SIMHE polku – Osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen

Kaisa Juvonen  & Sini-Tuuli Saaristo

Korkeasti koulutetuilla maahanmuuttajilla on kansainvälistä osaamista, joka voi hyödyttää paikallisia yrityksiä monin tavoin ja tuoda niihin uutta osaamista. Maakunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että kansainväliset osaajat löytävät täältä osaamistaan vastaavaa työtä ja näkevät yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona sijoittumisen Pohjois-Karjalaan. Tästä hyötyvät elinkeinoelämän ja yritysten lisäksi yksilöt, perheet ja yhteisöt. Päästäkseen työelämään kiinni korkeastikin koulutettu kv-osaaja tarvitsee usein apua verkostoitumisessa ja yritysten kontaktoinnissa. Lisäksi osaamista voi olla tarpeen päivittää suomalaisen työelämän vaatimusten mukaisesti.

SIMHE polku -hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen kehittymistä ja työllistymistä alueen yrityksiin. Tavoitteena on tehdä osaamista näkyväksi ja kehittää alueen tarpeista työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli. Koulutusmallin avulla kv-osaaja voi täydentää, kehittää ja päivittää osaamistaan suomalaista työelämää ja sen tarpeita vastaavaksi. Mallissa otetaan huomioon erityisesti itäsuomalaisten yritysten erityistarpeet. Samalla tavoitteena on paikata tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistaa ja poistaa maahanmuuttajien työllistymisen esteitä. Kohderyhmänä ovat ICT-ala sekä tekniikan ja liiketalouden alat, mutta jatkossa mallia on tarkoitus soveltaa myös muilla aloilla ja korkeakouluissa. Tulevaisuudessa malli voi toimia myös muiden kuin kv-osaajien osaamisen kehittämisen tukena.

Koulutusmalli alkaa orientaatiokeskustelulla, jossa selvitetään asiakkaan tavoitteita sekä polun vaiheet. Aloitusvaiheessa tärkeä osa on SIMHE-ohjauksen tarjoamalla osaamisen tunnistamisella, jossa selvitetään, millaisia lisäkoulutustarpeita asiakkaalla on ja miten hänen osaamistaan voisi kehittää suomalaisen työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Yritysten tarpeiden ja asiakkaan kehitystarpeiden pohjalta asiakkaalle laaditaan koulutussuunnitelma yhteistyössä koulutusten opinto-ohjaajien kanssa. Koulutus sisältää opintoja liiketalouden, tekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutuksista sekä mahdollisen harjoittelujakson yrityksessä. Kun harjoittelu ja opinnot on suoritettu, polku päättyy loppukeskusteluun, joka painottuu jatkokoulutus- tai työllistymismahdollisuuksiin.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden Karelia-ammattikorkeakoulun teema-alueen hankkeiden sekä SIMHE ohjaus- ja osaamisen tunnistamisen palvelun kanssa. Yhteistyötä tehdään muun muassa yritysyhteistyön, viestinnän ja rekrytoinnin osalta. Oleellista on yhteistyö myös koulutusten ja opinto-ohjaajien kanssa, jotta jokaiselle osallistujalle löydetään tarkoituksenmukaiset ja ajallisesti sopivat opinnot.

Hankkeessa toteutetaan myös yritysagentin selvitys, jonka tarkoituksena on kartoittaa Itä-Suomen alueen kasvuyritysten osaamistarve. Kartoituksessa selvitetään yritysten vaatimukset korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien vähimmäiskoulutustasosta ja osaamisen erityispiirteistä. Tavoitteena on selvittää maahanmuuttajien työllistymisen esteitä. Kartoituksen kohteena ovat Itä-Suomen alueen yritykset tekniikan, ICT:n ja liiketalouden aloilta. Selvitys valmistuu elokuussa 2019, ja sen tulokset ovat kaikkien hankkeiden ja koulutusten käytettävissä.

Hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ja se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Kotona Suomessa -ESR-toimenpidekokonaisuutta. Hanke on käynnistynyt lokakuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Mukana hankkeessa Karelia-ammattikorkeakoulun lisäksi ovat Oulun ammattikorkeakoulu sekä hanketta koordinoiva Metropolia-ammattikorkeakoulu.  Lisätietoa hankkeesta ja sen tavoitteista on löydettävissä SIMHE polku Internet-sivuilla.

 

Kaisa Juvonen, projektiasiantuntija
Sini-Tuuli Saaristo, projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

1 053 Artikkelin näyttökerrat