumiseen. Kun perhettä ei saatu sitoutettua toimintaan, erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren kanssa ei päästy toteuttamaan hänen toivomiaan lajikokeiluja. Voimavarojen puute näkyi erityisesti vanhempien ja Valtti-ohjaajien yhteydenpidossa (viesteihin tai puheluihin ei saanut vastausta) ja sovittujen tapaamisten perumisina tai paikalle saapumattomuutena. Opiskelijat kaipasivat moniammatillista vuorovaikutusta ohjaustyönsä tueksi. Fysioterapeuttikoulutus ei anna valmiuksia esimerkiksi perhetyöhön, joten tässä olisi hyvä tehdä yhteistyötä muiden koulutusvastuiden kanssa.

Haastavuuden vastapainona on monia onnistumisia ja mukavia lajikokeiluhetkiä. Erityisen tuen tarpeet olivat erilaisia eri nuorilla, ja näin opiskelijat pääsivät miettimään toimintakyvyn eri osa-alueiden vaikutusta lajien soveltamiseen ja saavutettavuuteen. Oppia tuli myös yhteistyötaidoista ja ihmisen kokonaisvaltaisesta huomioinnista. Opiskelijat kokivat oppineensa paljon organisoimisesta ja verkostojen luomisesta. Yhteydenotot ennalta tuntemattomiin urheiluseuratoimijoihin opettivat ammatillista viestintää. Soveltamisesta tuli oppia, samoin eri kommunikaatiomenetelmien käytöstä ja esteettömyyden arvioinnista. Kliinisiä terapiataitoja Valtti-toiminta ei kehittänyt, mutta ohjaamisen taidot kehittyivät. Liikuntaahan fysioterapeuttiopiskelijat eivät varsinaisesti aina ohjanneet vaan toiminta painottui lajiohjaajan tukemiseen ja Valtti-nuoren kannustamiseen.

Opettajan näkökulmasta toiminta antaa fysioterapeuttiopiskelijalle mahdollisuuden kliinisen osaamisen (terveyden edistäminen), opetus- ja ohjausosaamisen ja työelämätaitojen kehittämiselle. Sekä Valtti-nuori että fysioterapeuttiopiskelija hyötyisivät moniammatillisesta yhteistyöstä.

Reflektioita kunnan näkökulmasta

Valtti-toiminnan idea, ”liikkumattoman/liikuntaa harrastamattoman” innostaminen liikuntaan, on kultaakin arvokkaampaa. Liikunnalla on tutkitusti lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkisen terveyteen. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia myös useiden sairauksien ehkäisyssä. (UKK-instituutti 2019)

Toiminnassa vaikuttavuusmahdollisuudet leviävät laajalle. Joensuu tukee liikkumaan aktivointia, Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry toteuttaa arvojensa mukaan urheilijan/liikkujan polun alkua, Karelia-ammattikorkeakoulu tukee opiskelijoiden aitoa oppimista, opiskelijat saavat aitoja asiakaskontakteja ja -tilanteita, lapsi/nuori saa tukea harrastuksen löytymiseen, perheen kuva oman lapsen/nuoren mahdollisuuksista avautuu ja he saavat tukea toiminnan edistämiseen, toiminnanohjaajat saavat kokea turvallisessa ympäristössä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren ohjaamisen ja toiminnan järjestäjät saavat uusia harrastajia toiminnan piiriin. Toisin sanoen kyseessä on win-win-win-win-win-win-win-win -tilanne.

Tulevaisuuteen katsoessa Joensuun kaupungin liikuntakoordinaattori kokee, että jaamme vision siitä, että tämän tyylinen toiminta voi tukea ja mahdollistaa myös monien muiden liikkeelle lähtemistä.

Katse tulevaisuudessa

Valtti-toiminta on lähtenyt valtakunnallisesti liikkeelle hankepohjaisesti, mutta tulevaisuudessa toiminnan tulisi juurtua kaikkien kuntien ja niissä toimivien oppilaitosten yhteistyössä toteuttamaksi toiminnaksi. Joensuussa Valtti jatkuu syksyllä 2019 fysioterapeuttiopiskelijoiden viidennen lukukauden soveltavan liikunnan opintojaksolla.

Vuodesta 2020 toivomme toiminnan siirtyvän ammattikorkeakoulun osalta osaksi moniammatillista hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen käytännön opintojaksoa. Valtti-toimintamalli on niin selkeä, että käytettävissä olevien, rajallisten opettajaresurssien avulla saataisiin suuri vaikuttavuus liian vähän liikkuvien erityisen tuen tarpeessa olevien hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Tämän uuden opetussuunnitelman mukaisen toteutuksen suunnittelu on vielä kesken, eikä käytännön harjoitteluiden toteutustapa ole vielä selvillä.

Toivottavasti vuoden päästä pääsemme lukemaan reflektioita moniammatillisesta Valtti- toteutuksesta ja sen vaikuttavuudesta.

 

Lähteet:

Saari A & Skantz H 2017. Lisääntyikö liike, löytyikö harrastus? Valtti-ohjelman pilottivaiheen raportti. Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. https://www.vammaisurheilu.fi/images/tiedostot/ladattavat-tiedostot/valttiraportti2017.pdf

UKK-instituutti 2019. Tietoa terveysliikunnasta, liikunnan vaikutukset.

Valtti 2019. Valtti-ohjelma auttaa nuoria ja lapsia löytämään harrastuksen.

 

Anu Pukki, tuntiopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

Olga Wasenius, liikuntakoordinaattori
Joensuun kaupungin liikuntapalvelut

1 133 Artikkelin näyttökerrat