RETU-hankkeessa luotiin mittari opiskelijoiden haasteiden tunnistamiseen

Päivi Laakkonen

Resilienssi ja tulevaisuususko RETU-hanke oli Laurea-ammattikorkeakoulun hallinnoima, valtakunnallinen usean toisen- ja korkea-asteen oppilaitoksen yhteishanke. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke toteutettiin 2018-2020. RETU-hankkeessa kehitettiin palveluja, jotka tukevat opiskelijoiden oikea-aikaisen ja tarvittavan tuen saamista. Hankkeessa mm. rakennettiin digitaalinen palvelutarpeenarviointi väline, CREAR-mittari.

CREAR-mittari on apuväline opintojen etenemisen turvaamiseen

Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky ovat keskeisessä asemassa opintojen sujuvan etenemisen turvaamisessa. Viime vuosina ovat kuitenkin lisääntyneet opiskelijoiden elämänhallinnan haasteet sekä tarve saada niihin apua ja tukea (ks. RETU-hanke). Tähän haasteeseen tartuttiin RETU-hankkeessa, jossa rakennettiin ja testattiin digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, CREAR-mittari. Lyhenne CREAR tulee sanoista Career, Resilience, Education, Agency and Readiness. CREAR-mittari auttaa tunnistamaan varhaisessa vaiheessa hyvinvointiin ja opintojen etenemiseen vaikuttavia haasteita eri elämän osa-alueilla:

  • Opiskelukyky ja -taidot
  • Urasuunnittelutaidot
  • Työllistymistaidot
  • Hyvinvointi ja toimintakyky
  • Toimijuus

Crear-mittarin käytön keskeisenä tavoitteena on varhaisen ja oikein kohdennetun tuen löytyminen opiskelijalle, jotta hänen hyvinvointinsa lisääntyisi ja opinnot etenisivät suunnitelmallisesti tutkintoon asti.

CREAR-mittari on digitaalinen palveluntarpeen arviointiväline, joka toimii verkossa sekä tietokoneella, että mobiililaitteilla. Mittarin voi tehdä osoitteessa https://retumittari.fi/ anonyymisti ja tuloksena saa jokaiselta osa-alueelta yhteenvedon, jossa tuodaan myös esille hyödyllisiä apua tarjoavia tahoja. CREAR-mittarin tuloksen voi lähettää itselleen sähköisesti sähköpostiin tai jakaa omalle ohjaavalle taholleen keskustelun tueksi.

CREAR-mittarin osa-alueet: Hyvinvointi ja toimintakyky, toimijuus, opiskelukyky- ja taidot, urasuunnittelutaidot, työllistymistaidot

CREAR-mittarin osa-alueet.

Karelia-ammattikorkeakoulussa RETU-hanketta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Riverian toimijoiden kanssa. Varsinainen CREAR-mittarin pilotointi toteutettiin Riverian opiskeluryhmille, mutta CREAR-mittaria käytettiin ja jalkautettiin myös Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hankkeen aikana mittaria esiteltiin ja käyttöä koulutettiin koulun omille toimijoille sekä korkeakoulun ulkopuolisille verkostoille.

CREAR-mittarin käyttöä käynnisteltiin opiskelijoiden ohjaustapaamisissa mm. opiskelijoiden kehityskeskusteluissa ja opintokuraattorin vastaanotolla. Erityiseen tulikokeeseen mittarin käyttö ja hyödyllisyys tulivat koronakeväänä, jolloin opiskelijoiden opiskelukykyä ja itseohjautuvuutta kysyttiin etäopinnoista suoriutumiseen. CREAR-mittari näytti paikkansa verkossa tapahtuvan ohjauksen tukena sekä opiskelijoiden itsearviointi välineenä. Erityisesti mittari toimii hyödyllisenä puheeksiottamisen välineenä ohjaussuhteen alkuvaiheessa tai havaittaessa muutosta opiskelijan hyvinvoinnissa. CREAR-mittari on hyödyllinen myös opiskelijan omaehtoisessa oman hyvinvoinnin arvioinnissa, josta yhteenvedon voi halutessaan jakaa omille ohjaustoimijoillensa.

CREAR-mittari tuli jäädäkseen

Hankkeiden tavoitteena on tuottaa jotakin pysyvää, jotakin, joka jää elämään hankkeen päättymisen jälkeen. RETU-hankkeesta tämä tulee olemaan CREAR-mittari osana opiskelijan hyvinvoinnin tukemista.

Käytännön ohjaustyössä CREAR-mittarin toimivuus tulee erityisesti esille, kun selvitellään kokonaisvaltaisesti opiskelijan opiskelukykyä ja sitä uhkaavia tekijöitä. Mittari tuo esille mahdolliset haasteet ja antaa opiskelijalle vinkkejä, miten ja mistä niihin saa apua.

Karelia-ammattikorkeakoulussa mittarin käyttöä tullaan tehostamaan ja jatkamaan myös osana opiskelijoiden ammatillinen kasvu opintokokonaisuutta ja erityisesti kehityskeskusteluissa.

Lisätietoja CREAR-mittarista ja sen käytöstä Karelia-ammattikorkeakoulussa antaa opintokuraattori Päivi Laakkonen.

 

Teksti: Päivi Laakkonen, opintokuraattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva: Scott Webb / Unsplash

893 Artikkelin näyttökerrat