Karelian kirjasto palvelee kokoelmillaan

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston palveluja voi käyttää kuka tahansa. Karelian kirjasto palvelee opiskelijoita ja henkilökuntaa, mutta myös muita asiakkaita. Kirjasto sijaitsee Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksella, Tikkarinne 9:ssä. Karelian kirjaston painetut kokoelmat ja verkkoaineistot löytyvät Karelia-Finnasta.

Karelia-Finnan kautta on käytettävissä koti- ja ulkomaisia tietokantoja, verkkolehtiä ja -kirjoja, sanakirjoja ja hakuteoksia. Verkkoaineistojen käyttöoikeus on ammattikorkeakoulun henkilökunnalla ja opiskelijoilla, joilla on voimassaolevat ammattikorkeakoulun verkon käyttäjätunnukset. Kotoa käsin tai muualta ammattikorkeakoulun verkon ulkopuolelta aineistoja käytetään kirjautumalla Karelia-Finnaan. Kirjaston tiloissa myös Karelian ulkopuolisilla asiakkailla on verkkoaineistojen paikalliskäyttöoikeus.

Ennen vuotta 2011 julkaistujen opinnäytetöiden tiedot löytyvät pääsääntöisesti Karelia-Finnasta ja ne ovat lainattavissa kirjastosta. Uudemmat opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseus-verkkokirjastossa.

Kokoelmissa on tuoreinta ammatillista ja tieteellistä aineistoa

Kirjaston kokoelmien ylläpitoa ohjaa kokoelmapolitiikka. Kirjaston kokoelmaan hankitaan ammatillista ja tieteellistä aineistoa ammattikorkeakoulun koulutusaloilta opintojen, opetuksen ja tutkimuksen tueksi. Kokoelmapolitiikan tavoitteena on ylläpitää ajantasaisia, kehittyviä ja riittäviä kirjojen, elektronisten aineistojen, lehtien ja muun aineiston kokoelmia.

Kokoelmien kehittämisvastuu on sekä kirjastolla että koulutusohjelmilla. Kirjasto seuraa uusinta kirjallisuutta yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto hankkii kokoelmiinsa aineistoa, joka on kaikkien asiakkaiden käytettävissä.

Kirjastoaineistot hankitaan kustannustehokkaasti ja niiden hankinnassa noudatetaan kilpailutettuja hankintasopimuksia. Kirjaston määrärahoilla hankittu aineisto sijoitetaan aina kirjaston kokoelmiin. Hankinnoille on budjetoitu tietty summa ja sitä seurataan säännöllisesti. Hankintoja tehdessä tarkastellaan myös paikkakunnan muiden kirjastojen valikoimia.

Yleiset kirjastoaineistojen hankintakriteerit

  • aineisto liittyy Karelia-ammattikorkeakoulun koulutusaloihin
  • aineiston käytettävyys (e-aineistot)
  • aineiston kieli
  • aineiston ammatillinen ja tieteellinen luotettavuus
  • ajantasaisuus, emme hanki 5 vuotta vanhempaa aineistoa kuin poikkeustapauksissa (esim. merkittävät puutteet kokoelmissa, alan klassikot)

Asiakkaita kannustetaan tekemään hankintaehdotuksia kirjastolle. Kirjaston kokoelmiin ei kuitenkaan hankita sellaista aineistoa, jolla on käyttöä vain lyhyen aikaa tai ainoastaan yhden käyttäjän tarpeisiin. Aineiston valinnasta ja hankinnasta vastaa kirjaston henkilökunta.

Kurssikirjat ovat kirjaston käytetyintä aineistoa

Kurssikirjat ovat Karelian kirjaston kokoelmien käytetyintä aineistoa. Kurssikirjoja hankitaan kirjaston kokoelmiin opettajien tekemien esitysten perusteella. Karelian opettajat ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita, ja he seuraavat oman alansa julkaisutoimintaa. Kirjaston henkilökunnalle opettajien vinkit uusista julkaisuista ovatkin erittäin tärkeitä kokoelmatyön kannalta. Opintojaksojen vastuuopettajat ilmoittavat tiedot uusista ja poistuvista tutkintovaatimusten mukaisista kurssikirjoista hyvissä ajoin kirjastoon. Tällä tavalla varmistetaan, että kaikki opintovaatimuksien mukainen kurssikirjallisuus on opiskelijoiden käytettävissä ja lainattavissa silloin kun kurssi alkaa.

Kirjaston kokoelmiin hankitaan kurssikirjoista lainattavat kappaleet ja tarvittaessa myös lukusalikappale. Kurssikirja hankitaan e-kirjana silloin kun se on kustannustehokasta ja käytettävyyden kannalta järkevää. Onneksi myös suomalaiset kustantajat ovat alkaneet tarjota oppikirjoja ja kurssikirjoja e-kirjoina oppilaitoskäyttöön sellaisilla ehdoilla, että se on kirjaston asiakkaiden kannalta järkevää.

Kurssikirjahankinnoissa huomioidaan kurssille osallistuvien määrä. Kirjaston henkilökunta seuraa aktiivisesti kurssikirjojen kysyntää ja tekee tarvittaessa lisähankintoja. Jokaista kurssin opiskelijaa kohti emme pysty hankkimaan omaa kappaletta kurssikirjasta.

E-aineistoja on kokoelmissa entistä enemmän

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmiin hankitaan e-kirjoja, -lehtiä ja -hakuteoksia, joita henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää Karelia-ammattikorkeakoulun verkon kautta. E-aineistojen hankinnassa hyödynnetään Kansalliskirjaston FinELib-palvelua silloin kun se on mahdollista. FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

E-aineistojen hankinnassa painotetaan aineistojen koekäyttömahdollisuutta, hankinnan ja käyttöönoton helppoutta sekä riittävää käyttäjäkoulutusta.  Myös e-aineistojen käyttöoikeudet ja etäkäyttö, käyttäjätunnistus (IP ensisijainen), aineiston pitkäaikaiskäyttö sekä käytettävyys ja toimintavarmuus ovat keskeisiä hankintakriteereitä e-aineistojen kohdalla.

Kirjaston kokoelmaa arvioidaan jatkuvasti

Kun kirjasta ilmestyy uudistettu painos, tarkistetaan vanhempien painosten ajantasaisuus. Tarvittaessa kirjoja siirretään kurssikirjoista yleiskokoelmaan tai poistetaan kokonaan. Sisällöltään vanhentunut, vähän käytetty tai huonokuntoinen aineisto poistetaan kokoelmista. Poistettua aineistoa lähetetään Varastokirjastoon Kuopioon, myydään tai lahjoitetaan asiakkaille tai kierrätetään paperinkeräykseen. Kun aineistoa poistetaan kokoelmista tarkistetaan myös aineiston saatavuus muista kirjastoista (paikkakunnan muut kirjastot, Varastokirjasto).

Kokoelmien arviointi on keskeinen osa kokoelmatyötä ja sen avulla pyritään varmistamaan, että kokoelmat vastaavat asiakkaiden tarpeita, ovat ajankohtaisia ja helposti käytettäviä. Kokoelmien arvioinnissa käytetään apuna laina-/käyttötilastoja sekä asiakaskyselyissä että muilla tavoin saatua palautetta. Kokoelmia arvioidaan jatkuvasti.

 

Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Kaisa Varis

837 Artikkelin näyttökerrat