Digitalisaatio uudistaa oppimista

Marjo Nenonen

Viime vuosina on Suomen kouluissa otettu digiloikkaa – missä hitaasti sipsuttaen, missä reippaasti harppoen. Digitalisaatio on tuonut mukanaan suuren joukon uusia ammatteja, työvälineitä ja työnteon tapoja. Koska maailma muuttuu, on koulutuksenkin muututtava mukana. Silti hyvä opetus ja ohjaus on edelleen pohjimmiltaan samanlaista kuin ennenkin: vuorovaikutusta, kohtaamista, uteliaisuutta, tiedon hakua ja arvioimista, yhdessä oivaltamista – nyt vain yhä useammin digitaalisissa ympäristöissä.

Digitalisaation kehittäminen on valittu yhdeksi Karelian strategiakauden läpileikkaavista teemoista. Digitalisaatio ei kosketa ainoastaan opetusta, vaan liittyy vahvasti myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan, palvelutoimintaan, aluekehitystyöhön ja hallintopalveluje kehittämiseen. Digitalisaatio ei ole pelkästään tavoite, vaan ennen kaikkea väline kehittää opetuksen ja palvelujen sujuvuutta ja saavutettavuutta sekä tukea alueen osaamisen kehittymistä.

Digiosaaminen ja muuttuvat työnteon tavat

Uudet digitaaliset työkalut ja muuttunut toimintaympäristö vaativat opettajilta, henkilöstöltä ja opiskelijoilta uutta osaamista. Monet opiskelijat hallitsevat sosiaalisen median työkalut opettajia paremmin, mutta ammatissa tarvittava digiosaaminen vaatii kehittämistä. Kareliassa digiosaamista kehitetään opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyönä. Opiskelijaprojekteja nivotaan osaksi Karelian digitaalisten järjestelmien kehittämistä. Henkilöstön tukena toimii digimentoreita, jotka ovat digiasioista kiinnostuneita opettajia ja henkilöstön edustajia, joilla on teemaan liittyvää erityisosaamista. Henkilöstön osaamista arvioidaan itsearviointityökalun avulla ja osaamistarpeiden pohjalta suunnitellaan henkilöstökoulutuksia.

Digitaalisuus näkyy opiskelijoille joustavuutena ja sujuvuutena. Opetus ja palvelut eivät välttämättä ole enää paikkaan sidottuja, vaan opiskella ja asioida voi yhä useammin kotoa käsin. Kareliassa me olemme panostaneet sähköisiin palveluihin.

Opiskelija voi hoitaa kaiken asiointinsa opiskelijahallinnossa sähköisesti. Yhteyttä voi ottaa sähköpostin ja puhelimen lisäksi chat- ja Skype-palvelujen kautta. Erilaiset opiskeluun liittyvät hakemukset hoituvat sujuvasti ilman liitteiden postittelua sähköisessä asioinnissa.

Ajanmukaiset toimintaympäristöt ja välineet

Toimivat järjestelmät ja laitteet ovat tärkeä osa digitaalisuutta. Järjestelmien mobiilikäytettävyyden sekä eri järjestelmien ja niiden rajapintojen sujuvuuden parantaminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita Kareliassa. Yhä useampi opiskelija käyttää opiskelussa omia laitteita. Omat laitteet tuovat opetukseen joustavuutta ja niiden käytön sujuvuuden tukeminen on tärkeää. Karelia on panostanut opetuksen digitaalisiin ympäristöihin. Uusi digitaalinen oppimisympäristömme parantaa verkossa olevien oppimateriaalien ja opintojakson mobiilikäytettävyyttä sekä tuo uusia työkaluja mm. oppimisen analysointiin. Palvelun avulla opiskelijan on entistä helpompi seurata omaa edistymistään opintojaksolla ja aikatauluttaa työskentelyään. Opettajalle ympäristö tarjoaa uusia työkaluja opiskelijoiden oppimisen seurantaan ja ohjaamiseen.

Karelian vahvuuksia ovat erilaiset oppimisympäristöt, joissa digitaalisuus on vahvassa roolissa. Sosiaali- ja terveysalan opetuksessa hyödynnettävä oppimisympäristö Simula mahdollistaa erilaisten tilanteiden simuloinnin. Opiskelija voi harjoitella vaikkapa elvytystä tai toimimista erilaisissa konfliktitilanteissa. Sirkkalan Energiapuisto on biotalouden oppimis- ja palveluympäristö, jossa tutkitaan ja testataan uusiutuvan energian teknologioita, sovellettavuutta ja ratkaisuja. Energiapuisto toimii yhteistyössä alueen yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Digitalisaatio uudistaa oppimista

Digitalisaatio muovaa myös oppimistarpeita ja –sisältöjä. Uusia ammatteja ja osaamistarpeita syntyy entistä nopeampaan tahtiin. Korkeakoululta tämä edellyttää opetussuunnitelmien ja opetuksen toteutuksen tarkastelua. Uusiin osaamistarpeisiin ei enää yleensä vastata uusilla koulutusohjelmilla, vaan opetussuunnitelmilta vaaditaan joustavuutta ja räätälöitävyyttä. Elinikäisen oppimisen valmiudet korostuvat, sillä työ ja osaamistarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Koska tietoa on tarjolla entistä enemmän, on ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat osaavat hakea tietoa luotettavista lähteistä ja arvioida tiedon luotettavuutta.

