Summersemester – ammattikorkeakoulujen yhteinen menestystarina!

Mervi Kurula

Syksyllä 2015 allekirjoitettiin 21 ammattikorkeakoulun yhteistyösopimus yhteisen kesäportaalin luomisesta ja ylläpidosta. Tehdyn sopimuksen pohjalta käynnistyi kesällä 2016 ensimmäinen yhteinen kesälukukausi – Summersemester.fi, jossa myös Karelia-ammattikorkeakoulu oli heti mukana.  Kokemuksia ammattikorkeakoulujen yhteisestä kesäopintotarjonnasta on kertynyt nyt kahdelta kesältä. Ensimmäisenä kesänä vuonna 2016 portaalissa oli tarjolla 21 korkeakoulusta yhteensä 296 opintojaksoa, joista 10 opintojaksoa oli Karelia-ammattikorkeakoulun opintotarjontaa.

 Virtuaaliopintoja missä ja milloin vain

Kesäopinnoilla on suuri merkitys opiskelijoille. Kesällä opiskellen voi nopeuttaa valmistumista ja työelämään siirtymistä. Kesäopinnot ovat hyvä ratkaisu myös silloin, kun ei ole kesätyötä tai opintoihin liittyvää harjoittelua. Jo ensimmäisenä kesänä opiskelijat löysivät hyvin Summersemester -portaalin kautta mahdollisuuden opiskella tavoitteellisesti kesällä.

Summersemester-portaalissa on pääosin kokonaan virtuaalisesti toteutettuja opintojaksoja. Virtuaalisuus tarkoittaa verkko-oppimisympäristöihin tehtyjä kokonaan virtuaalisia opintoja, joissa opiskelijat voivat seurata joko live – tai nauhoitettuja luentoja ja tehdä oppimistehtäviä ja sähköisiä tenttejä ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojaksojen suorittamiseen voi kuulua myös esim. luettavaa kirjallisuutta ja kirjallisuuden pohjalta kirjoitettavia esseitä, testejä tai verkkokeskusteluja.

Sähköiset oppimisympäristöt mahdollistavat myös ns. live-tilanteet ja vuorovaikutuksen, jolloin sekä opettaja että opiskelijat ovat yhtä aikaa läsnä sähköisessä oppimisympäristössä. Tarvitaan vain tietokone, verkkoyhteys sekä mikki ja kuulokkeet, jolloin samaan aikaan voi keskustelussa olla mukana osallistujia vaikka mistä maankolkasta tahansa. Opintojaksot toteutetaan pääosin touko-elokuun aikana, jolloin opettajat ovat lomalla. Opintojaksojen alkaessa opettajat ovat kuitenkin läsnä sähköisissä oppimisympäristöissä, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä ja saada ohjausta ja tukea opinnon suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kesällä suoritetut opinnot arvioidaan pääsääntöisesti syyskuun puoleen väliin mennessä ja opiskelijat saavat siirrettyä opintosuorituksensa sähköisesti Puro-palvelua hyödyntäen kotikorkeakoulunsa opintorekisteriin.

Kuva: francois schnell. (CC BY 2.0)

Kesälle 2017 opintotarjonta moninkertaistui!

Kesälle 2017 opintotarjonta lisääntyi huomattavasti ja portaalissa oli tarjolla yhteensä 440 opintojaksoa, joista Karelia-ammattikorkeakoulun tarjoamina opintoina 27 opintojaksoa.  Karelia-ammattikorkeakoulun kesäopintojen määrä oli noin kolme kertaa suurempi kuin edellisenä kesänä.  Suoritettuja opintopisteitä summersemester-portaalin opintoihin kertyi kesän aikana 28 944 op, joista muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden Karelia-ammattikorkeakoulun opintoihin suorittamia oli 3516 op. Karelia-ammattikorkeakoulu sijoittui kesällä 2017 valtakunnallisessa tilastossa 2. sijalle (1. sija Savonia-amk ja 3.sija Centria-amk).

