Välittämisen mallia viemässä Turkuun

Mervi Kurula, Joni Ranta, Päivi Laakkonen

Karelia-ammattikorkeakoulun ohjaus- ja hyvinvointitoimijat sekä opiskelijakunta POKA ovat yhdessä kehittäneet vuosien varrella monia eri käytänteitä tukemaan opiskelukykyä ja opiskeluhyvinvointia. Valtakunnalliset korkeakoulutoimijoiden tapaamiset ovat olleet hyvä foorumi jakaa kokemuksia hyvinvointityöstä sekä esitellä erilaisia toimintamalleja. Oulun valtakunnallisilla OPO-päivillä esittelimme korkeakoulutoimijoille suunnatussa WorkShopissa toisillemme hyvä käytänteitä opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin sekä opinnoissa etenemisen tueksi. Karelia-ammattikorkeakoulusta esillä oli VIP-toiminta (VIP=välittämisen ilmapiiri).

Välittämisen ilmapiiri (VIP)

Hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri on tärkeää koko korkeakouluyhteisölle. Välittämisen ilmapiiriä on tietoisesti vahvistettu Kareliassa pitkään. VIP-opiskelijat valitaan jokaisesta aloittavasta ryhmästä ensimmäisen vuoden syksynä. Valitut VIP-opiskelijat osallistuvat koulutukseen, josta he saavat työkaluja VIPpinä toimimiseen. VIP-opiskelijat ovat ryhmänsä korvat, tuntosarvet sekä ilmapiirin aistijat, jotka tarvittaessa tuovat tietoa ryhmän tilanteesta moniammatilliselle koordinaatioryhmälle. Ryhmä koostuu opintokuraattorista, oppilaitospastorista, kahdesta terveydenhoitajasta ja opinto-ohjaajasta, oppilaitospastorista sekä opiskelijakunnan edustajasta.

VIP-opiskelijoiden tehtävänä on ylläpitää välittämisen ilmapiiriä ja huolehtia siitä, että kukaan ei jää yksin. VIP-opiskelijan toimikausi on lukuvuosi, ja hyvinvointiin liittyviä koulutuksia ja tapahtumia on kerran kuukaudessa. VIP-opiskelijoille luennoidaan opiskeluhyvinvointiin liittyvistä asioista, keskustellaan ryhmän hyvinvoinnin havainnoimisesta ja mahdollisesti tilanteisiin puuttumisesta. VIP-opiskelija toimii yhteistyössä ryhmänsä opettajatuutorin kanssa.

Tarve uudelle, ennaltaehkäisevälle ohjauksen muodolle tuli vuonna 2008 kun silloisen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat ja opinto-ohjaajat – toisistaan tietämättä – lähestyivät vastaavaa opinto-ohjaajaa kysymyksellä ”Mitä voisimme tehdä, etteivät Jokelan ja Kauhajoen tapaukset tapahtuisi meillä”. VIP-mallia alettiin kehittämään silloisen, juuri perustetun opiskelijahyvinvointiryhmän kanssa. VIP-malli pilotoitiin vuonna 2009 ja se vakinaistettiin viralliseksi osaksi Karelian ohjausmallia vuonna 2013.

VIP-malli eroaa vertaistuutoroinnista siinä, että ryhmä valitsee ensimmäisenä opiskelukuukautenaan keskuudestaan VIP-opiskelijaparin. VIP-tehtävä koetaan siis ryhmän luottamustoimena. VIP- opiskelija elää samaa arkea ryhmänsä muiden opiskelijoiden kanssa. Juuri tämä onkin VIP-toiminnassa uutta, joka eroaa perinteisestä vertaistuutoroinnista. Vertaistuutorit ovat ylempien vuosikurssien opiskelijoita, joiden tehtävänä on opastaa uusia opiskelijoita korkeakouluyhteisön käytänteisiin.

Karelian opintokuraattori Päivi Laakkonen esittelee opiskeluhyvinvointimallia.

Hyvät käytänteet jakoon

Turun ammattikorkeakoulun kollegat kiinnostuivat VIP-toiminnasta ja saivat tukea myös esimiehiltään VIP-toiminnan aloittamiseen. Saimme kutsun Turkuun tulla kertomaan, kuinka me Kareliassa VIP-toimintaa käytännössä teemme. Karelia-ammattikorkeakoulusta mukana oli VIP-mallin ”isä” opinto-ohjaaja Joni Ranta, opintokuraattori Päivi Laakkonen sekä vastaava opinto-ohjaaja Mervi Kurula.

