Jatkuvan oppimisen äärellä

Mervi Lätti

Olemme tottuneet puhumaan elinikäisestä oppimisesta, jolla tarkoitetaan ihmisen eri elämänvaiheissa tapahtuvaa oppimista ja opiskelua. Elinikäisen oppimisen rinnalle on tullut viime vuosina uusi käsite; jatkuva oppiminen. Jatkuvan oppimisen käsitettä määritellään jota kuinkin samoin kuin elinikäistä oppimista, mutta korostetaan erityisesti työikäisten ja työssä tarvittavan osaamisen kehittämistä.

Ammattikorkeakoulun arjessa jatkuvan oppimisen yksiselitteinen määritelmä katoaa ja muuttaa muotoaan. Kun jatkuvaa oppimista tarkastellaan työikäisen henkilön osaamisen näkökulmasta, niin silloin osaamisen kehittämisen välineinä toimivat kaikki korkeakoulun tarjoamat koulutuspalvelut. Lisäksi virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella esimerkiksi työelämässä ja omissa työtehtävissä, tapahtuu merkittävä määrä oppimista ja osaamisen kehittymistä. Jatkuvan oppimisen määrittely muuttuu, jos sitä tarkastellaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmittareiden kautta.

Jatkuvan oppimisen kokonaisuus Kareliassa

Alla olevassa kuvassa (kuva 1) on jäsennetty jatkuvan oppimisen kokonaisuutta Karelia-ammattikorkeakoulussa. Koulutuspalvelut on ryhmitelty ajatellen palvelujen käyttäjiä. Taustalla ovat kumppanuustoiminta ja yhteistyö työelämän kanssa sekä yhteistyö myös muiden korkeakoulujen kanssa palvelujen tuottamisessa. Karelian tutkimus- ja kehittämistoiminta tuo uusia välineitä ja keinoja jatkuvan oppimisen kehittämiseen.

Kuvio jossa on esitetty jatkuvan oppimisen osa-alueet Kareliassa.

Kuva 1. Jatkuvan oppimisen kokonaisuus Kareliassa

Erityisesti työelämässä olevat henkilöt ja työnantajat käyttävät palveluliiketoiminnan tarjoamia täydennys- ja tilauskoulutuksia sekä erilaisia konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Myös maksulliset erikoistumiskoulutukset on suunnattu etupäässä työelämässä oleville henkilöille osaamisen kehittämisen välineeksi.

Avoin ammattikorkeakoulu on jatkuvan oppimisen kivijalka. Se mahdollistaa osaamisen kehittämisen helposti ja edullisesti kaikille ilman erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia tarjoamalla yksittäisiä opintojaksoja, laajempia osaamiskokonaisuuksia tai tutkintoon tähtääviä polkuopintoja tai toisen asteen opiskelijoille suunnattuja väyläopintoja. Maahanmuuttajille suunnatut korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot on tarkoitettu nimensä mukaisesti maahanmuuttajille tavoitteena vahvistaa korkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelu- ja kielivalmiuksia.

Tutkintoon johtava koulutus on ammattikorkeakoulujen perinteistä ja vakiintunutta toimintaa. Tutkinto-opiskelijoille tarjotaan korkeakoulujen yhteistyösopimuksilla tuotettuja opintoja esim. ammattikorkeakoulujen yhteisinä CampusOnline-opintoina.

Kuviossa olevat nuolet kuvaavat sitä, että osaamisen kehittämiseksi ihmiset voivat liikkua eri koulutuspalvelujen välillä ja siirtyä palvelusta toiseen kulloisenkin osaamistarpeen tai elämäntilanteen mukaisesti. Esimerkiksi henkilö voi täydentää osaamistaan avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla ja siirtyä työtehtävien muutosten myötä opiskelemaan ammattikorkeakoulututkintoa sekä osallistua työnantajan järjestämään täydennyskoulutukseen tai opiskella erikoistumiskoulutuksessa työnantajan kustantamana.

Jatkuva oppiminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa

Ammattikorkeakouluissa jatkuvaa oppimista jäsennetään usein rahoitusperusteisesti ja silloin tarkoitetaan jatkuvan oppimisen kokonaisuutta rahoitusmallissa. Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta 9 % muodostuu jatkuvan oppimisen osuudesta (avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritetut opinnot), josta yhden prosentin osuus on korkeakoulujen yhteistyösopimuksilla suoritetuilla opinnoilla.

Rahoitusmalliin ei sisälly ammattikorkeakoulujen liiketoimintana järjestettävät täydennys- ja tilauskoulutus eivätkä erilaiset palveluliiketoiminnan asiantuntijapalvelut

Jatkuva oppimisen haaste

Jatkuva oppiminen haastaa Kareliaa kuten muitakin korkeakouluja tuottamaan uudenlaisia palveluja joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tarvitaan kykyä tunnistaa ja ennakoida muutoksia sekä paikantaa tarvittavaa osaamista niin alueellisesti kuin myös laajemmin. On ratkaistava ja etsittävä uudenlaisia keinoja osaamisen kehittämiseen, oppimiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Erityisesti tarvitaan uudenlaisia palveluja osaamisen kehittämisen tueksi. Kareliassa tavoitteena onkin vahvistaa osaamisen kehittämispalveluja niin työnantajien kuin osaamistaan täydentävien oppijoiden käyttöön. Uraohjauksen ja neuvonnan lisäksi tavoitteena on tarjota osaamiskartoituksia, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen palveluja sekä tuottaa uudenalisia ratkaisuja työhön liitettävään opiskeluun ja työpaikoilla oppimiseen.

Teksti: Mervi Lätti, erikoissuunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva:  Isabella and Louisa Fischer on Unsplash

1 535 Artikkelin näyttökerrat