Tietomallipohjaiset tuotteet rakennustuotevalmistuksessa

Matti Korhonen

Jos 15 vuotta sitten tuotevalmistaja olisi sanonut, ettei sillä ole mitään käyttöä Internetille tai edes kiinnostusta sitä kohtaan, olisiko sillä ollut vaikutusta yritykselle? Tänä päivänä tietomallintamisessa ja digitaalisissa tuotteissa on kyse saman kokoluokan mullistuksesta.

Rakentamisen alalla kaikki puhuvat nykyään tietomalleista. Tietomallintaminen on prosessi, jonka tavoitteena on tuoda tehokkuutta hankkeen kaikilla tasoilla koko rakennuksen käyttöiän aikana. Tietomalli virtaviivaistaa tiedon ja datan virtausta jokaisessa rakennushankkeen vaiheessa sekä kaikkien toimijoiden välillä rakennushankkeen toimitusketjussa. Tietomalli ei ole vain 3D-suunnittelua vaan paljon enemmän. Tietomallintaminen on prosessi tai oikeastaan prosessien systeemi digitaaliselle representaatiolle ja yhteistoiminnallista tiedon (datan) vaihtoa. Avainsanana onkin nimenomaan sana tieto (data) – se viittaa jo aikaisemmin mainitun 3D-geometrian lisäksi kaikkeen tuotteen suorituskyvystä, suoritustasosta ja tavoitteena on että kaikki tuo olisi saatavilla yhdessä digitaalisessa toimintaympäristössä.

Kuinka tuotetieto saadaan yhteensopivaksi tietomallintamisen ja tuotekirjastojen kanssa? Ensimmäinen vaatimus on, että tuotetiedot ovat yhteensopiva tietomallinnusprosessin kanssa. Tuotetiedon tulee olla älykästä (smart data). Tiedon tulee olla helposti etsittävissä ja suodatettavissa. Lisäksi sen tulee olla selkokielistä, yksiselitteistä ja tietokoneen tai tekoälyn luettavissa. Toisekseen tiedon tulee olla standardoitua. Tiedon standardointi johtaa työn standardoitumiseen. Tiedon tulee olla rakenteeltaan yhtenevää standardien kanssa, jotta kuka tahansa joka tietoa tarvitsee, saa sen käyttöönsä tuotetiedon repositoriosta. On tärkeää, että tuotedata saadaan vietyä eri toimijoille, jotka sitä tarvitsevat käyttöönsä. Kolmanneksi, tiedon tulee olla sellaisessa muodossa, että se on jaettavissa monissa eri tiedostomuodoissa, monella eri kielellä ja moneen eri ohjelmistoon, joita käytetään yleisesti rakentamisen alalla. Eri tuotekirjastotoimijat (kirjastojen ylläpitäjät) hoitavat yleensä tämän osuuden.

Tietomalli säästää aikaa ja kustannuksia ja helpottaa päätöksentekoa

Tuotetietopohjainen tiedonhallinta parantaa asiakaspalvelua tuottamalla hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi, ja visualisoimalla sekä mahdollistamalla vertailun vaihtoehtojen välillä toiminnallisuuden ja kustannusten osalta. Se tehostaa ja nopeuttaa suunnittelua tuottamalla täsmällisempää tietoa ja vähentämällä suunnitteluvirheitä, sekä parantamalla suunnitelmien yhteensopivuutta ja edistämällä eri suunnittelijoiden välistä yhteistyötä.

Myös rakentamisen laatua ja tuottavuutta saadaan parannettua tuottamalla entistä käyttökelpoisempaa tietoa hyödynnettäväksi tuotannonsuunnittelussa, kustannus- ja aikatauluhallinnassa sekä rakennustuotteiden valmistuksessa ja hankinnassa. Tavoitteena on edistää elinkaaren hallintaa tuottamalla rakennuksen koko  elinkaarta  käsittelevää  tietoa,  jonka avulla  elinkaarikustannukset  ja  ympäristövaikutukset  voidaan  ottaa paremmin  huomioon  suunnittelussa. Tietoa voidaan myös käyttää monin tavoin hyväksi rakennusten käytössä ja ylläpidossa.