Koulutuspäivämme alkoi kierroksella Turun ammattikorkeakoulun kampuksella, jossa oppimisympäristöpalveluista vastaava palvelupäällikkö Mika Suutari esiteli meille Turun amk:n rakenneuudistusta sekä ajatuksia lähitulevaisuuden oppimisympäristötarpeista. Tutustuimme myös ICT-kampukseen sekä Lemminkäisenkadun kampuksen uusiin, innovatiivista toimintaa tukeviin avoimiin opiskelutiloihin.

Tämän jälkeen alkoi varsinainen koulutusosuus, johon osallistui pilottivaiheen opettajatuutoreita, opinto-ohjaajia, opintopsykologi Satu Salmela sekä opiskelijapalveluiden palvelupäällikkö Ismo Kantola.  Koulutuksen toteutimme osittain samoin kuin koulutamme uusia VIP-opiskelijoita Karelia-ammattikorkeakoulussa. Ensimmäisenä koulutuspäivänä esittelimme VIP toimintamallin taustoja sekä pohdimme tapoja, joilla VIP-mallia on vuosien varrella kehitetty.

Esittely koostui taustoista, käytännön työkaluista sekä palautteista. Esittelyn aikana keskusteltiin paljon käytännön toiminnasta, palautteista, vaikuttavuudesta ja erityisesti siitä, kuinka mallia voitaisiin pilotoida Turun ammattikorkeakoulussa ja mitä se vaatisi. Loppupäivästä pohdinta kiteytyi toiminnan nimeen VIP – tosiaan, mallissa on kyse juuri Välittämisestä!

VIP-pukurastin tuotoksia.

Koska VIP-toiminta nivoutuu osaksi koko Karelia-ammattikorkeakoulun ohjausta, esittelimme myös Karelia-ammattikorkeakoulun ohjausta kokonaisuutena sekä ohjaukseen, opiskeluhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyvää kehittämistoimintaa mm. VARTU-hankkeen aikana syntyneitä toimintamalleja ja tuloksia. VARTU-hankkeessa (VARTU= varhainen tuki) otimme opinto-ohjaaja Joni Rannan kehittämän VIP-mallin käyttöön koko korkeakoulussamme. VARTU-hengessä teemme yhteistyötä opiskelijakunnan toimijoiden kanssa, vahvistimme korkeakoulun yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa.  Järjestämme yhdessä esim. lukuvuoden avajaiset, hyvinvointipäivät, liikuntatapahtumat, valmistujaisjuhlat, jotka ovat sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhteisiä tapahtumia. Hyvinvointi on esillä myös vuosittain järjestettävissä hyvinvointitapahtumissa.

Ensimmäisen päivän lopuksi palasimme VIP-toiminnan tuloksiin ja näimme muutamia tilannekuvia VIP-koulutuksista.

Toinen päivä oli suunniteltu elämykselliseksi. Osallistujat saivat omaksua VIPin roolin ja heidät koulutettiin VIP-pukurastilla sekä Draamarastilla. Molemmissa piti uskaltaa heittäytyä ja draamassa oli käytössä jopa esiintymislava keskellä opiskelijoita. Rasteilla on mukava tunnelma, josta oli hyvä palata keskustelemaan päivien annista ja pohtimaan tulevaa.

Kysymyksiä, kysymyksiä ja kysymyksiä….

Turkulaiset kollegamme olivat todella aktiivisia kyselivät paljon. Itse asiassa kysymyksiin vastaaminen, varsinkin perustelujen antaminen siihen, miksi toimimme niin kuin toimimme, on erinomaisen hyvä tapa arvioida myös omaa toimintaa. Koulutustilaisuus oli kokonaisuudessaan mukavan rento, jossa keskusteltiin avoimesti opiskeluhyvinvoinnista. Teema sinänsä oli kaikille tuttu ja läsnä ohjaajan arjessa, joten yhtymäkohtia VIP-toiminnan ja Turun ammattikorkeakoulun ohjauksen toimijoiden kanssa oli jo vahvasti olemassa. Toiminnan aloittaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet eivät ole itsestäänselvyyksiä. Toimintaa ohjaavan tiimin rakentaminen on oleellisen tärkeää, mitä turkulaiset pohtivatkin tarkasti.

Turun amk:lla on hyvät lähtökohdat VIP-toiminnan aloittamiseen. Oli hienoa nähdä opinto-ohjaajien avointa ja rakentavaa suhtautuminen uuteen malliin ja esiintyjille jäi tunne, että olemme tärkeän asian äärellä.

Hyvä Turku!

Mervi Kurula, vastaava opinto-ohjaaja
Joni Ranta, lehtori, opinto-ohjaaja
Päivi Laakkonen, opintokuraattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

1 119 Artikkelin näyttökerrat