Koronan vaikutuksia Voimalassa

Anu Villa

Tässä artikkelissa kuvataan oppimis- ja palveluympäristö Voimalan toimintaa ja poikkeuksellisen kevään 2020 aikana opiskelijan näkökulmasta.

Voimala on Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö, jonka tavoite on toimia hyvinvoinnin hyväksi. Voimalan vahvuus on erityisesti moniammatillisuus, joka syntyy eri alojen opiskelijoiden tiimityöstä. Tiimeissä opiskelijat työskentelevät projektien parissa. Yleensä jokaisella projektilla on yhteistyökumppani, jonka kanssa pyritään kehittämään hyvinvointia ja terveyttä tukevia toimintoja. Voimala tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden vertaisoppimiseen sekä kokemusten jakamiseen tiimeissä. Opiskelijan näkökulmasta mahdollisuudet ovat rajattomat oppimiselle. Ammatillisen osaamisen lisäksi voi oppia tärkeitä työyhteisö- ja työelämätaitoja.

Kevään 2020 koronatilanteen vaikutukset näkyivät myös Voimalan arjessa. Monet yhteistyökumppaneista supistivat tai keskeyttivät toimintansa. Viranomaisten toimesta erityisesti riskiryhmät sekä yli 70-vuotiaat saivat tärkeän ohjeistuksen pysytellä kotona välttäen fyysisiä kontakteja muihin ihmisiin. Voimalan suurin asiakasryhmä on koostunut juuri edellä mainituista asiakkaista. Lisäksi Karelian kampusten ovet sulkeutuivat ja opetus sekä muu toiminta siirtyi verkkoon. Voimalan tilat siis eivät olleet enää auki opiskelijoille ja asiakkaille. Voimalassa pyrittiin kuitenkin aktiivisesti kehittämään palveluja etämuotoon niin, että toiminta pystyi jatkumaan ja saavuttanut asiakkaita vaihtoehtoisin keinoin.

Kevään 2020 projekteja

Voimalassa aikaisemmin toimineista ryhmistä osa jatkui verkon välityksellä. Opiskelijat työskentelivät lisäksi muun muassa suunnitellen ja ohjaten jumppia Radio Rexissä, tehden Semppi-pisteen materiaaleja Nepenmäen koululle, ohjaten tuokioita Näre ry:n jäsenille, osallistuen ALISA-projektin kesäpäivän toteutukseen ja suunnitteluun sekä Aarresaari-projektiin. Aarresaari-projektissa toteutimme perheille videoita, joissa oli erilaisia oppimiseen liittyviä tehtäviä. Teemana olivat aarresaari ja merirosvot. Videot on julkaistu Joensuun seudun erilaiset oppijat ry:n Youtube-kanavalla. Radio Rexille teimme eri aiheisia äänitteitä, jotka suunnattiin erityisesti ikääntyville henkilöille. Keväällä ohjauksien aiheina olivat muun muassa alaraajojen lihasvoima, tasapaino ja sydän-, hengitys- ja verenkiertoelimistön harjoittaminen.

Pohdintoja oppimisen näkökulmasta

Opiskelijan näkökulmasta poikkeustila vaikutti harjoittelun suorittamiseen Voimalassa. Projekteja oli vähemmän kuin tilanteessa, jossa eläisimme normaalia arkea. Asiakaskontakteja ei juurikaan ollut, mutta Voimalassa työskenneltiin sen eteen, että toiminta pystyi osin jatkumaan ja harjoitteluja oli mahdollista tehdä. Kaikki opiskelijat ja opettajat työskentelevät etänä, joten Voimalankin projektien suunnittelu ryhmissä on edennyt etänä Collaboraten tai Teamsin välityksellä. Asiakkaiden ohjaus oli haasteellisempaa teknologian välityksellä. Käytimme diaesityksiä suullisen esityksen tueksi. Myös teknologiaan liittyviä haasteita koettiin ikääntyvien asiakkaiden kohdalla. Ryhmään osallistuminen ei onnistunut internet-yhteyden puuttumisen tähden ja kommunikointia vaikeuttivat osaamattomuus käyttää ohjelmia ja laitteita. Pohdittavina olivat myös tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvät asiat. Karelian kampusten ollessa kiinni vaikeuksia lisäsivät muun muassa tulostimen ja liikuntavälineiden saaminen käyttöön.

Suorien asiakaskontaktien vähyys vaikutti osaltaan oppimiseen, mutta tilanteeseen oli kuitenkin sopeuduttava.  Poikkeustilanteesta huolimatta koen oppineeni Voimalassa harjoittelussa ollessani monenlaista. Opin, kuinka hyödyntää ryhmätyöskentelyssä ja etäohjauksessa esimerkiksi Collaboratea ja Moodlea sekä sähköisiä työkaluja. Etäohjaukseen liittyvä ohjauskokemus on varmasti taito, josta tulevaisuuden työelämässä on hyötyä. Jatkossa aion myös ehdottomasti käyttää Teamsia etäyhteystilanteissa kommunikaation välineenä. Olen itse ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Radio Rexille ohjauksia ikäihmisille. Tämä projekti opetti erityisesti selkeästä suullisesta ohjaamisesta. Sain myös kokemuksia moniammatillisessa tiimissä työskentelystä sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden kanssa. Henkilökohtaisesti pidin etäpalavereista ja ryhmien suunnittelusta etänä, mutta en se toivo kuitenkaan kokonaan korvaavan konkreettista yhteissuunnittelua.

 

Teksti: Anu Villa, fysioterapeutti, harjoittelussa Voimalassa keväällä 2020

 

799 Artikkelin näyttökerrat