Ammattikorkeakoulujen avoin TKI ja oppiminen

Helena Puhakka-Tarvainen

Avoimuus on tällä vuosikymmenellä tunnistettu sekä EU:ssa että Suomessa yhdeksi tiedepolitiikan keskeiseksi arvoksi ja muutosvoimaksi. Tiedon ja osaamisen tehokas liikkuvuus ja avoin saatavuus katsotaan merkittäviksi mahdollisuuksiksi hyvinvoinnin ja kasvun edistämisessä. Suomalaiset ammattikorkeakoulut vastaavat kehittämishaasteeseen yhteisen hankkeen voimin: Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hanke tavoittelee vuosina 2018-2020 merkittävää avoimuuden kasvua niin TKI-toiminnan, TKI-integroidun oppimisen kuin TKI-infrastruktuurienkin avoimuuden suhteen. Hanketta toteuttavat 12 ammattikorkeakoulua yhdessä Aalto-yliopiston kanssa, ja tulosten tulee olla sovellettavissa koko ammattikorkeakoulukenttään. Karelia on mukana hankkeessa aktiivisena toimijana. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen keskiössä on avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä (kuva). Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä ja toimintatapoja TKI-toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi, TKI-toiminnan ja oppimisen tiiviimmän integraation mahdollistamiseksi sekä aluekehitystyön tiivistämiseksi ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Painopiste on etenkin tulosten, osaamisen ja yhteistyön avaamisessa: pyrkimyksenä on avata erilaisia tuotoksia, aineistoja ja dataa, julkaisuja, tietoja ja taitoja, verkostoja, vuorovaikutusta ja resursseja. Päämääränä on kaiken kaikkiaan päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan.

Konkreettisesti hankkeessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja mm. seuraaviin haasteisiin:

  • Miten avointa TKI-toimintaa ja oppimista voidaan vahvistaa ammattikorkeakouluissa?
  • Miten tietoutta avoimuudesta ja sen tuomista hyödyistä saadaan levitettyä opettajien ja opiskelijoiden tietoisuuteen?
  • Miten ammattikorkeakoulujen tulokset, aineistot ja osaaminen saadaan tehokkaammin hyödynnettäväksi jo hankkeen aikana?
  • Miten yritykset, organisaatiot ja muut avainkohderyhmät saadaan laajemmin TKI-toiminnan tulosten hyödyntäjiksi?
  • Miten voidaan arvioida avoimuuden kasvun merkitystä työelämän kehittämisessä ja aluevaikuttavuudessa?

Kareliassa keskitymme erityisesti avoimen toimintakulttuurin vahvistamiseen, aineistojen kestävän käytön edistämiseen sekä avointen innovaatioiden mahdollistamiseen. Syksyn 2018 aikana olemme lanseeranneet mm. henkilöstölle suunnatut aamupuurotilaisuudet, joissa keskustelemme aamiaisen lomassa ajankohtaisista avoimuuteen liittyvistä kysymyksistä, sekä Avoimesti siun -webinaarisarjan, joka esittelee Karelia-ammattikorkeakoulun kehittämistyön tuloksia niin henkilöstölle, opiskelijoille kuin ennen kaikkea kaikille sidosryhmille. Webinaarit ovat katseltavissa niin live-lähetyksinä kuin tallenteina Karelian YouTube-kanavan kautta. Aineistojen kestävän käytön edistämiseen liittyen rakennamme Karelian datapolitiikkaa, aineistojen hallinnan ja avaamisen käytänteitä sekä datan tallentamisen automatisointia TKI-ympäristöissä. Avointen innovaatioiden mahdollistamiseksi kehitämme TKI- ja palveluympäristöjemme avoimuutta ja saavutettavuutta, pyrimme lisäämään opiskelijoiden roolia hanketoiminnassa mm. kummiluokkatoiminnan avulla, sekä kokeilemme uusia reittejä tutkimustulosten hyödyntämiseen. Avointa julkaisemista ja viestintää kehitetään myös edelleen läpileikkaavasti.

Tavoitteena on, että vuonna 2020 ammattikorkeakoulujen avoimuuden kulttuuri on entistä kehittyneempi, avoin TKI-integroitu oppiminen on luonteva osa ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa, ammattikorkeakoulujen tuottamat tietoaineistot ovat yhteiskunnassa laajasti hyödynnettävissä, TKI-infrastuktuurit ovat tunnettuja ja tehokkaassa käytössä ja hankkeiden tulokset ovat hyvin saatavilla. Karelia-ammattikorkeakoulun osalta keskeiset avoimeen toimintakulttuuriin liittyvät päätökset, toimenpiteet, tietokannat, julkaisut ja toimijat on koottu verkkosivulle www.karelia.fi/ATT. Valtakunnallisesti Avoin TKI- ja oppiminen hanketta voit seurata nettisivulta sekä Facebookissa.

 

Helena Puhakka-Tarvainen
projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu
ATT@karelia.fi

Tämä artikkeli on kirjoitettu osana Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

1 792 Artikkelin näyttökerrat