XR-teknologiat opetuksessa ja hankeyhteistyössä

Mikko Hyttinen

XR-teknologioiden käyttö on lisääntynyt paljon viime vuosina ja näitä sovelluksia ollaan ottamassa käyttöön laajemmin yrityksissä ja opetuksessa. Korkeakoulutuksen teknologiayhdistys Educause on listannut (2020 Horizon report, Teaching and Learning Edition) XR-teknologiat yhdeksi koulutuksen tulevaisuuden teknologioista.

Mitä XR-teknologiat ovat?

Laajennetun todellisuuden (XR, Extented Reality) teknologioilla tarkoitetaan lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality), virtuaalitodellisuuden (VR, Virtual Reality) ja yhdistetyn todellisuuden (MR, Mixed Reality) sovelluksia.

Lisätyssä todellisuudessa oikeaan todellisuuteen (RR, Real Reality) lisätään virtuaalisia elementtejä, kun virtuaalitodellisuudessa kaikki ympärillä näkyvä on tuotettu keinotekoisesti. Yhdistetty todellisuus sijoittuu näiden kahden teknologian välimaastoon, jossa virtuaalisesti tuotetut elementit voivat olla vuorovaikutuksessa todellisen maailman kanssa.

Lisätyn todellisuuden sovelluksia voidaan hyödyntää yrityksissä tuotteiden esittelyyn uudella ja vaikuttavalla tavalla. Esimerkiksi Ikea tarjoaa asiakkailleen sovelluksen (Ikea Place), joka antaa käyttäjille mahdollisuuden yrityksen tuotteiden tarkasteluun omassa huoneessa virtuaalisesti älypuhelimen avulla. Lisättyä todellisuutta hyödynnetään paljon myös peleissä. Esimerkiksi Pokemon Go -peli hyödyntää virtuaalisten hahmojen lisäämistä todelliseen ympäristöön. Virtuaalitodellisuuden käyttökohteita puolestaan ovat olleet esimerkiksi erilaisten tilojen mallintaminen ja esittäminen virtuaalisesti.

XR-teknologiat oppimisessa ja opetuksessa

XR-teknologioita voidaan hyödyntää myös oppimisessa ja opetuksessa. XR-teknologiat tarjoavat mahdollisuuden opiskelijoiden sitouttamiseen opetukseen mahdollistamalla syvempiä ja aidompia oppimiskokemuksia. Teknologioiden käyttö monipuolistaa oppimisympäristöjä sekä edistää mielekästä oppimista luomalla todellisemman käsityksen oppimisilmiöistä.

XR-teknologioilla varustetun oppimisympäristön on tarkoitus sitouttaa oppija vaikuttavaan ja kontekstiorientoituneeseen oppimiskokemukseen. Teknologiset ratkaisut voivat auttaa opiskelijoita ymmärtämään ja reflektoimaan omaa oppimistaan paremmin. Lisäksi opiskelumotivaatio voi parantua, jos oppilaille tarjotaan erilaisia ja mielekkäitä oppimiskokemuksia. Uudenlaisien pedagogisten mallien ja ratkaisujen hyödyntäminen opetuksessa mahdollistuu. Lisäksi XR-teknologioiden integrointi oppimisympäristöön on tehokas tapa laajentaa perinteisiä pedagogisia ratkaisuja.

XR-teknologioita on hyödynnetty myös Karelia-ammattikorkeakoulun opetuksessa. AR-teknologiaa on käytetty muun muassa opiskelijoiden ja yritysten välisissä projekteissa esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. VR-teknologiaa on puolestaan hyödynnetty opeteltavien asioiden mallintamisessa ja virtualisoinnissa.

XR-teknologiat opiskelussa ja hankeyhteistyössä

AR- ja VR-teknologioiden hyödyntämistä yritysten markkinoinnissa kehitetään Karelia-ammattikorkeakoulussa muun muassa Digi2Market-hankkeessa. Hankkeessa tavoitteena on tarinallistaa yrityksen markkinointia sekä käyttää tarinan kerrontaan AR- ja VR-teknologioita. Teknologioiden avulla tarinan kerrontaan saadaan luotua vaikuttavampia (immersiivisiä) kokemuksia. Näillä kokemuksilla voidaan vaikuttaa asiakkaan tunteisiin ja välittää haluttu viesti tehokkaasti. Vaikuttavat kokemukset jäävät helposti asiakkaiden mieleen ja tätä voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi yrityksen brändin rakentamisessa.

Digi2Market-hankkeessa yritysten digitaalisen markkinoinnin kehittämistä tehdään yhdessä Karelian liiketalouden ja median opiskelijaryhmien kanssa. Hankkeeseen liittyviä kehittämistehtäviä integroidaan opintojaksoille ja opiskelijat pääsevät toteuttamaan todellisia ja työelämäläheisiä tehtäviä moniammatillisissa tiimeissä. Kehittämistehtävissä opiskelijat tutustuvat uusiin teknologioihin, sekä oppivat kuinka hyödyntää niitä tehokkaasti yrityksen markkinoinnissa. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön ja kokeneet työelämälähtöiset tehtävät mielekkääksi tavaksi oppia asioita.

Teksti:  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva: JESHOOTS.COM / Unsplash

2 370 Artikkelin näyttökerrat