Karelian kesäopintojaksoille ilmoittautui yhteensä 3831 opiskelijaa, joista opinnot suoritti 1959 opiskelijaa, läpäisyaste oli n. 51,13 % (vaihteluväli 13 % – 68 %). Karelian kesäopintojaksoille osallistui opiskelijoita lähes kaikista Suomen ammattikorkeakouluista, eniten Turun, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakouluista. Suosituimpia opintojaksoja olivat sosiaali- ja terveysalan opintojaksot, esim. Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt sekä Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö.

Kesällä 2017 uutena toimintamallina oli käytössä ammattikorkeakoulujen välinen arviointien siirto, joka hoidettiin Puro-opintosuoritushakupalvelun kautta. Jokainen opiskelija teki itse arviointien siirtopyynnön kotikorkeakoulunsa järjestelmään Puro-opintosuoritushakupalvelun kautta. Karelia-ammattikorkeakoulusta lähetettiin lisäksi opintosuoritusote opiskelijan kotiosoitteeseen.

Kesäopintoihin liittyvä palaute on ollut pääosin myönteistä, mutta luonnollisesti myös kehittämiskohteita on.  Esimerkiksi opintosuoritusten siirtäminen ammattikorkeakoulusta toiseen Puro-palvelun kautta  saatiin käyttöön kesälle 2017 ja siihen liittyen tiedottamisessa oli puutteita mm. puuttuvien kieliversioiden vuoksi. Kaikista opintojaksoista ei ollut opiskelijoille oppimisympäristöissä saatavilla riittävästi informaatioita mm. siitä milloin ja miten saa yhteyden opettajaan, tai mikä on opintojen toteutusaikataulu. Yleisesti palautteesta nousi esille toive siitä, että opintojaksolla olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä toimintatapa ja hyvät ja tarkat ohjeet opettajilta. Lisäksi palautteissa toivottiin, että opintojaksoille otettaisiin enemmän opiskelijoita ja että tarjolla olisi opintoja laajasti eri aloilta.

Havaittujen kehittämiskohteiden ja saadun palautteen pohjalta toimintoja kehitetään edelleen yhteistyössä Karelian omien toimijoiden ja valtakunnallisen Summersemester-portaalin toimijoiden kanssa. Summersemester-portaalia hallinnoi ja koordinoi valtakunnallisesti Turun ammattikorkeakoulu.

Kesä 2018 käynnistyy – mukana 22 korkeakoulua

Kesän 2018 suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja Högskolan på Ålandin liityttyä mukaan yhteensä 22 ammattikorkeakoulun kesäopintotarjonta avautuu Summersemester.fi portaalissa nähtäväksi 1.3.2018.   Kesäopintojen hakuaika on 15.3.-30.4.2018 ja kesäopintojen toteutus tapahtuu pääosin 1.6.-30.8.2018.

Kesälukukausi kehittyy – tulevaisuudessa ympärivuotinen opiskelu käynnistyy

Kesälukukausi alkoi ympärivuotisen opiskelun mahdollistavana kokeiluna. Tämän pohjalta ammattikorkeakoulut lähtivät suunnittelemaan yhdessä virtuaalista ympärivuotista ammattikorkeakouluhanketta.  Arenen kärkirahoituksen saaneen hankkeena siitä on nyt kasvamassa korkeakoulujen yhteinen e-Ammattikorkeakoulu (eAMK). Hankkeessa työskentelee eri ammattikorkeakoulujen toimijoista koottuna 6 ryhmää, joissa kehitetään mm. yhteistä opintotarjontaa, oppimisanalytiikkaa, digiohjausta, digipedagogista valmennusohjelmaa, työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä sekä eOpintopalveluja.

 

Mervi Kurula, vastaava opinto-ohjaaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

966 Artikkelin näyttökerrat