Koodariksi Kareliasta!

Petri Laitinen

Karelian koodarikoulutuksen hakuaika on alkanut ja päättyy 8.8.2021. Koulutus soveltuu eri alojen ammattilaisille, kuten insinööreille, tradenomeille ja opettajille. Koodarikoulutuksen opetussuunnitelma tarjoaa viisi näkökulmaa ohjelmistotekniikkaan:

  • web-ohjelmointi,
  • mobiiliohjelmointi,
  • web-apien suunnittelu ja toteutus,
  • tietovarastointi,
  • ohjelmistotuotanto ja devops.

Ohjelmistoteknisten ratkaisujen hankkimisessa, rakentamisessa ja ylläpitämisessä tarvitaan web-ohjelmointiin, web-apeihin ja tietovarastointiin liittyvää ohjelmistoteknistä osaamista. Karelian koodarikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat hyvän käyttäjäkokemuksen tarjoavien sähköisten palvelujen toteutukseen ja ylläpitoon eri näkökulmista. Opintojaksoilla pyritään kehittämään tietojärjestelmien eri osa-alueita yhdistelevää ajattelua Full Stack -lähestymistavan hengen mukaisesti.

Web-apeja on hyödynnetty ohjelmistoalalla jo yli kaksikymmentä vuotta. Kuitenkin vasta viime vuosina on alettu ymmärtämään laajemmin apien arvo liiketoiminnassa, liiketoimintamallien kehittämisessä ja johtamisessa. Nykyään puhutaankin jo api-ensin -toimintatavasta. Tämä kehitys koskettaa myös julkisia toimijoita, sillä viime vuonna voimaan tullut tiedonhallintalaki määrää julkista tehtävää suorittavia organisaatioita rakentamaan vuoden 2023 loppuun mennessä rajapinnat, joilla tiedot saadaan liikkumaan eri viranomaisten välillä ja joiden avulla mahdollistetaan viranomaisrajat ylittävä palveluautomaatio.

Koodarikoulutus toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyöprojektina, ja opiskelija voi suorittaa yhteistyön piirissä olevia opintojaksoja muista yhteistyökorkeakouluista. Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat

– täydentää ja syventää ohjelmistoteknistä ammatillista osaamistasi web-ohjelmointiin, mobiiliohjelmointiin, ohjelmointirajapintoihin ja tietovarastointiin liittyvillä taidoilla, sekä

– oppia hahmottamaan johtamisen muutostarpeita digitaalisessa ja vuorovaikutteisessa liiketoimintadataa ja ohjelmointirajapintoja hyödyntävässä liiketoimintaympäristössä.

Koulutuksen laajuus on opiskelijan henkilökohtaisista valinnoista riippuen vähintään 30 opintopistettä ja enintään 60 opintopistettä. Monet tieto- ja viestintätekniikan alan yritykset pyrkivät kehittämään henkilöstön monimuotoisuutta – alalle tarvitaan taustoiltaan erilaisia osaajia.

Karelia-koodarikoulutuksen opinnot sisältyvät järjestävien korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, joten opiskelija voi hyödyntää saavuttamansa opintopisteet myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Koulutus aloitetaan syyskuussa 2021 ja se päättyy toukokuussa 2022. Lisätietoja koulutuksesta ja hakukäytännöistä löytyy sivulta https://www.karelia.fi/smartict/.

 

Teksti: Petri Laitinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Etusivun kuva:  ThisIsEngineering palvelusta Pexels

834 Artikkelin näyttökerrat