Vartu 2.0 – Holistisen ohjauksen malli

Päivi Laakkonen & Joni Ranta

Opiskelijoiden elämänhallinnan taidot sekä itseohjautuvuuden vahvistaminen (erityisesti COVID-19 -pandemian myötä) vaativat opiskelijan rinnalla kulkemista erityisesti opintojen alkuvaiheessa.  Opiskelijoiden elämänhallintaa vaikeuttavat opiskelijan opiskeluajan riittämättömyys, vakiintuneiden toimintamallien puute opiskelussa, käytössä olevat irralliset tietojärjestelmät ja ulkopuolisten tukipalveluiden riittämättömyys. Joskus opiskelijan haasteet pääsevät kasvamaan ja inhimillinen kärsimys lisääntyy, jolloin selviytyminen arjessa nousee kynnyskysymykseksi. Avun saamisen pitkittyminen, haasteiden havaitsemisen viive sekä opintojen etenemisen esteiden huomiotta jääminen näkyvät syrjäytymisenä, opintojen pitkittymisenä sekä opintojen loppuun saattamisen vaikeutena. Tällaisen opiskelijan kiinnittyminen uudelleen opintoihin voi osoittautua ylivoimaiseksi, jolloin hän joutuu monesti harkitsemaan jopa opintojensa lopettamista. Opiskelijoiden tukemisessa tulee siirtyä korjaavasta yksilöohjauksesta enemmän ennakoivaan ja ylläpitävään tuettuun ryhmätoimintaan, jossa opiskelija saa paitsi vertaistukea tilanteeseensa, myös jatkuvaluontoista ja tavoitteellista ohjausta. Tämän rinnalle tulee kehittää opintosuorituksia seuraavia analytiikkatyökaluja ohjauksen tueksi.

Yhteisöllisyydestä rotia opintoihin

Holistinen Vartu 2.0 -hanke keskittyy opiskelijoiden ohjauksessa ja tukemisessa aiempaa enemmän ennakoivaan ja ylläpitävään tuettuun ryhmätoimintaan, jossa opiskelija saa vertaistukea tilanteeseensa sekä jatkuvaluonteista ja tavoitteellista ohjausta. Ohjauksen tarpeeseen reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (VARTU) monialaisella yhteistyöllä (mm. opinto-ohjaaja, opintokuraattori, opiskeluterveydenhuolto ja oppilaitoksen ulkopuoliset toimijat). Holistinen Vartu 2.0 -malli tukee opiskelijaa kokonaisvaltaisella työotteella huomioiden opiskelijoiden eri elämäntilanteet ja henkilökohtaiset voimavarat. Erityisesti seuraavat teemat nousevat toiminnan keskiöön:

  • Kokonaisvaltainen tuki, vertaistuki ja verkostotyöskentely
  • Ohjauksen ja tuen oikea-aikaisuus sekä huoleen vastaaminen
  • Itseohjautuvuuden herääminen ja sen tukeminen

 

Analytiikka seuloo dataa osana ohjaustyötä

Tämän rinnalle kehitetään opintosuorituksia seuraavia analytiikkatyökaluja ohjauksen tueksi. Tavoitteena on analytiikkatyökalujen luonteva käyttö osana arjen ohjaustyötä ja opiskelijan omaa etenemisensä seurantaa. Pilotointivaiheessa käynnistetään analytiikan kehitystyö sekä sen laajempi soveltaminen ohjaustyössä. Analytiikan tärkeimmät tehtävät ovat a) löytää potentiaaliset ryhmäläiset perustuen opintosuoritusten määrään ja laatuun sekä b) tukea ohjauksessa toimivien työtä ryhmäläisten tukemisessa.

Tavoitteena hyvinvoiva opiskelija

Toimintaa voidaan pitää onnistuneena, kun opiskelija saadaan Vartu 2.0 -toimintaan varhaisessa vaiheessa, hän saa tarvitsemansa tuen ”yhden luukun periaatteella” ja lopulta pääsee kiinni opintoihin sekä kykenee asettamaan tulevaisuuden tavoitteita ja on voimaantunut työskentelemään niiden eteen. Opintojen loppuvaiheessa uraohjaus tarjoaa ohjausta opintojen jälkeiseen elämään siirtymiseen.

Vartu 2.0 pähkinänkuoressa

Vartu 2.0 on William ja Ester Otsakorven säätiön rahoittama hanke, joka kestää 31.5.2022 saakka. Hanke on osa Karelia 2030 strategian tavoitteita sekä Karelia TASO 2021-2022 tavoitteita: a) Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö, opintojen sujuva eteneminen, loppuun saattaminen ja työelämään siirtyminen sekä b) Opiskeluhyvinvointipalveluja kehittäminen yhteistyössä YTHS:n ja opiskelijakunta POKAn kanssa.

Hanke hyödyntää opiskelijakunta POKA:n OOTA-hankkeessa syntyneitä kokemuksia ja tekee tiivistä yhteistyötä pilotointivaiheessa POKAn NYT-hankkeen kanssa. Vartu 2.0 toimii sateenvarjona eri ohjauspalvelujen, hyvinvointityön ja ohjatun/tehostetun työn tuelle ja kokoaa nämä kaikki nykyisellään melko irralliset palvelut yhteen.

Projektipäällikkönä hankkeessa toimii opintokuraattori Päivi Laakkonen ja vastuuopettajana opinto-ohjaaja Joni Ranta.

 

Teksti: Päivi Laakkonen, opintokuraattori & Joni Ranta, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

 

 

Etusivun kuva:Andres Ayrton palvelusta Pexels

969 Artikkelin näyttökerrat