Ikäystävällisyyskyselyn alustavat tulokset: ”Ikäystävällisyys on kokonaisvaltaista ajattelua”

Terhi Myller

Karelian henkilöstön ikäystävällisyyskyselyn alustavissa tuloksissa tulevat esille muun muassa ihmisten asenteisiin ja erilaisiin perinteisiin rakenteisiin liitettävät ikäystävällisyyttä estävät näkökulmat. Myös esimerkiksi digitaalisuuden kehittymisen erilaiset ulottuvuudet ikääntymisen huomioimisessa nousevat esille vastauksissa. Toisaalta esimerkiksi ikäystävällisyyden huomioiminen laajasti eri tasoilla; yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntataso, tuodaan esille ikäystävällisyyttä edistävänä tekijänä. Tarkempaa kriittistä analyysia tuloksista tullaan julkaisemaan eri foorumeilla, joten seuraa uutisointia!

Osana Karelian strategiaa (Karelian strategia 2020-2030) toimeenpanevaa KAFS-projektia (Karelia Centre for Age-Friendly Society) ja EAFS-hanketta KAFS-työryhmä kartoitti maaliskuussa 2021 Karelian henkilöstön ikäystävällisyyteen liittyvän osaamisen kehittämistarpeita Webropol-kyselylläKyselyyn vastasi yhteensä 55 henkilöä. Vastausprosentti oli 18,2% ja sitä voidaan pitää hyvänä. Lisäksi avoimissa vastauksissa kuvattiin laajasti ja moniulotteisesti erilaisia ikäystävällisyyteen liittyviä näkökulmia. Suurin osa kyselyyn vastanneista, 60,4 %, ilmoitti työskentelevänsä opetustehtävissä, 23,6 % vastaajista TKI-tehtävien parissa ja 16,4 % vastaajista hallinto- ja tukipalveluissa.  Vastausten perusteella kyselyyn osallistui henkilöitä eri koulutusvastuista ja Wärtsilä- sekä Tikkarinne- kampuksilta. Kiitos vastanneille tärkeään asiaan osallistumisesta!

KAFS-tasoprojektin tavoitteena on rakentaa Kareliaan ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen erikoistuva osaamisyhteisö Karelia Centre for Age-friendly Society, ja juurruttaa monialaiset ikäystävällisyyttä edistävät osaamisyhteisöt ja monitoimijainen verkostotyö osaksi Karelian koulutus- ja TKI -toimintaa. Kyselyyn vastanneista useimmat (62 % vastaajista) ilmaisivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan ikäystävällisyyttä edistävän osaamisyhteisön rakentamisesta Kareliassa. Toisaalta 35 % vastaajista ei vielä osannut sanoa, onko kiinnostunut asiasta ja 7 % vastanneista ilmoitti, ettei ole kiinnostunut lainkaan.

Vaikka tulosten analyysi on vielä kesken ja tarkemmat tulokset julkaistaan syksyllä 2021 ja keväällä 2022, niin yleisiä kyselyssä esille nousseita asioita voidaan jo julkistaa. Selvitimme kyselyssä asiakaslähtöisten palvelujen ja ratkaisujen, ikäystävällisten elinympäristöjen, ikäystävällisen työelämän sekä muistiystävällisen yhteiskunnan (kuvio 1) näkökulmista henkilöstön osaamiseen, intresseihin ja kehittämistarpeisiin liittyviä näkemyksiä.  Esimerkiksi ikäystävällisyyteen liittyvät kiinnostukset kohteet jakaantuivat vastaajien kesken selkeästi. Eniten kiinnostusta vastaajissa herätti ikäystävällinen työelämä (59 % vastaajista), kolmanneksi ja eniten ikäystävälliset elinympäristöt (52 % vastaajista) ja asiakaslähtöiset palvelut ja ratkaisut (44 % vastaajista). Viimeisimpänä ja vähäisimmän kiinnostuksen kohteena ilmaistiin muistiystävällinen yhteiskunta, jonka koki kiinnostavaksi  vain 17 % vastanneista. Tämä on erityisen tärkeä huomio ikäystävällisten ratkaisujen edelleen kehittämisessä.

Kuvio 1. Karelia Centre for Age-friendly Society -osaamisyhteisön kehittäminen.

Alustavissa tuloksissa oman ikäystävällisyyden osaamisen arvioinnissa vastaajat arvioivat osaamisensa keskimäärin vähäiseksi tai että osaamista on jonkin verran. Eri painopisteisiin liittyen eniten osaamista ilmoitettiin teemoissa: käyttäjälähtöiset teknologiset ja digitaaliset ratkaisut (asiakaslähtöiset palvelut ja ratkaisut), esteettömyys ja saavutettavuus (ikäystävälliset elinympäristöt) sekä asenteet ja kohtaaminen (muistiystävällinen yhteiskunta), joissa osaamista arvioitiin olevan jonkin verran (3 asteikolla 1= ei lainkaan – 5= erittäin paljon). Muihin painospisteiden osa-alueisiin liittyvää osaamista arvioitiin olevan keskimäärin vähemmän. Vähiten osaamista koettiin olevan ikäystävällinen maaseutu-, (ikäystävälliset elinympäristöt) muistiterveys- (muistiystävällinen yhteiskunta) ja kotiin ja kotoa pois (ikäystävälliset elinympäristöt) -teemoissa, joissa osaamista ilmoitettiin olevan keskimäärin vähän (2,1 asteikolla 1= ei lainkaan – 5= erittäin paljon).

Kirjoittaja:
Terhi Myller, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: silviarita / Pixabay

788 Artikkelin näyttökerrat