UpTech –  tekniikan alan tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen

Jarno Mertanen, Anniina Kontiokorpi, Marko Tiainen

Opetusministeriön tavoitteena on, että vuonna 2030 50 prosentilla nuorista on korkeakoulututkinto. Lisäksi teknologia-alalle tarvitaan lisää korkeakoulututkinnon suorittaneita osaajia. Tekniikan alojen opiskelijoiden ja työntekijöiden sukupuolijakaumaa halutaan laajentaa. Tekniikan korkeakoulutuksen heikko vetovoima on kansallinen ongelma. Erityisesti Itä-Suomen alueella DI-koulutetun työvoiman saatavuus rajoittaa jo nyt yritysten kasvumahdollisuuksia ja osaajista on pula.

Kesällä 2020 käynnistyneessä UpTech – tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hankkeessa keskitytään työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen.  Hankkeen kautta pyritään vastaamaan eri oppilaitosten ja yritysten tekniikan alan koulutus- ja työvoimatarpeisiin toteuttamalla tekniikan koulutusta verkostomaisella tavalla ja yhteistyössä eri oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Hankkeen vetovastuussa ja hallinnoijana on Savonia-amk ja toteutuksessa ovat mukana Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto.  Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella, jonka kautta saadaan vipuvoimaa EU:lta tekniikan alan houkuttelevuuden kasvattamiseksi ja yritysten työvoimatarpeisiin vastaamiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat itäsuomalaiset teknologiayritykset, yritysten esimiehet ja työntekijät, korkeakoulut, muut koulutusasteet, tekniikan alan opiskelijat, oppilaitosten opinto-ohjaajat ja muut ohjauksen asiantuntijat.  Hankkeen kestää kesäkuuhun 2023 saakka.

Hankkeen kautta pyritään kasvattamaan tekniikan alan houkuttelevuutta sekä saamaan lisää korkeakoulutettua tekniikan alan työvoimaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille. Hankkeessa etsitään myös toimia, joiden kautta edistetään DI-kouluttautuneiden palaamista maakuntiin. Hankkeessa käynnistetään MyTech-kerhotoiminta Joensuussa, jonka kautta tekniikan alan tietoisuutta viedään erityisesti nuorille.

Karelian työpanos hankkeessa keskittyy erityisesti tekniikan alan jatkuvan oppimisen moduulien suunnitteluun ja pilotointiin. Aiemmin toteutetun taustaselvityksen perusteella lisää osaamista tarvitaan erityisesti seuraaville aihealueille:

  1. Robotiikka ja älykäs automaatio
  2. ICT, digitalisaatio ja ohjelmointi
  3. Markkinointi, myynti ja asiakkuuksien hallinta
  4. Johtaminen ja esimiestyö
  5. Toiminnan/tuotannon tehostaminen ja laadunhallinta
  6. Ilmastonmuutoksen torjunta.

Hankkeessa suunnitellaan myös alueellinen oppimispolku tekniikan ylempään korkeakoulututkintoon alemman korkeakoulututkinnontutkinnon suorittaneille. Tässä työssä keskeisessä roolissa ovat Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto, jotka toteuttavat DI-muuntokoulutuksen automaatioon keskittyen. Toteutuksessa mukana ovat myös Karelia ja Savonia niin markkinoinnin kuin mahdollisten sivuaineopintojen toteuttamisen osalta. Hankkeen kautta toteutetaan myös FiTech-yhteistyötä DI-muuntokoulutuksen ja täydennyskoulutusten näkökulmasta. Lisäksi Karelia toteuttaa hankkeessa kansainvälisen vetovoimapilotin verkko-opintokokonaisuutena, jota markkinoidaan valitulle kohdealueelle. Tavoitteena on vetovoimapilotin kautta saada lisää kansainvälisiä opiskelijoita ja osaajia maakuntaan.

Kuva: Markkinointitoimisto Tovari.

 

Karelian asiantuntijat hankkeessa

Karelian opettajista hankkeessa mukana ovat Jarno Mertanen, Anniina Kontiokorpi ja Marko Tiainen. Jarno Mertanen toimii hankkeessa Karelian osaprojektipäällikkönä.

Jarno Mertanen toimii konetekniikan lehtorina. Työhistoriaa hänelle on kertynyt niin teollisuuden puolelta erilaisissa suunnittelu-, tuotannonkehitys- ja projektitehtävissä, kuin myös Kareliassa opettajana, kouluttajana, palvelutoiminnassa ja projekteissa.

Anniina Kontiokorpi on ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Hän on myös suorittanut Insinööri (AMK) -tutkinnon. Ennen Karelialle siirtymistään hän on työskennellyt pääasiassa julkisella sektorilla ilmasto- ja energia-asioiden parissa sekä elinkeinojen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Kansainvälisyyttä toimintaan on tuonut osallistuminen Euroopan Komission Älykkään erikoistumisen kumppanuuksien toimintaan erityisesti fotoniikan ja energian osalta. Lisäksi Anniina on toiminut aktiivisesti Tekniikan akateemiset TEK ry:n toiminnassa jo useita vuosia, joten tekniikan alan houkuttelevuuden lisääminen on tuttua siitäkin näkökulmasta.

Marko Tiainen on konetekniikan opettaja ja aloitti työt Kareliassa elokuussa 2020. Marko opettaa mm. hitsaustekniikan- ja koneenrakentamisen suunnitteluun liittyviä asioita. Työtehtäviin kuuluu opettamisen lisäksi tekniikan alan hankkeiden asiantuntijatehtävät. Markolla on pitkä työkokemus pohjoiskarjalaisissa metalliteollisuuden yrityksistä sekä suunnittelu- että johtotehtävistä. Hän haluaa jakaa työelämässä kerättyä kokemusta ja verkostoja nyt opiskelijoille.

 

Teksti:
Jarno Mertanen, Anniina Kontiokorpi, Marko Tiainen
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 029 Artikkelin näyttökerrat