Aineistot haltuun

Helena Puhakka-Tarvainen

Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan läpinäkyvyyden, luotettavuuden, toistettavuuden ja todennettavuuden vuoksi on pystyttävä osoittamaan, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat. Useat rahoittajatahot kuten Suomen Akatemia ja Business Finland (entinen Tekes) vaativat jo tällä hetkellä, että tutkimussuunnitelmaan sisällytetään myös aineistonhallintasuunnitelma. Rahoituksen saamisen edellytyksenä voi olla myös aineiston julkaiseminen luotettavassa avoimesti säilytyspalvelussa kuten kansallisissa tietoarkistoissa. Myös Karelia-ammattikorkeakoulussa on luotu pelisäännöt aineistojen hallinnalle ja avaamiselle osana käynnissä olevaa OKM:n rahoittamaa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hanketta. Karelia-amk on sitoutunut aineistojen hallintaan ja avaamiseen datapolitiikassaan ja asiasta on laadittu myös työohje.

Aineistojen hallinnan ja avaamisen prosessi on osa Karelian työtä avoimen tieteen ja tutkimuksen (avoin toimintakulttuuri) edistämiseksi. Tarkoituksena on ollut kuvata aineistojen hallinnan ja avaamisen prosessi Karelian TKI-hankkeissa, oppimis- ja palveluympäristöissä sekä muussa tutkimustoiminnassa. Aineistot ovat mitä tahansa dataa tai resursseja, joita syntyy tai käytetään tutkimusprosessin aikana. Kuva-, video-, ääni- tai tekstimuotoisia aineistoja syntyy erilaisista haastatteluista ja kyselyistä, selvityksistä, mittauksista ja havainnoinnista. Myös esimerkiksi biologiset näytteet voivat olla tutkimusaineistoja. Lähes kaikissa Karelian TKI-hankkeissa ja oppimis- ja palveluympäristöihin liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyy tutkimusaineistoja, lukuun ottamatta joitakin koulutuksen kehittämis- ja kansainvälistämishankkeita.

 ”Aineistojen hallinnan tärkein osa-alue on ymmärtää käsittelevänsä tutkimusaineistoa, jota täytyy hallita”

Aineistojen hallinnan tärkein osa-alue on ymmärtää käsittelevänsä tutkimusaineistoa, jota täytyy hallita tutkimuseettiset periaatteet ja henkilösuoja huomioiden. Ennen aineistojen keruuta eli tutkimuksen suunnitteluvaiheessa laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, johon kirjataan mm. aineiston laatuun, käsittelyyn, omistajuuteen, tietosuojaan sekä avaamiseen liittyviä asioita. Aineistonhallintasuunnitelma on ennen kaikkea projektipäällikön tai tutkimuksen vastuuhenkilön työkalu, joka auttaa hahmottamaan aineistojen käsittelyyn vaikuttavat tekijät sekä välttämään sudenkuopat. Tavoitteena on, että aineistonhallintasuunnitelmaa peilataan tutkimuksen edetessä ja päivitetään tarvittaessa. Tällä hetkellä ammattikorkeakouluväki keskustelee valtakunnallisesti, tulisiko aineistojen hallinnan suunnittelu sisällyttää entistä laajemmin myös osaksi opinnäytetöitä.

Ideaalitilanteessa laadukkaasti suunniteltu ja kerätty tutkimusaineisto luo lisäarvoa ammattikorkeakoulun kehittämistyölle ja yhteistyökumppaneille ja lisää siten vaikuttavuutta. Siksi aineistonhallinnan suunnittelun tavoitteena on myös avointen tutkimusaineistojen määrän lisääminen. Avoimia aineistoja löytyy kansallisista ja kansainvälisistä tietoarkistoista kuten Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n ylläpitämän ETSIN-palvelun kautta. Tavoitteena on kuitenkin lisätä avointen aineistojen määrää reilusti, jolloin relevantti matalan kynnyksen aineistojen tallennuspaikka voi löytyä myös korkeakoulun omasta data-arkistosta. Kareliassa aineistoja tallennetaan verkkolevyllä sijaitsevaan data-arkistoon ja aineistojen meta- eli kuvailutiedot julkaistaan avoimesti verkkosivuilla. Kumppanitahon kiinnostuessa Karelian avoimesta aineistosta hän voi olla yhteydessä suoraan metatiedoissa mainittuun yhteistyötahoon saadakseen aineistot käyttöönsä maksutta tai maksua vastaan. Huomionarvoista on, että avoin ei välttämättä tarkoita maksutonta, eli laadukas aineistojen hallinta ja tallennus voi toimia myös väylänä maksulliseen palvelutoimintaan. Toisinaan aineistot voivat olla myös täysin avoimesti saatavilla esimerkiksi pilvipalveluissa ja löydettävissä verkon hakukoneiden avulla. Tuolloin omien aineistojen käyttöehdot kannattaa kuitenkin kuvata lisensoimalla aineistot esimerkiksi maksuttomilla Creative Commons -lisensseillä.

Helena Puhakka-Tarvainen
projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

728 Artikkelin näyttökerrat