Suunnittelussa välivaiheita saadaan vähennettyä, kun tuotemallista saadaan visuaalisesti autenttiset ja mitoiltaan oikean kokoiset tuotteet tietomalliin jo luonnosvaiheessa. Suunnittelijat löytävät tuotteet omassa toimintaympäristössään ja ohjelmistoissaan matalalla kynnyksellä. Kaikki suunnittelijoiden tarvitsemat tiedot ovat siis saatavilla helposti. Käytännössä ilman näitä tietoja tuotetta ei useinkaan voida tai haluta suunnitelmissa käyttää.

Tietomalleissa käytetyt tuotekirjastojen tuotteet ovat tuoteosavalmistajien itse luomia tai vähintäänkin hallinnoimia, joten on mahdollisuus, että kaikki mahdollinen tieto tuotteesta ja sen käytöstä on syötetty suoraan tietomalliin. Näin saadaan aikaan lyhyempi hankintaketju ja voidaan lisätä yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tulevaisuudessa tietomallipohjainen kommunikointi voi korvata sähköpostin, pdf-tiedostot ja nettisivulinkit, ja kaikki tarvittava data tuotteen valmistamiseen, tilaamiseen ja kaupan tekemiseen on tuotekirjaston tuotteessa ja siten nopeasti käytettävissä.

Tuotemalli luo lisäarvoa, sillä tuotemalli tukee päätöksentekoa prosessin eri vaiheissa. Koska tieto on keskitetysti saatavilla, säästyy aikaa ja kustannuksia. Tuotemallissa nykyaikainen ja monimutkainen suunnittelutieto kulkee oikealla tavalla täydentyvänä ja mahdollisimman yksiselitteisenä suunnittelijoiden, tilaajien, käyttäjien ja rakentajien välillä. Tuotemalli parantaa tiedon tarkkuutta ja luotettavuutta kaikkien rakentamisen sidosryhmien välillä.

Hellauunista digitaalinen malli

Rakentamisen digitalisaatio -hankkeen toimenpiteinä luotiin rakennustuotteelle digitaalinen kaksonen yhteistyössä Karelia Ikkuna Oy:n ja Tulikivi Oyj:n kanssa. Tavoitteena oli tutkia ja dokumentoida tuotteen digitalisoinnin vaiheet ja erilaiset mahdollisuudet mm. markkinointia ajatellen. Pilottituotteina oli Tulikiven hellauuni, josta luotiin verkkopohjaiseen tuotekirjastoon malli, sekä opinnäytetyönä (Pirinen, J. 2018. Lisätyn todellisuuden teknologioiden hyödyntäminen myynnissä)  lisätyn todellisuuden ratkaisu tuotemalliston markkinoinnin tueksi.

Kuva 1. Hellauunin suunnittelumalli Sketchup-ohjelmistoon linkitettynä.

Hellauunin esimerkkimalli on saatavissa mm. SketchUp 3D-mallinnusohjelmaan. Tuoteosavalmistaja aloitti kyseisen demon pohjalta markkinaselvityksen nuorten takanostajien kuluttajakäyttäytymisestä. Lisäksi tuotteen 3D-mallia hyödynnetään markkinoinnin apuvälineenä, kun tabletilla tai älypuhelimella voidaan mallata eri takkavaihtoehtoja visuaalisesti lisätyn todellisuuden keinoin. Käytännössä tämä tarkoittaa takan hahmottamista tulevaan tilaan puhelimen tai tabletin näytöltä katsottuna.

Kuva 2. Hellauunin digitaalinen kaksonen digitaalisessa tuotekirjastossa.

Lähteet

Pirinen, J. 2018. Lisätyn todellisuuden teknologioiden hyödyntäminen myynnissä. Karelia-ammattikorkeakoulu. Tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804255443

 

Matti Korhonen
tuntiopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

935 Artikkelin näyttökerrat