Digitaalisissa verkostoissa toimiminen korostaa myös kieli-, viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen merkitystä. Toimintaympäristöt ovat laajentuneet ja opiskelijan verkostot niin opinnoissa kuin harrastuksissa ovat yhä useammin kansainvälisiä. Verkostojen laajeneminen ja kansainvälistyminen tuovat lukuisia mahdollisuuksia niin osaamisen kehittämiseen kuin työllistymiseenkin. Myös erilaisissa hankkeissa toimiminen ja projektiopinnot mahdollistavat opiskelijoille ja henkilöstöllekin monia tapoja kehittää digitaalista osaamistaan.

Oppimisen sisältöjen rinnalla muuttuvat myös oppimisen tavat. Opiskelijalle tämä tarkoittaa entistä sujuvampaa ja joustavampaa opiskelua. Karelian tietojenkäsittelyn koulutuksessa on opiskelija voinut tehdä tutkinnon kokonaan etäopiskeluna jo useiden vuosien ajan. Vaikka etäopiskelu on usealle opiskelijalle hyvä vaihtoehto, ei se ole syrjäyttämässä luokkaopetusta. Moni opiskelija oppii edelleen mieluiten lähiopetuksessa, tiiviissä vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa. Vuorovaikutus on silti keskeistä myös etäopiskelussa, jossa vuorovaikutuskanava on vain erilainen. Keskustelu ja ryhmätyöskentely onnistuvat nykytekniikalla hyvin myös etänä ja se onkin usein opiskelijalle hyvin luonteva tapa toimia ja vuorovaikuttaa toisten kanssa.

Yhteistyö vahvistaa digitalisaatiota

Digitalisaation kehittämisessä avainsanoja ovat yhteistyö ja avoimuus. Digitaaliset ympäristöt mahdollistavat entistä suuremman yhteistyön opetuksen kehittämisessä. Samoja asioita ei enää tarvitse tehdä moneen kertaan, vaan opettaja voi hyödyntää myös olemassa olevia materiaaleja ja suunnata työaikaansa yhä enemmän oppimisprosessin suunnitteluun ja ohjaukseen.

Opiskelijoille yhteistyö tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja, kun hän voi valita opintoja myös muiden korkeakoulujen verkko-opintotarjonnasta. Karelia on ollut aktiivisesti kehittämässä ammattikorkeakoulujen valtakunnallista kesäopintoportaalia, jonka kautta opiskelijat pystyvät valitsemaan kesäopintoja muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Karelia kehittää toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin suunnattua opetustarjontaa yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Verkko-opiston kanssa. Väyläopinnot tarjoavat toisen asteen ammatillista tutkintoa opiskeleville mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana omaa tutkintoaan. Näin he saavat mahdollisuuden tarkastella, millaista jatko-opiskelu ammattikorkeakoulussa olisi. Mikäli he päätyvät hakemaan ammattikorkeakouluun, on heillä mahdollisuus väyläopintojen myötä lyhentää opiskeluaikaansa ammattikorkeakoulussa.

Mitä sitten on hyvä opetus – digi tai ei-digi?

Hyvä opetus ja ohjaus on pitkälti samanlaista kuin ennenkin, nyt vain entistä useammin digitaalisissa ympäristöissä. Kaikki me muistamme kouluvuosiltamme monenlaisia opettajia, niin hyviä kuin vähemmän hyviä. Koska me olemme ihmisinä ja oppijoina erilaisia, on hyvä, että opettajat ja opetusmenetelmätkin ovat erilaisia. Kaikki eivät opi samalla tavalla ja kaiken opetuksen ohjaaminen samaan muottiin olisi tylsää ja oppimisen kannalta huono ratkaisu.

Hyvä opetus on Karelian henkilöstön mukaan yhteisöllistä, opiskelijalähtöistä, toiminnallista ja joustavaa. Se ei ole kalvosulkeisia ja ulkolukua, vaan siinä korostuu ymmärtäminen ja soveltaminen

Karelian henkilöstön näkemykset hyvästä oppimisesta ovat pitkälti samankaltaisia. Me pohdimme strategiapäivässä yhdessä sitä, mitä hyvä opetus on ja mitä se ei ole. Hyvä opetus on Karelian henkilöstön mukaan yhteisöllistä, opiskelijalähtöistä, toiminnallista ja joustavaa. Se ei ole kalvosulkeisia ja ulkolukua, vaan siinä korostuu ymmärtäminen ja soveltaminen. Hyvän opetuksen avaimia ovat myös innostus ja luovuus. Opetuksen ei haluta olevan paikalleen jämähtänyttä ”säilykepedagogiikkaa”, vaan luovaa ja oivaltavaa. Opettajan rooli on keskeinen opiskelijan ammatti-identiteetin tukemisessa. Hyvä opetus huomioi myös digitaalisuuden ja sen tuomat osaamistarpeet. Hyvä verkkopedagogiikka ei ole lista linkkejä, vaan kokonaisvaltaista oppimisprosessin suunnittelua ja ohjaamista verkossa.

Me Kareliassa haluamme tarjota jatkossakin hyvää opetusta ja se edellyttää, että me seuraamme aikaamme, ennakoimme tulevaa ja kehitämme opetusta yhdessä. Myös seuraavat 25 vuotta.

Marjo Nenonen, opintoasiainpäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkeli on osa Karelia 25 vuotta -artikkelisarjaa joka julkaistaan Vasussa vuoden 2017 aikana.

1 439 Artikkelin näyttökerrat