Valmentava koulutus auttaa yksilöä ja yhteisöä

Paavo Raappana

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen uusi toteutuskerta käynnistyy lokakuussa. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana kehittämässä valmentavista koulutuksista myös kansallista verkkototeutusta.

Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyy lokakuussa maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Kuuden kuukauden pituisen koulutuksen tavoitteena on perehdyttää suomalaiseen korkeakouluopiskeluun, lisätä suomen kielen osaamista sekä tutustuttaa erilaisiin alavaihtoehtoihin. Koulutus toteutetaan nyt toisen kerran. Kevätlukukaudella läpiviedyssä ensimmäisessä koulutuksessa saavutettiin erittäin hyviä tuloksia. Kesän ja syksyn kuluessa kuusi opiskelijaa on päässyt opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tämän lisäksi osa opiskelijoista on aloittanut syksyllä ammatilliset opinnot toisella asteella ja osa päässyt töihin. Vaikka koulutus ei kaikkien kohdalla ollut suora polku korkeakouluun, on hankittu osaaminen kirkastanut suunnitelmia uudessa kotimaassa.

Ensimmäiseen toteutuskertaan nähden lokakuussa alkavan koulutuksen sisällöt pysyvät lähtökohtaisesti samana, mutta pieniä muutoksia on tehty. Keväällä kerätyssä opiskelijapalautteessa toivottiin suomen kielen opetuksen lisäämistä, minkä lisäksi opiskelijoiden tietoteknisissä valmiuksissa huomattiin kehittämiskohteita.  Mainittujen osaamisalueiden opetusta on lisätty ja erityisesti suomen kielen puhumisen ja kirjoittamisen aktivointiin on lisätty menetelmiä, jotka kannustavat kielen käyttöön kontaktiopetuksen lisäksi myös vapaa-ajalla sekä verkkoympäristössä.

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen valmistumisjuhlaa vietettiin kesäkuussa. Kuva: Paavo Raappana.

Tavoitteena valmentavan koulutuksen verkkototeutus

Karelia osallistuu kahdeksan muun ammattikorkeakoulun kanssa kansalliseen Valmentavasta valmiiksi –hankkeeseen, jonka tavoitteena on valmentavien koulutusten kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen kunnianhimoisin toimenpide on valmentavan koulutuksen verkkototeutuksen suunnittelu ja pilotointi. Tällä hetkellä koulutuksia ei järjestetä kaikissa korkeakouluissa, joten paikkaan sitomaton toteutusmalli mahdollistaisi suomalaisen korkeakoulupolun ensimmäiset askeleet maahanmuuttajan asuinpaikasta riippumatta.

Verkkototeutuksen suunnittelu ei ole ongelmatonta. Korkeakoulukohtaisten vastuiden ja rahoituksen jakautumisen lisäksi verkkototeutuksen käytännön toteutuksessa on haasteita. Esimerkiksi Suomeen muualla muuttaneet henkilöt tarvitsevat tukea opintojen lisäksi myös suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa. Huhtikuuhun 2019 mennessä laaditaan suositukset sille, miten opintojen ohjaus sekä tuutorointi pystytään toteuttamaan onnistuneesti, kun ohjausta saava opiskelija voi etäyhteyden kautta olla missä päin Suomea tahansa.

Karelian maahanmuuttajatyön maakunnalliset hyödyt

Valmentavien koulutusten kehittäminen edistää Karelia-ammattikorkeakoulun kansallista ja maakunnallista vaikuttavuutta. Koulutuksen myötä alkaneet koulutus- ja urapolut edesauttavat korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pysymistä Pohjois-Karjalan alueella. Maakunnallisista tilastoista on nähtävissä maakunnan väestön ikääntyvät sekä vähenevän (Ennakoiva Pohjois-Karjala 2018). Koulutettujen maahanmuuttajien onnistunut integroituminen nuorentaa maakunnan ikärakennetta sekä tuo alueen yritysten saataville osaamista, jotka tarjoavat alueen yrityksille kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Valmentavan koulutuksen lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa maahanmuuttajille suunnattua SIMHE-Karelia -ohjauspalvelua, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien koulutuspolkujen, työllistymisen sekä kotoutumisen tukemista. Ohjauspalvelu ulottuu Joensuusta aina Lappeenrantaan, Kuopioon tai Mikkeliin saakka. Karelian aktiivinen osallistuminen maahanmuuttajien koulutuksen kehittymiseen sekä ohjauspalvelun laaja maantieteellinen ulottuvuus korostaa Karelian keskeistä asemaa maahanmuuttajien kotoutumista edistävänä toimijana Suomen ammattikorkeakoulukentällä.

Lähteet:

Ennakoiva Pohjois-Karjala. 2018. Pohjois-Karjalan ennakointiportaali – Väestöennusteet. http://www.poketti.fi/vaesto. 19.9.2018.

 

Paavo Raappana, projektisuunnittelija
Valmentavasta valmiiksi -hanke
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 586 Artikkelin näyttökerrat