W-POWER -hanke tarttuu naisyrittäjyyden haasteisiin

Satu Saarinen, Heidi Vartiainen, Helena Puhakka-Tarvainen

Viime syksynä käynnistynyt W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) työskentelee pohjoisten ja arktisten alueiden naisyrittäjien hyväksi ja kannustaa heitä aloittamaan, kehittämään ja kasvattamaan omaa liiketoimintaansa. Hankkeen tavoitteena on järjestää naisyrittäjille yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia, verkostoitumistapahtumia sekä kohentaa sukupuolisensitiivistä yritysneuvontaa hankealueilla. Hankealueita ovat Pohjois-Karjalan lisäksi Suomen ja Ruotsin Lappi, Skotlanti, Irlanti ja Islanti.

Tänä keväänä hankkeessa on koostettu lähtötilanneraportti, johon on kerätty aikaisempia tutkimustuloksia naisyrittäjyyden suurimmista haasteista hankealueilla. Lisäksi on kartoitettu alueellisia yritysneuvontapalveluja sekä erityisesti sukupuolisensitiivisen palvelujen tarvetta ja määrää. Lisäksi tämän kevään aikana naisyrittäjille on kohdennettu kysely, jossa selvitettiin naisyrittäjien tämänhetkisiä koulutustarpeita ja yrittäjyyden haasteita. Näitä tuloksia hyödynnetään jatkossa koulutuksien suunnittelussa ja yritysneuvontapalveluiden parantamisessa. Koulutuksia järjestetään sekä alueellisesti että kansainvälisesti hankkeen teemaseminaarien yhteydessä.

Lähtötilanneraportin perusteella hankealueilla naisyrittäjien osuus koko työvoimasta on merkittävästi alhaisempi kuin miesyrittäjien osuus. Aikaisempien tutkimusten mukaan naiset toimivat yrittäjinä osa-aikaisesti ja pienimuotoisesti miehiä enemmän. Naisyrittäjien tyypilliset toimialat Suomessa ovat terveys- ja sosiaalipalvelut, muu palvelutoiminta, maa- ja metsätalous sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Naisyrittäjät eroavat miesyrittäjistä asenteiltaan, motivaatioiltaan ja tavoitteiltaan. Naisille yrittäjyys on useammin väliaikainen ja osa-aikainen uravaihtoehto kuin miehille, koska nainen on usein vastuussa myös perheen arjen pyörittämisestä. Naiset tavoittelevat miehiä useammin sosiaalista tai yhteisöllistä hyötyä yrittäjyydellään, ja tämä tieto saa vahvistusta myös kyselyn tuloksissa eli tarve ja halu verkostoitumiselle mainitaan usein. Tutkimuksissa tuli myös esille, että naisilla ei ole usein rohkeutta ja itseluottamusta kasvattaa liiketoimintaansa samalla tavalla kuin miehillä.

Lähtötilanneraportin mukaan naiset kokevat yritysneuvonnan ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisen yhdeksi haasteeksi yrityksen perustamis- ja kasvattamisvaiheissa. Muina haasteina raportissa mainitaan verkostoitumismahdollisuuksien vähyys sekä naisyrittäjyyteen liittyvät ennakkoluulot. Naisyrittäjyyteen heijastuvat ennakkoluulot näkyvät yritysneuvonnan palveluissa tiedostamattomina asenteina siten, että miesyrittäjää ja ylipäätään miehisiä normeja pidetään uskottavampina. Lisäksi naisyrittäjiltä puuttuu menestyneiden naisyrittäjien roolimalleja. Kyselyn tuloksissa pohjoiskarjalaiset naisyrittäjät nimesivät haasteikseen asiakkaiden löytämisen, aliarvioinnin sukupuolensa perusteella ja verkostoitumismahdollisuudet harvaan asutulla alueella.

W-POWER -hankkeen tavoitteena on vastata lähtötilanneraportista ja kyselystä esiin nousseisiin haasteisiin lisäämällä arvostusta naisyrittäjyyttä kohtaan ja räätälöimällä yritysneuvontapalveluja naisille. Hankkeen tavoitteena on tarjota naisyrittäjille sekä paikallisia että kansainvälisiä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä ylipäänsä kannustaa naisia yrittäjiksi. Tulevana syksynä hankkeessa käynnistyy koko hankealueen kattava vertaismentorointiohjelma, jossa yhdistetään sopivat ja toisiaan tukevat yrittäjämentoriparit. Ohjelma antaa mukana oleville naisyrittäjille mahdollisuuden uudenlaiseen verkostoitumiseen, liiketoiminnan sparraukseen sekä löytää uusia asiakaskontakteja ja liikekumppanuuksia. Lisäksi ohjelmassa on hyvä tilaisuus jakaa toimivia ideoita ja käytänteitä liiketoimintaan yrittäjämentoriparien välillä. Kesällä 2019 avataan myös ensimmäinen kansainvälinen haku uusille naisyrittäjyyttä tukeville liikeideoille aiemmin kehitetyn Draft-Program –konseptin mukaan.

Seuraa hankkeen etenemistä verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta (Facebook, Instagram) sekä liity kansainväliseen LinkedIn-ryhmään. W-POWER -hanke on kolmivuotinen ja rahoitettu EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktis 2014-2020 -ohjelmasta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-amk, helena.puhakka-tarvainen @ karelia.fi

 

Teksti: Satu Saarinen, Heidi Vartiainen, Helena Puhakka-Tarvainen (Karelia-ammattikorkeakoulu)
Kansikuva: CoWomen on Unsplash

1 775 Artikkelin näyttökerrat