Tunneälystä teknologiaan ja eutanasiasta esteettiseen kirurgiaan

Tuulia Sunikka & Kaisa Hiltunen

Kansallinen hoitotieteen konferenssi HTTS 2016: Hoitotiede – Vahva ja Vapaa järjestettiin Turussa 28.-29.9.2016. Konferenssin teema ’Hoitotiede – vapaa ja vahva’ kuvastaa konferenssin aihealueiden monipuolisuutta. Konferenssissa oli 103 suullista esitystä ja 167 posteriesitystä. Hoitotieteellisten tutkimusten lisäksi esillä oli myös kehittämishankkeita ja hyvien käytänteiden esittelyjä. Karelia-ammattikorkeakoulusta oli mukana kaksi posteriesitystä: eHake-e-ohjauksen eri muodot moniammatillisen yhteistyön vahvistajana sekä englanninkielinen Healthcare Professionals as Innovators – Draft program as an example.

Healthcare Professionals as Innovators – Draft program as an example -posteri.

Healthcare Professionals as Innovators – Draft program as an example -posteri. (Klikkaa suuremmaksi)

Sekä suullisissa että posteriesityksissä korostuivat hoitotyön kehittyminen ja erityisesti mielenterveystyön merkitys tämän päivän yhteiskunnassa. Vaikka kyseessä on vielä nuorekas 30-vuotias tieteenala, se on silti löytänyt paikkansa tiedeyhteisössä ja tekee merkittävää tutkimustyötä hoitotyön alueella. Järjestävän Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen nosti puheessaan esille sote-uudistuksen ja pohti osaamisen merkitystä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tärkeyttä. Tämä ei kuitenkaan noussut merkittävästi esille konferenssin varsinaisissa esityksissä vaan niissä korostui tietyn spesifin alueen substanssin kehittäminen. Tässä valossa Karelian posterit olivat positiivisen erilaisia. Postereissa esitellyt uudenlaiset toimintatavat herättivät mielenkiintoa ja katsoimme niiden kautta selvästi tulevaisuuteen. eHake posteri osallistui myös posterikävelyyn, jossa teemaa esiteltiin isommalle kuulijajoukolle. Draft-ohjelmaa esittelevä posteri oli ainoa, jossa terveysajatteluun ja teknologiaan yhdistyy kaupallisuuden ja yrittäjyyden näkökulmat.

eHake-e-ohjauksen eri muodot moniammatillisen yhteistyön vahvistajana -posteri.

eHake-e-ohjauksen eri muodot moniammatillisen yhteistyön vahvistajana -posteri. (Klikkaa suuremmaksi)

Laaja kirjo hoitotieteen teemoja

Konferenssin teemoissa korostuivat eettiset näkökulmat, käytännön hoitotyön kehittämisen välineet, kuten potilaan luovutusprosessi ensihoidosta päivystykseen, kipumittarit tai hoidon muistilistat, tunneäly, teknologiset ratkaisut sekä asiakastyössä että terveydenhuollon koulutuksessa. Myös terveyden edistäminen, erityisesti lasten ja nuorten osalta näyttäytyi monissa esityksissä. Lisäksi useat teemat liittyivät hoitotyön asiantuntijoiden koulutuksen osa-alueisiin. Konferenssissa esiteltiin myös uudempia tutkimusalueita, kuten esimerkiksi sateenkaariperheitä, adoptiota, eutanasiaa, esteettistä kirurgiaa sekä innovatiivisia hoitotyön kentälle soveltuvia pelejä. Monessa teemassa näyttäytyi asiakkaan osallisuus ja käyttäjälähtöisyys.

Tutkimustieto kehittämistyön tueksi

Implementaatio eli tutkimustiedon käyttöönotto korostui konferenssin toisena päivänä, erityisesti sen haasteet. Tutkimustuloksia ei hyödynnetä siinä määrin kuin pitäisi, se heikentää asioiden kehittämistä. Eri tutkimuskentällä toimivien tahojen yhteistyö on vähäistä ja haluammekin herätellä kysymyksiä siitä, mikä on ammattikorkeakoulun rooli kliinisen hoitotyön ja tutkimuskentän välissä. Näemme ammattikorkeakoulun toimivan viestin viejänä molempiin suuntiin. Tätä edesauttaa luontevat yhteistyösuhteet ja toimivat verkostot. Iloksemme huomasimme, että konferenssissa oli mukana myös muutamia esityksiä eri ammattikorkeakouluista sekä joitakin ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä.

Tulevaisuuden voimakkaasti muuttuva sosiaali- ja terveysalan palveluympäristö voidaan nähdä hyvänä mahdollisuutena hoitotieteelle. Hoitotieteen tulevaisuuden osalta professori Helena Leino-Kilpi nosti esille mm. seuraavia teemoja: käyttäytymistieteellinen näkökulma (links between behavior and health), big data, innovatiivisuus sekä kestävien ja tehokkaiden toimintamallien kehittäminen. Vaikuttavuuden näyttö tukee tutkimustiedon hyödynnettävyyttä ja auttaa yksilöitä toimimaan terveyttä edistävällä tavalla. Tämän konferenssin teeman mukaisesti tieteenala on vahva ja vapaa, mutta sen tulee olla myös vaikuttava. Muistakaamme se myös omassa työssämme tutkimuksen ja käytännön kenttätyön viestinvälittäjänä.

Tuulia Sunikka
tuntiopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Hiltunen
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 008 Artikkelin näyttökerrat