Karelia kouluttaa sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäjiä

Susanna Rosell & Tuula Riikonen

Karelia-ammattikorkeakoulu on yhteistyössä neljän muun ammattikorkeakoulun kanssa käynnistänyt uudenlaisen erikoistumiskoulutuksen; Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäjä. Karelian lisäksi koulutusta toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Koulutus on käynnistynyt kaikissa ammattikorkeakouluissa yhtä aikaa. Koulutuksen toteutetaan ajallisesti 11.9.2017-31.5.2018 ja sen laajuus on 30 opintopistettä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE on nimittänyt sosiaali-, terveys-, kauneus- ja liikunta-alalle valtakunnallisen SOTELIKA-työryhmän, jonka tehtävänä on mm. alan koulutuksen kehittäminen. Karelia sai SOTELIKA-työryhmän valtuuttamana ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana kunnian olla koordinoimassa valtakunnallista SOTELIKA-alan erikoistumiskoulutusten kehittämishanketta. Tässä hankkeessa ja yhteistyössä SOTELIKA-työryhmän kanssa priorisoitiin erikoistumiskoulutusten tarpeita koko Suomessa. Yhdessä todettiin, että selkeästi merkittävin muutoksen aiheuttaja lähivuosina on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistus. Uudistus luo muutostarpeita koulutukseen ja vaikuttaa työelämän käytäntöihin läpi palvelujärjestelmän. Sote-uudistukseen ja siitä aiheutuviin osaamistarpeisiin vastataan juuri käynnistyneellä erikoistumiskoulutuksella.

Viidestä ammattikorkeakoulusta koottu työryhmä jatkoi SOTELIKA-työryhmän laatiman opetussuunnitelman pohjalta kehittämistä eteenpäin. Karelia sai myös tässä koordinoijan roolin. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella koulutuksen tarkka sisältö, toteutus, yhteinen markkinointi sekä hakuprosessi kuhunkin viiteen oppilaitokseen.  Koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä mahdollistaa jokaisen ammattikorkeakoulun erityisosaamisen hyödyntämisen tehokkaasti sekä säästää resursseja. Työryhmän monipuolinen asiantuntemus on mahdollistanut innovatiivisen kehittämisen ja tukenut joustavasti koulutuksen paketointia tiukassa aikataulussa.

Ammattikorkeakoulut, kukin vuorollaan, vastaavat yhden osion opetuksesta etäyhteyksiä hyödyntäen. Osio koostuu aina kahdesta lähipäivästä, joihin opiskelijat osallistuvat omassa ammattikorkeakoulussaan. Näin jokaiseen osioon saadaan korkeatasoisia asiantuntijaluennoitsijoita valtakunnan tasolta, kustannuksista vastaa järjestävä taho. Päivissä on myös paikallista ryhmätyöskentelyä luentojen/alustusten pohjalta. Koulutuksessa kaikki tehtävät liittyvät kiinteästi alueellisen työelämän kehittämistarpeisiin, siksi tehtävien ohjauksen ja arvioinnin tekevät kunkin ammattikorkeakoulun opettajat omien opiskelijoidensa osalta yhdessä sovittujen arviointikriteereiden pohjalta. Kehittämisosaamisen osio, jossa tuotetaan laajempi kehittämistehtävä, toteutetaan paikallisesti jokaisessa ammattikorkeakoulussa. Lopuksi on tarkoitus järjestää yhteinen päätösseminaari, jossa tuodaan esille hyviä käytänteitä työelämän kehittämistarpeisiin sekä näkökulmaa yhteistyössä toteutetun koulutuksen kokemuksesta ja hyödyistä.

Uusi erikoistumiskoulutus on suunniteltu palvelemaan sote-uudistusta. Kareliassa suunnitteluun osallistui vahvasti Siun sote. Kareliassa koulutukseen valitut toimivat pääosin tehtävissä, joissa heillä on mahdollisuudet olla rakentamassa uudenlaisia palveluja ja jopa olla vaikuttamassa siihen, millainen Siun sote maakuntaa lopulta palvelee. Odotukset ovat korkealla!

 

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen omaaville. Koulutus on pitkäkestoista ja laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutukset perustuvat työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden ja sen kehittämisen tarpeeseen.

 

Susanna Rosell,  toimialajohtaja
Tuula Riikonen, päätoiminen tuntiopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

752 Artikkelin näyttökerrat