Karelian laadunhallinta on kansallista kärkeä

Pekka Auvinen

Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on tammikuussa 2018 julkaistun auditointiraportin perusteella kansallista kärkitasoa. Karelian laatujärjestelmä on auditoitu kaksi kertaa, vuosina 2011 ja 2017. Kaikkien maamme korkeakoulujen – yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen – laatujärjestelmän on auditoitu samalla tavalla ja samoja kriteereitä käyttäen. Ainoana korkeakouluna Suomessa Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän on arvioitu molemmissa auditoinneissa olevan edistyneellä tasolla, mikä on paras mahdollinen tulos.

Karvi vastaa korkeakoulujen laatuauditoinneista Suomessa

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa korkeakoulujen ulkoisista arvioinneista Suomessa.  Karvi on auditoinut kaikkien maamme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laatujärjestelmät kaksi kertaa. Ensimmäinen auditointikierros toteutui vuosina 2005-2012 ja toisen kierrokset viimeiset auditoinnit valmistuvat vuonna 2018. Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunhallinnan periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunhallinta sekä korkeakoulu- että kansallisella tasolla.

Suomen korkeakouluilla on itsehallinto ja vastuu oman toimintansa laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Kukin korkeakoulu rakentaa omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan laatujärjestelmän.

Korkeakoulujen tulee osallistua vähintään kuuden vuoden välein ulkoiseen laatujärjestelmän auditointiin, jonka tulokset ovat julkisia. Korkeakoulujen auditointimalli perustuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin. Tavoitteena on auttaa korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Korkeakouluja tuetaan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja tulevan kehittämistoiminnan suuntaamisessa ja toiminnan jatkuvassa kehittymisessä.

Auditoinnin kohteena on korkeakoulujen laatujärjestelmä, jonka kukin korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Auditointia varten nimitetään erillinen arviointiryhmä ja auditointiprosessi kestää lähes vuoden. Arviointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon ja itsearviointiraporttiin sekä auditointiryhmän vierailuun, joka tapahtui Kareliassa 31.10.–2.11.2017. Auditointiryhmä pääsi perehtymään myös ammattikorkeakoulun laadunhallinnan kannalta keskeisiin sähköisiin aineistoihin ja järjestelmiin. Vierailulla haastateltiin ammattikorkeakoulun johtoa, esimiehiä, opettajia, muuta henkilökuntaa, opiskelijoita sekä Karelian lukuisia yhteistyökumppaneita. Haastatteluihin osallistui yhteensä 130 henkilöä.

Laatuleima on voimassa seuraavat kuusi vuotta

Karelia sai auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 29.1.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Kuten jo edellä todettiin, Karelia läpäisi auditoinnin erinomaisin tuloksin. Auditointiraportissa Karelian laatujärjestelmän kokonaisuutta kuvataan seuraavasti:

”Karelian laadunhallinnan menettelytavat muodostavat dynaamisen ja johdonmukaisen järjestelmän. Laatujärjestelmä kattaa kaikki korkeakoulun perustehtävät. Laatujärjestelmän toteuttaminen vaihtelee yksittäisten toimintojen kohdalla, mikä näyttäytyy tarkoituksenmukaisena joustavuutena. Järjestelmä tukee erinomaisella tavalla korkeakoulun kokonaisstrategiaa sekä toiminnan kehittämistä. Järjestelmän vaikuttavuudesta perustehtävien kehittämiseen on selkeää näyttöä. Karelialla on vakiintunut laatukulttuuri, jolle on tunnusomaista laaja osallistavuus ja sitoutuminen etenkin henkilöstön keskuudessa. Korkeakoulun laatujärjestelmä ja johtaminen ovat avoimia ja helposti lähestyttäviä.

Laatujärjestelmän kokonaisuus on edistyneessä vaiheessa.”

(Arviointiraportti, Karvin julkaisuja 1:2018)

Auditointikohteina olivat seuraavat osa-alueet, joiden yhteydessä on esitetty myös auditointiryhmän arvio kyseisen alueen laadunhallinnan käytäntöjen toimivuudesta. Arvioinnissa käytetään neliportaista asteikkoa (puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt).

Auditointikohde Arvio
Korkeakoulun laatupolitiikka Edistynyt
Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen Edistynyt
Laatujärjestelmän kehittäminen Edistynyt
Tutkintotavoitteinen koulutus Edistynyt
                           – Fysioterapian koulutus (AMK) Kehittyvä
                        –  Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YAMK) Kehittyvä
                       –  Medianomikoulutus (AMK) Edistynyt
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta Kehittyvä
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö Kehittyvä
Valinnainen auditointikohde: Turvallisuusjohtaminen Kehittyvä
Laatujärjestelmän kokonaisuus Edistynyt

Kehittävän arvioinnin tavoite toteutui hyvin Karelian laatuauditoinnin yhteydessä. Auditointiin valmistautuminen ja varsinainen auditointiprosessi olivat Karelian korkeakouluyhteisölle tärkeä toiminnan kehittämisen ja yhteisöllisen oppimisen kokemus. Auditointi auttoi tunnistamaan ja tunnustamaan toiminnan vahvuuksia, mutta antoi myös tärkeitä perusteita toiminnan kehittämiseen lähivuosina.

Pekka Auvinen, vararehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 345 Artikkelin näyttökerrat